Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2023.

Deze rapportage geeft een overzicht van discriminatiemeldingen uit Fryslân, Groningen en Drenthe bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), Politie en het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2023

Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet in 2023.

Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet in 2023.

De datawerkplaats Mentale Gezondheid is sinds een jaar flink op stoom! Benieuwd naar de gezette stappen tot nu toe? Dit hebben wij voor jou samengevat in beeld en taal in een infographic.

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2022

Jos Grooten vond via New Jobportunities een baan bij CodeGorilla. Wat is New Jobportunities en welke impact had dat voor Jos? Lees het in het artikel New Jobportunities – deel 3: hoe maak je maatwerk toekomstbestendig? van Overheid van nu van 8 april 2023.

Bekijk de menukaart van de Dynamische Leeromgeving voor onze visie op leren en voor meer informatie.

Welke aanpak werkt om inwoners die in de problemen komen door energiearmoede te ondersteunen? Welke acties zijn nodig op korte en lange termijn? Gemeenten en uitvoeringsorganisaties pakken dit op verschillende manieren aan. In dit document vind je een afwegingsmodel met vier strategieën voor het formuleren van een aanpak van energiearmoede bij huishoudens. Het model maakt inzichtelijk welke aanpak je kan gebruiken in beleid en praktijk, welke doelen je hierbij nastreeft en op welke termijn dit effect heeft.

Aanpak energiearmoede – Afwegingsmodel en best practices

In een feitenblad geven we een korte terugblik op de bijeenkomst Sterke verhalen van 11 oktober 2022 in Coevorden.

Feitenblad Sterkte verhalen Coevorden

De Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland geeft een totaaloverzicht van discriminatie volgens de registraties van de anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) en politie Eenheid Noord-Nederland. De meldingen van de ADV’s zijn binnengekomen via Discriminatie Meldpunt Groningen, Meldpunt Discriminatie Drenthe en Discriminatie Meldpunt Fryslân (Tûmba). In deze Monitor noemen we dit de Meldpunten. Tevens zijn er in deze Monitor cijfers opgenomen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Bekijk de Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2021

Door corona zat het sociale leven de afgelopen twee jaar behoorlijk op slot. Iedereen werd hierdoor getroffen, maar met name voor jongeren was het een extra zware tijd. Onderwijs werd digitaal gegeven, sporten en verenigingsleven kon veelal niet doorgaan en met vrienden samenkomen werd afgeraden. Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat de impact van de coronamaatregelen  op verschillende leeftijdsgroepen groot was – de jeugd en jongvolwassenen sprongen er hier uit.

Daarom heeft de provincie Drenthe, samen met de Drentse gemeenten en maatschappelijke partijen, toen het weer enigszins kon, in de zomerperiodes activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Welke activiteiten dat moesten zijn, voor wie en hoe; dat hebben we gevraagd aan de jongeren zelf.

Door een flitspeiling te houden hebben jongeren aangegeven waar zij behoefte aan hebben. En dat bleek een succes! Dit leverde in enkele dagen groot respons op. Met dit beeldverslag geven we een inkijk in de activiteiten en ervaringen van de jongeren zelf en de partijen die hieraan hebben meegewerkt. Twee zomers zijn er prachtige activiteiten georganiseerd voor en door jongeren, op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Een prachtig resultaat, wat niet alleen leidde tot de sociale contacten die zo werden gemist, maar ook heeft gezorgd voor nieuwe samenwerkingen tussen partijen in Drenthe. Een resultaat waar we samen trots op kunnen zijn.

Lees het Verslag Zomerprogrammering voor en door jongeren (12-18+) in Drenthe

Bekijk de Infographic Tips voor de inzet van ervaringsdeskundigheid bij armoede en sociale uitsluiting

 

De afgelopen jaren is de wereld getroffen door een crisis van ongekende omvang. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor alle inwoners van Drenthe en vraagt veel van mensen, gezinnen en
gemeenschappen. De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben tijdens de afgelopen periode vol ingezet op de ondersteuning van inwoners, ondernemers en instellingen. In eerste instantie was het zaak om snel te anticiperen op de gezondheidsgevolgen van de coronacrisis, het in goede banen leiden van de noodzakelijke maatregelen en het beperken van de directe effecten.

