Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2022.

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2022

Bekijk de menukaart van de Dynamische Leeromgeving voor onze visie op leren en voor meer informatie.

Welke aanpak werkt om inwoners die in de problemen komen door energiearmoede te ondersteunen? Welke acties zijn nodig op korte en lange termijn? Gemeenten en uitvoeringsorganisaties pakken dit op verschillende manieren aan. In dit document vind je een afwegingsmodel met vier strategieën voor het formuleren van een aanpak van energiearmoede bij huishoudens. Het model maakt inzichtelijk welke aanpak je kan gebruiken in beleid en praktijk, welke doelen je hierbij nastreeft en op welke termijn dit effect heeft.

Aanpak energiearmoede – Afwegingsmodel en best practices

In een feitenblad geven we een korte terugblik op de bijeenkomst Sterke verhalen van 11 oktober 2022 in Coevorden.

Feitenblad Sterkte verhalen Coevorden

Door corona zat het sociale leven de afgelopen twee jaar behoorlijk op slot. Iedereen werd hierdoor getroffen, maar met name voor jongeren was het een extra zware tijd. Onderwijs werd digitaal gegeven, sporten en verenigingsleven kon veelal niet doorgaan en met vrienden samenkomen werd afgeraden. Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat de impact van de coronamaatregelen  op verschillende leeftijdsgroepen groot was – de jeugd en jongvolwassenen sprongen er hier uit.

Daarom heeft de provincie Drenthe, samen met de Drentse gemeenten en maatschappelijke partijen, toen het weer enigszins kon, in de zomerperiodes activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Welke activiteiten dat moesten zijn, voor wie en hoe; dat hebben we gevraagd aan de jongeren zelf.

Door een flitspeiling te houden hebben jongeren aangegeven waar zij behoefte aan hebben. En dat bleek een succes! Dit leverde in enkele dagen groot respons op. Met dit beeldverslag geven we een inkijk in de activiteiten en ervaringen van de jongeren zelf en de partijen die hieraan hebben meegewerkt. Twee zomers zijn er prachtige activiteiten georganiseerd voor en door jongeren, op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Een prachtig resultaat, wat niet alleen leidde tot de sociale contacten die zo werden gemist, maar ook heeft gezorgd voor nieuwe samenwerkingen tussen partijen in Drenthe. Een resultaat waar we samen trots op kunnen zijn.

Lees het Verslag Zomerprogrammering voor en door jongeren (12-18+) in Drenthe

Bekijk de Infographic Tips voor de inzet van ervaringsdeskundigheid bij armoede en sociale uitsluiting

 

De gemeente Midden-Groningen wil er voor haar inwoners zijn. Het verbeteren van de dienstverlening – in alle mogelijke opzichten – staat op de agenda en heeft voortdurend de aandacht. CMO STAMM is gevraagd hen daarbij te helpen. Om excellente dienstverlening te kunnen leveren, vindt de gemeente Midden-Groningen het nodig dat ze continu de aandacht hiervoor blijven houden én als organisatie steeds hierin blijven ontwikkelen. Samen met de inwoners. Dat voorop. Dat willen ze doen door goed te luisteren, daarvan te leren om uiteindelijk met elkaar te kunnen groeien.

Van bewustwording naar doen

De gemeente Midden-Groningen werkt aan excellente dienstverlening door van “buiten naar binnen” te werken. Ze zoeken de dialoog met hun inwoners én met hun collega’s om te leren wat zorgt voor die excellente dienstverlening. De gemeente Midden-Groningen wil haar dienstverlening onder de loep nemen en meer inzicht krijgen in hoe inwoners aankijken tegen excellente dienstverlening van de gemeente. Ook willen ze inzicht in welke verwachtingen zij als klant hebben.

Een Reality check

Om de stap te zetten naar bewustwording en inzichten te krijgen, heeft de gemeente Midden-Groningen CMO STAMM gevraagd voor de uitvoering van een Reality Check. We vroegen inwoners en de gemeente welke beelden en verwachtingen ze van elkaar hebben. Deze vragen zijn voorgelegd aan ambtenaren, wethouders en raadsleden van de gemeente Midden-Groningen en aan een steekproef van 3.000 inwoners.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO).

Daarnaast heeft CMO STAMM inwoners gevraagd naar hun ervaringen met de dienstverlening van de gemeente en welke wensen er leven. Dit is op twee manieren gedaan; enerzijds is er een vragenlijst verzonden naar een steekproef van 3.800 inwoners waarin meerdere vragen worden gesteld over de dienstverlening in het afgelopen jaar. Anderzijds hebben via een door CMO STAMM ontwikkelde Survey Tool bezoekers aan het gemeentehuis kort een aantal vragen voorgelegd over het bezoek wat ze zojuist hebben gedaan. Met de Survey Tool kan op ieder moment inzicht worden verkregen in de uitkomsten.

Ook iets voor jouw gemeente?

