Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
voorzijde monitor Discirminatie

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2020.

De Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland geeft een totaaloverzicht van discriminatie volgens de registraties van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en politie Eenheid  Noord-Nederland. De meldingen van de ADV’s zijn binnengekomen via Discriminatie Meldpunt Groningen, Meldpunt Discriminatie Drenthe en Discriminatie Meldpunt Fryslân (Tûmba). In deze Monitor noemen we dit de Meldpunten. Tevens zijn er in deze Monitor cijfers opgenomen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

 

Bekijk de Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2020

Veel leesplezier met nieuwsbrief nr. 8 van de Alliantie van Kracht tegen #armoede, met o.a. de volgende onderwerpen: dynamische leeromgeving, Bestuurlijk actieagenda, Moedige dialoog Drenthe en het onderzoek “Uit de Duivelskring van Armoede”

Rapportage Vroegsignalering van schuldenRapportage Vroegsignalering van schulden

Het webinar ‘De effecten van corona voor werken & inkomen’ gaat specifiek over de provincie Groningen. We kijken vooral naar de effecten voor inwoners. In april, in de eerste maand van de coronacrisis, had deze al grote effecten op het werk of inkomen van een deel van de Groningers. Vooral zelfstandigen (zonder en met personeel), mensen met een laag inkomen en mensen met een slechte of matige gezondheid maakten zich zorgen over hun financiën, blijkt uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen. Inmiddels weten we dat de zorgen niet voor niets waren, want we zitten in een wereldwijde economische crisis, die zeker nog de rest van 2020 voortduurt.

In dit webinar presenteren we gegevens uit het onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, aangevuld met informatie uit andere bronnen (data, onderzoek derden). Samen met de deelnemers brengen we de risico’s en kansen van de huidige crisis verder in kaart. Deelnemers kunnen tijdens het webinar hun stem uitbrengen over een aantal stellingen en via de chatfunctie reageren.

Meer informatie

Erik Meij
onderzoeker
06 13 58 14 71
e.meij@cmostamm.nl

René de Vent
adviseur
06 13 58 16 73
r.devent@cmostamm.nl

 

Kijk het online webinar ’50 stemmen van mensen in armoede of schulden’ terug.

Meer informatie

Erik Meij
onderzoeker
06 13 58 14 71
e.meij@cmostamm.nl

René de Vent
adviseur
06 13 58 16 73
r.devent@cmostamm.nl

Marcel Endendijk
adviseur
m.endendijk@trendbureaudrenthe.nl / m.endendijk@sociaalplanbureaugroningen.nl
06 543 238 36

De drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland presenteren de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

In de provincie Drenthe zijn er in 2019 in totaal 192 meldingen van discriminatie binnengekomen. Het gaat hierbij om meldingen die zijn binnengekomen bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) (in totaal 74 meldingen) en bij derden, vooral de politie (118 meldingen). In totaal is het aantal meldingen gestegen met 17% ten opzichte van het voorgaande jaar. In Drenthe komt dit vooral door de toegenomen meldingen door de politie.

Meer informatie:
David Bakker
d.bakker@cmostamm.nl
06 135 748 87

Aanleiding

De gemeente Emmen vindt kunst en cultuur belangrijk, omdat ze bijdragen aan Emmen als complete en dynamische gemeente. Kunst en cultuur dragen bij aan een gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is. De gemeente wilde weten welke ontwikkelingen er binnen de gemeente zijn op het gebied van cultuurparticipatie. Wie doet er mee? En wie niet? Aan welke activiteiten is behoefte? Antwoord op deze (en andere) vragen geven input voor nieuw (cultuur)beleid.

Uitdaging

Kunst en cultuur zijn niet automatisch voor iedereen bereikbaar. Zeker voor mensen die niet midden in de maatschappij staan, ligt meedoen aan kunst en cultuur niet altijd voor de hand. En dat terwijl kunst en cultuur enorm verbindend kunnen werken. Meedoen aan of genieten van kunst en cultuur is een manier om met andere mensen in contact te zijn. De gemeente Emmen streeft naar een gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur, om daarmee zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het resultaat van de monitor moest een toegankelijke rapportage van de onderzoeksgegevens zijn, waar zowel beleidsmakers als partijen uit het veld informatie uit kunnen halen.

Aanpak

Onderzoek naar behoefte en deelname aan kunst en cultuur is geen eenmalige gebeurtenis. Smaken, behoeften, omstandigheden veranderen nou eenmaal. Samen met Trendbureau Drenthe (onderdeel van CMO STAMM) heeft de gemeente Emmen daarom in 2014 de Cultuurmonitor opgezet. Bedoeld om de werkelijke mate van (actieve dan wel passieve) cultuurparticipatie van de inwoners te meten en te volgen in de loop van de tijd. En om antwoord te krijgen op de vraag hoe vraag en aanbod zich in de gemeente tot elkaar verhouden.

Trendbureau Drenthe heeft in 2014 een vragenlijst onder de inwoners van de gemeente Emmen uitgezet. Via de antwoorden op deze vragen ontstond er een beeld van de (mate van) participatie en kwam er inzicht in de ideeën en wensen over vraag en aanbod. De kracht van een monitor zit in de mogelijkheid om vergelijkingen te maken met het verleden. Daarom is de meting in 2017 en 2019 herhaald.