Hoewel de crisis nog niet geheel voorbij is, willen de Drentse overheden ook proactief anticiperen op herstel en perspectief na de coronacrisis. Het is duidelijk dat sommige gevolgen van de crisis ook in de komende jaren en op de langere termijn door zullen werken. Welke effecten zijn dat? Wat is er voor nodig om deze effecten op te vangen en in te spelen op kansen die een crisis ook kan bieden? Volstaat het bestaande beleid en de ingezette interventies of zijn extra inspanningen nodig? En zo ja, op welk (bestuurlijk) niveau?

Om deze vragen te beantwoorden heeft het algemeen bestuur van de VDG – in samenspraak met de provincie Drenthe – opdracht gegeven tot een brede verkenning van een gezamenlijke strategie voor de Drentse overheden. Naast een onderzoek naar de ervaringen van Drentse inwoners is een uitgebreide maatschappelijke impactanalyse gemaakt. Deze impactanalyse is belangrijk, omdat het laat zien waar de effecten van de crisis nu en mogelijk later neerslaan. De analyse en consequenties voor beleid zijn vervolgens besproken met de verantwoordelijke bestuurders in de diverse VDG-portefeuillehoudersoverleggen.

De verkenning naar een gezamenlijke strategie vond plaats in een uiterst dynamische context. Waar begin april 2021 nog veel onzekerheid was over het verloop van de crisis, wordt inmiddels breed geconstateerd dat de veerkracht van de Drentse samenleving en economie groter is dan verwacht. De pandemie bracht ook positieve ontwikkelingen, zoals flexibiliteit en innovatie. Last but not least blijken de steunmaatregelen en aanvullende lokale en provinciale acties effectief in de opvang van de eerste klappen in Drenthe. Echter, voor de wat langere termijn liggen er de nodige,
door corona verscherpte uitdagingen en kansen. Corona fungeert vooral als katalysator en vergrootglas van bestaande opgaven. Het huidige beleid van gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties en veel ondernemers is daar ook al op ingericht, een koerswijziging is niet nodig. De coronacrisis heeft vooral duidelijk gemaakt dat er in Drenthe voortvarend en misschien wel met nog meer energie dan voor de crisis was voorgenomen, aan deze opgaven moeten worden gewerkt. Met een scherp oog voor de landelijke (in ontwikkeling zijnde) herstelplannen en deze optimaal te benutten voor herstel in de regio.

De post-corona tijd laat zich tegelijkertijd ook kenmerken door een zekere onvoorspelbaarheid over de lange termijn effecten en het lange termijn perspectief. Gaan we leren leven met COVID-19 en alle maatregelen die daarbij horen of kunnen we het straks helemaal achter ons laten? Bestuurlijk is het van belang om om te gaan met deze onvoorspelbaarheid en noodzakelijk om een vinger aan de pols te houden om waar nodig tijdig te anticiperen op onvoorziene effecten.

Een slimme overheid is op haar toekomst voorbereid. Met deze verkenning hebben de Drentse overheden de belangrijkste opgaven en bouwstenen voor bovengemeentelijk perspectief en herstel na corona in Drenthe met elkaar in beeld. Uitdagingen genoeg, maar ze zijn er klaar voor!

Het project ‘New Jobportunities 2.0’ wil honderd mensen in de Drents-Duitse grensstreek, die zowel zonder werk als uitkering zitten, begeleiden naar een opleiding of een nieuwe baan.

Lees het artikel Nieuw project in Drents-Duits grensgebied moet honderd niet-uitkeringsgerechtigden aan een baan of opleiding helpen van 22 juli 2021 bij het Dagblad van het Noorden

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X