Wij denken dat een Reality Check, een klanttevredenheidsonderzoek of een Survey Tool voor meer gemeenten interessant zijn. En dat de kennis die we daarin hebben opgedaan ook bruikbaar is voor beleidsmedewerkers van andere gemeenten in Groningen en Drenthe. Vraag ons gerust naar meer informatie. We denken daarin graag met je mee!

Hoe nu verder in Midden-Groningen­?

We verwachten de uitkomsten en resultaten in februari 2021 samen met de gemeenten Midden-Groningen te kunnen delen. Zowel via de website van de gemeente als via social media.

De afgelopen jaren is de wereld getroffen door een crisis van ongekende omvang. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor alle inwoners van Drenthe en vraagt veel van mensen, gezinnen en
gemeenschappen. De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben tijdens de afgelopen periode vol ingezet op de ondersteuning van inwoners, ondernemers en instellingen. In eerste instantie was het zaak om snel te anticiperen op de gezondheidsgevolgen van de coronacrisis, het in goede banen leiden van de noodzakelijke maatregelen en het beperken van de directe effecten.

Hoewel de crisis nog niet geheel voorbij is, willen de Drentse overheden ook proactief anticiperen op herstel en perspectief na de coronacrisis. Het is duidelijk dat sommige gevolgen van de crisis ook in de komende jaren en op de langere termijn door zullen werken. Welke effecten zijn dat? Wat is er voor nodig om deze effecten op te vangen en in te spelen op kansen die een crisis ook kan bieden? Volstaat het bestaande beleid en de ingezette interventies of zijn extra inspanningen nodig? En zo ja, op welk (bestuurlijk) niveau?

Om deze vragen te beantwoorden heeft het algemeen bestuur van de VDG – in samenspraak met de provincie Drenthe – opdracht gegeven tot een brede verkenning van een gezamenlijke strategie voor de Drentse overheden. Naast een onderzoek naar de ervaringen van Drentse inwoners is een uitgebreide maatschappelijke impactanalyse gemaakt. Deze impactanalyse is belangrijk, omdat het laat zien waar de effecten van de crisis nu en mogelijk later neerslaan. De analyse en consequenties voor beleid zijn vervolgens besproken met de verantwoordelijke bestuurders in de diverse VDG-portefeuillehoudersoverleggen.

De verkenning naar een gezamenlijke strategie vond plaats in een uiterst dynamische context. Waar begin april 2021 nog veel onzekerheid was over het verloop van de crisis, wordt inmiddels breed geconstateerd dat de veerkracht van de Drentse samenleving en economie groter is dan verwacht. De pandemie bracht ook positieve ontwikkelingen, zoals flexibiliteit en innovatie. Last but not least blijken de steunmaatregelen en aanvullende lokale en provinciale acties effectief in de opvang van de eerste klappen in Drenthe. Echter, voor de wat langere termijn liggen er de nodige,
door corona verscherpte uitdagingen en kansen. Corona fungeert vooral als katalysator en vergrootglas van bestaande opgaven. Het huidige beleid van gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties en veel ondernemers is daar ook al op ingericht, een koerswijziging is niet nodig. De coronacrisis heeft vooral duidelijk gemaakt dat er in Drenthe voortvarend en misschien wel met nog meer energie dan voor de crisis was voorgenomen, aan deze opgaven moeten worden gewerkt. Met een scherp oog voor de landelijke (in ontwikkeling zijnde) herstelplannen en deze optimaal te benutten voor herstel in de regio.

De post-corona tijd laat zich tegelijkertijd ook kenmerken door een zekere onvoorspelbaarheid over de lange termijn effecten en het lange termijn perspectief. Gaan we leren leven met COVID-19 en alle maatregelen die daarbij horen of kunnen we het straks helemaal achter ons laten? Bestuurlijk is het van belang om om te gaan met deze onvoorspelbaarheid en noodzakelijk om een vinger aan de pols te houden om waar nodig tijdig te anticiperen op onvoorziene effecten.

Een slimme overheid is op haar toekomst voorbereid. Met deze verkenning hebben de Drentse overheden de belangrijkste opgaven en bouwstenen voor bovengemeentelijk perspectief en herstel na corona in Drenthe met elkaar in beeld. Uitdagingen genoeg, maar ze zijn er klaar voor!

Bekijk de Flyer van het project New Jobportunities 2.0 voor herintreders

Bekijk de flyer van het project New Jobportunities 2.0 voor werkgevers

Aanleiding

CMO STAMM ontwikkelde samen met de provincie Groningen, de EDR (Ems Dollard Regio) en Landkreis Emsland een project voor arbeidstoeleiding van herintredende vrouwen van 35 tot 65 jaar in de Duits-Nederlandse grensregio in bijvoorbeeld de maakindustrie, ICT en/of zorg. Het project kreeg de naam Jobportunities en kende een looptijd van een half jaar (2014). Het vervolgtraject van het project New Jobportunities liep van 2017 tot en met 2018.

