Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Samen op zoek naar grensvlakken in de ouderenzorg.

Alliantie Drentse Zorg Voor Ouderen

9 juli 2019

De Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen is een samenwerking tussen de Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, huisartsen, welzijnsorganisaties, aanbieders van thuiszorg en verpleeghuiszorg, Netwerk Dementie, senioren (Denktank 60+), CMO STAMM/Trendbureau Drenthe en Proscoop. De samenwerkingspartners hebben ambitie, visie en doelstellingen in het Plan van de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen gevat, waarbij het thema Omschotten & Ontschotten één van de uit te werken thema’s is in 2019.

Vanaf 2015 is de zorg en ondersteuning voor ouderen anders gefinancierd en georganiseerd. Drie wetten spelen daarin een belangrijke rol: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De essentie van de wetten is dat ouderen passende hulp, zorg en ondersteuning ontvangen die zo goed mogelijk aansluit op hun situatie. We weten dat ouderen nog dagelijks ervaren dat dit niet zo is. Uit de analyse Kijk op de keten – Ouderenzorg in de provincie Drenthe van Trendbureau Drenthe blijkt dat ouderen en hun mantelzorger op verschillende momenten knelpunten ervaren die te maken hebben met grensvlakken tussen de 3 wetten. Maar ook professionals ondervinden dit in de dagelijkse praktijk.

Grensvlakken bespreken

Op 14, 15 en 22 mei kwamen zo’n 150 zorgverleners samen in Emmen, Assen en Meppel om deze grensvlakken in de ouderenzorg te bespreken. De volgende knelpunten kwamen naar voren:

 • Knelpunten op het grensvlak tussen de Wmo/Zvw en de Wlz (of overgang naar de Wlz), de zorgval en hogere eigen bijdrage waar inwoners/cliënten mee te maken krijgen;
 • Onbekendheid over het aanvragen van Extra Kosten Thuis (meerzorg).
 • Het risico dat er over en weer afschuifgedrag ontstaat tussen gemeente en CIZ/zorgkantoor
 • Discontinuïteit in de zorg en ondersteuning aan mensen die hier langere tijd op aangewezen zijn; deze mensen krijgen te maken met overgangen van het ene naar het andere wettelijke kader: in crisissituaties (thuis – ziekenhuis – ELV, et cetera), en bij de overgang van de Wmo/Zvw naar de Wlz.
 • Te weinig integraliteit in de zorg en ondersteuning voor inwoner/cliënt als deze zorg en ondersteuning door verschillende professionals en organisaties vanuit verschillende wettelijke kaders geleverd moeten worden.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn diverse ingrediënten voor oplossingsrichtingen verzameld. Een deel van deze ingrediënten worden soms al toegepast in de praktijk. Een aantal facetten zijn:

 • Meer samenwerking met CIZ;
 • Gezamenlijk en casuïstiek bespreking;
 • Actieve kennisdeling en deskundigheidsbevordering;
 • Samen met cliënt (netwerk) zoeken naar oplossingen;
 • Meer gebruikmaken onafhankelijke cliëntondersteuners;
 • De wens om ‘eerst te handelen, dan afhandelen’ met elkaar als uitgangspunt te gebruiken.

In Drenthe geven de Kernteams Integrale Ouderenzorg een goede basis waarin een deel van deze ingrediënten al oplossingen biedt.

Afspraken vervolg 2 juli

Op dinsdag 2 juli werd er een vervolg gegeven aan deze regiobijeenkomsten samen met Merkbaar Beter Thuis (VNG/VWS). In twee kleine groepen werd er gewerkt om de oplossingsrichtingen concreet uit te werken in de richting van een werkwijze waarmee in de praktijk ook geëxperimenteerd kan (gaan) worden. Hierover volgt later meer informatie.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X