Resultaat

De gemeente Emmen kan het beleid over kunst en cultuur steeds goed laten aansluiten bij wat inwoners graag willen. Dankzij de (uitkomsten van de) monitor is de input voor het beleid van de gemeente actueel en compleet.

We doen een digitale uitvraag en geven inwoners daarnaast de mogelijkheid een papieren vragenlijst op te vragen. Ook is er de mogelijkheid dat inwoners met ondersteuning de vragenlijst invullen. Op deze manier kunnen alle inwoners die hun stem willen laten horen meedoen op een manier die zij prettig vinden.

Doordat de rapportage tegenwoordig digitaal gebeurt, is hij interactief en voor veel mensen toegankelijk. De digitale rapportage laat met korte teksten en interactieve figuren de resultaten van het onderzoek zien. Gebruikers kunnen elk moment van de dag snel de gewenste informatie opzoeken en deze naar behoefte downloaden.

Deze rapportage gaat over de ervaringen van mensen met instanties die hen helpen op het gebied van inkomen, schulden en weer meedoen in de maatschappij. Vijftig personen in armoede of met schulden hebben hun ervaringen gedeeld en verteld welke dienstverlening zij ontvangen, wat voor hen goed werkt en waar knelpunten liggen.

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe hebben de vijftig persoonlijke verhalen gebundeld en geanalyseerd. Hiermee willen we eraan bijdragen dat aanbieders van dienstverlening meer inzicht krijgen in het perspectief van de mensen voor wie zij bezig zijn. Ons uiteindelijke doel is (nog) betere en effectievere dienstverlening voor mensen in armoede of  schulden. We hopen daarom dat deze rapportage inspireert tot gesprek daarover en vervolgens tot actie.

Discriminatiemonitor Noord-Nederland 2018

Discriminatie in beeld

DE MONITOR

De Monitor Discriminatie 2018 Noord-Nederland geeft een totaaloverzicht van discriminatie volgens de registraties van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en politie Eenheid Noord-Nederland. De meldingen van de ADV’s zijn binnengekomen via Discriminatie Meldpunt Groningen, Meldpunt Discriminatie Drenthe en Discriminatie Meldpunt Fryslán (TCimba). In deze Monitor noemen we dit de Meldpunten. Tevens zijn er in deze Monitor cijfers opgenomen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

REGIONAAL EN LANDELIJK BEELD De Monitor Noord-Nederland kan gezien worden als een regionale uitgave die hoort bij het landelijk multi-agency rapport Discriminatiecijfers in 2018, dat gelijktijdig gepubliceerd is. Het landelijke rapport heeft tot doel een uitgebreide analyse te geven met landelijke trends. Ook verwijst het landelijke rapport naar relevant wetenschappelijk onderzoek. De Monitor Discriminatie Noord-Nederland is geschreven als een compacte, publieksvriendelijke factsheet over de meldingen in Noord-Nederland. Informatie op gemeentelijk niveau is op de pagina’s 8-9 beknopt weergegeven. In de digitale bijlage is meer informatie over de afzonderlijke gemeenten beschikbaar. Het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 2018 is samen met deze regionale Monitor en de digitale bijlage met gemeentelijke gegevens te vinden op de websites van de drie Meldpunten en www.discriminatie.nl.

DISCRIMINATIE

Discriminatie is het anders behandelen van mensen op basis van kenmerken zoals etniciteit, herkomst, huidskleur, seksuele gerichtheid, handicap, religie, geslacht of leeftijd. Het maatschappelijk verschijnsel discriminatie kent vele vormen. Zo kan het gaan om ontslag vanwege zwangerschap, structurele pesterijen vanwege huidskleur of om mishandeling op basis van homoseksualiteit.

DE MELDINGEN

In deze Monitor gaat het over ervaren discriminatie, waarover de Meldpunten, de politie Eenheid Noord-Nederland en het CRM meldingen ontvingen in 2018. Over een aantal meldingen heeft de rechter, een klachtencommissie of het CRM objectief vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake was van discriminatie; over deze zaken is een oordeel of veroordeling uitgesproken. Op pagina 3 leest u beknopt hoe klachtbehandeling via Meldpunten verloopt. De privacy van melders wordt te allen tijde gewaarborgd en alleen met toestemming van de melder worden zaken herkenbaar besproken in de overleggen van Meldpunten, politie of andere instanties.

Meer informatie: Rika Ringersma

In september 2017 organiseerde de gemeente Grootegast in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen (onderdeel van CMO STAMM) twee versnellingssessies over armoede en armoedebeleid. Voor de eerste versnellingssessie waren inwoners uitgenodigd die van weinig geld moe(s)ten rondkomen; bij de tweede versnellingssessie zaten vertegenwoordigers om tafel van maatschappelijke organisaties die zich (onder meer) met armoedebestrijding bezighouden.

In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens aan het CBS, die hierover periodiek publiceert.

Het gebruik van jeugdhulp is in de provincie Drenthe in 2016 gedaald ten opzichte van 2015. In Nederland is het gebruik iets gestegen. De daling in Drenthe is toe te schrijven aan een afname van de ambulante jeugdhulp (=zonder verblijf) in alle leeftijdscategorieën behalve de 18+. In deze factsheet analyseren we de cijfers.

Feitenblad Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X