New Jobportunities 2.0 borduurt voort op de succesfactoren van het voorgaande project met 80% uitstroom naar een betaalde baan en/of een beroepsopleiding. New Jobportunities 2.0 ontwikkelt zich in 2021 door naar de fase waarin we 100 werkzoekenden (zowel mannen als vrouwen) begeleiden naar de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

New Jobportunities 2.0 biedt toegang naar een potentiële nog redelijk onbekende groep gemotiveerde werknemers. De ‘stille reserve’ is een naam voor de groep mensen die momenteel niet werkt maar géén uitkering heeft. Het zijn zeer gemotiveerde arbeidskrachten die graag weer herintreden op de arbeidsmarkt – niet omdat het moet – maar omdat ze dat willen. Werken is tenslotte niet alleen een inkomen, maar ook een vorm van zingeving.

Aanpak

De arbeidsmarkt is nog steeds in beweging, met name in Noord-Duitsland zijn er veel banen voor deze doelgroep: in de zorgsector, de detailhandel en de horeca. Het bieden van ondersteuning aan deze vrouwen zorgt voor empowerment en de betere grensoverschrijdende samenwerking blijkt goed te werken.

New Jobportunities helpt niet-uitkeringsgerechtigde herintreders bij het vinden van een baan en/of (vervolg)opleiding in het grensgebied Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Deelname is gratis. Samen bouwen we ook aan een grensoverschrijdend netwerk van werkgevers en werknemers. New Jobportunities 2.0 zorgt borging in bestaande netwerken, ook na de subsidieperiode.

Resultaat

Het project New Jobportunities 2.0 zorgt voor een succesvolle uitstroom van vrouwen uit Noord-Nederland en 1vrouwen uit Noord-Duitsland naar betaald werk in de grensregio. In de vorige editie vond 80% van de deelnemers een goede baan of vervolgopleiding.

Het project New Jobportunities 2.0  wordt in het kader van het INTERREG V A Programma Deutschland-Nederland mede-gefinancierd met middelen uit de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, alsmede de deelstaat Niedersachsen.
* Het project New Jobportunities 2.0 is een samenwerking van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, het UWV, de Agentur für Arbeit Nordhorn, Zero to One, de Volkshochschule Meppen, het Rijnland Instituut en CMO STAMM. Dit project is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komen. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen. Het project wordt gefinancierd uit Interreg VA-middelen.

partnerlogo's new Jobportunities 2.0

Aanleiding

CMO STAMM ontwikkelde samen met de provincie Groningen, de EDR (Ems Dollard Regio) en Landkreis Emsland een project voor arbeidstoeleiding van herintredende vrouwen van 35 tot 65 jaar. Het project kreeg de naam Jobportunities en kende een looptijd van een half jaar (2014). Mede dankzij de free publicity wist CMO STAMM 35 vrouwen te vinden, waarvan na werving en selectie 15 overbleven. Zij volgden een lesprogramma van circa 16 dagen, gingen samen op excursie en kregen empowerment aangeboden. Ze onderhouden regelmatig contact via Facebook, de onderlinge verbinding is sterk.

Aanpak

Dit project schept werkgelegenheid voor deze vrouwen. Herintredende, niet uitkeringsgerechtigde vrouwen kunnen nergens terecht, zijn soms gescheiden, hebben een (klein) weduwenpensioen of een man die kostwinner is.

De arbeidsmarkt is nog steeds in beweging, met name in Noord-Duitsland zijn er veel banen voor deze doelgroep: in de zorgsector, de detailhandel en de horeca. Het bieden van ondersteuning aan deze vrouwen zorgt voor empowerment en de betere grensoverschrijdende samenwerking blijkt goed te werken. Het project startte op 1 februari 2017 en liep tot en met 2018. Het werd gefinancierd uit Interreg VA-middelen.

Resultaat

In 2014 was er een succesvolle uitstroom van 7 dames direct na afloop van het project. Het project New Jobportunities zorgde in 2017 voor de succesvolle uitstroom van 10-15 vrouwen uit Noord-Nederland en 10-15 vrouwen uit Noord-Duitsland naar betaald werk in de grensregio. In deze editie vond 80% van de deelnemers een goede baan of vervolgopleiding.

* Het project “New Jobportunities” is onderdeel van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederlandgefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

logo's van de partners en opdrachtgevers van het grensoverschrijdend project New Jobportunities

Veel leesplezier met nieuwsbrief nr. 8 van de Alliantie van Kracht tegen #armoede, met o.a. de volgende onderwerpen: dynamische leeromgeving, Bestuurlijk actieagenda, Moedige dialoog Drenthe en het onderzoek “Uit de Duivelskring van Armoede”

Rapportage Vroegsignalering van schuldenRapportage Vroegsignalering van schulden

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X