Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Armoede werkt door in alle aspecten van het leven en vormt een risicofactor voor onder meer psychosociale problemen, voortijdig schoolverlaten en kindermishandeling.

Bijna 15 duizend Drentse en Groningse kinderen leven in bijstandsgezin

6 maart 2017

Vanaf 2009 is er een onverminderde stijging te zien van jongeren die leven in een gezin met een bijstandsuitkering.

Tussen 2006 en 2009 daalde in het hele land het aandeel 0- t/m 17-jarigen dat in een gezin met een bijstandsuitkering leeft. Vanaf 2009 is er een onverminderde stijging te zien. In de provincies Groningen en Drenthe doen deze trends zich ook voor, met als gunstige uitzondering een zeer lichte daling in het meest recente cijfer (2015 ten opzichte van 2014). Het aandeel jongeren dat opgroeit in een bijstandsgezin ligt in de provincie Groningen al jarenlang hoger dan landelijk, in 2015 bijna 2 procentpunten. Drenthe steekt juist gunstig af tegen het landelijke beeld. Voor beide provincies geldt overigens dat er grote onderlinge verschillen zijn tussen de gemeente.

 

Figuur 1: Percentage 0- t/m 17-jarigen in Nederland en in de provincies Groningen en Drenthe dat opgroeit in gezin met bijstandsuitkering

Bron: Kinderen in Tel en Sociaal Planbureau Groningen

 

Omdat Drenthe minder kinderen en jongeren telt dan Groningen lijken de verschillen tussen beide provincies nog groter als het om de aantallen kinderen in een bijstandsgezin gaat. In Drenthe waren dit eind 2015 ruim 5.600; in Groningen ruim 8.900.

De trends die hierboven zijn benoemd zijn ook te herkennen in de cijfers over afzonderlijke Drentse en Groningse gemeenten. Vrijwel overal was 2009 het jaar waarin het percentage kinderen in bijstandsgezinnen het meest gunstig was. In 9 van de 12 Drentse gemeenten en 18 van de 23 Groningse gemeenten zijn de cijfers over 2015 minder gunstig dan die over 2006. De percentages zijn per gemeente weergegeven in de figuren 2 en 3.

Kinderen in Tel geeft sinds 2005 jaarlijks een beeld van het welzijn van kinderen en jongeren in Nederlandse provincies en gemeenten aan de hand van een beperkt aantal indicatoren. De indicator  ‘kinderen in armoede’ betreft het percentage 0- tot en met 17-jarigen dat in een gezin leeft dat rond moet komen van een bijstandsuitkering.

Zoals wordt onderstreept in het Databoek 2016 van Kinderen in Tel heeft opgroeien in armoede grote gevolgen voor kinderen. Deze gaan verder dan niet kunnen meedoen aan leuke dingen als schoolexcursies, feestjes of vakanties. Armoede werkt door in alle aspecten van het leven en vormt een risicofactor voor onder meer psychosociale problemen, voortijdig schoolverlaten en kindermishandeling.

 

Figuur 2: Percentage 0- t/m 17-jarigen in Drentse gemeenten dat opgroeit in gezin met bijstandsuitkering

Bron: Kinderen in Tel

 

Figuur 3: Percentage 0- t/m 17-jarigen in Groningse gemeenten dat opgroeit in gezin met bijstandsuitkering

Bron: Kinderen in Tel en Sociaal Planbureau Groningen

 

CMO STAMM maakt zich graag sterk voor het terugdringen van armoede en schulden in Nederland. Want ieder gezin en ieder kind dat opgroeit in armoede is er een teveel. Dit doen we door inzicht te bieden in de problematiek, deskundigheidsbevordering en investeren in innovatieve projecten die zich richten op het tegengaan van armoede en schulden. Wij geloven daarbij sterk in de kennis, de kracht en het inzicht van mensen die zelf in armoede leven. Dankzij hun inbreng kan er een nieuwe kijk op armoede ontstaan, met werkende oplossingen voor reële problemen. Binnenkort brengen we een special uit over dit onderwerp.

www.armoedegroningen.nl

Bronnen

Bas Tierolf, Rob Gilsing, Majone Steketee (red), Kinderen in Tel, Databoek 2016, Verwey-Jonker Instituut e.a., februari 2017

Verder zijn eerdere databoeken van Kinderen in Tel, CBS Statline en de databank van het Sociaal Planbureau Groningen geraadpleegd.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X