Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2022.

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2022

Bekijk de menukaart van de Dynamische Leeromgeving voor onze visie op leren en voor meer informatie.

In een feitenblad geven we een korte terugblik op de bijeenkomst Sterke verhalen van 11 oktober 2022 in Coevorden.

Feitenblad Sterkte verhalen Coevorden

De Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland geeft een totaaloverzicht van discriminatie volgens de registraties van de anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) en politie Eenheid Noord-Nederland. De meldingen van de ADV’s zijn binnengekomen via Discriminatie Meldpunt Groningen, Meldpunt Discriminatie Drenthe en Discriminatie Meldpunt Fryslân (Tûmba). In deze Monitor noemen we dit de Meldpunten. Tevens zijn er in deze Monitor cijfers opgenomen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Bekijk de Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2021

Door corona zat het sociale leven de afgelopen twee jaar behoorlijk op slot. Iedereen werd hierdoor getroffen, maar met name voor jongeren was het een extra zware tijd. Onderwijs werd digitaal gegeven, sporten en verenigingsleven kon veelal niet doorgaan en met vrienden samenkomen werd afgeraden. Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat de impact van de coronamaatregelen  op verschillende leeftijdsgroepen groot was – de jeugd en jongvolwassenen sprongen er hier uit.

Daarom heeft de provincie Drenthe, samen met de Drentse gemeenten en maatschappelijke partijen, toen het weer enigszins kon, in de zomerperiodes activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Welke activiteiten dat moesten zijn, voor wie en hoe; dat hebben we gevraagd aan de jongeren zelf.

Door een flitspeiling te houden hebben jongeren aangegeven waar zij behoefte aan hebben. En dat bleek een succes! Dit leverde in enkele dagen groot respons op. Met dit beeldverslag geven we een inkijk in de activiteiten en ervaringen van de jongeren zelf en de partijen die hieraan hebben meegewerkt. Twee zomers zijn er prachtige activiteiten georganiseerd voor en door jongeren, op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Een prachtig resultaat, wat niet alleen leidde tot de sociale contacten die zo werden gemist, maar ook heeft gezorgd voor nieuwe samenwerkingen tussen partijen in Drenthe. Een resultaat waar we samen trots op kunnen zijn.

Lees het Verslag Zomerprogrammering voor en door jongeren (12-18+) in Drenthe

De afgelopen jaren is de wereld getroffen door een crisis van ongekende omvang. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor alle inwoners van Drenthe en vraagt veel van mensen, gezinnen en
gemeenschappen. De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben tijdens de afgelopen periode vol ingezet op de ondersteuning van inwoners, ondernemers en instellingen. In eerste instantie was het zaak om snel te anticiperen op de gezondheidsgevolgen van de coronacrisis, het in goede banen leiden van de noodzakelijke maatregelen en het beperken van de directe effecten.

Hoewel de crisis nog niet geheel voorbij is, willen de Drentse overheden ook proactief anticiperen op herstel en perspectief na de coronacrisis. Het is duidelijk dat sommige gevolgen van de crisis ook in de komende jaren en op de langere termijn door zullen werken. Welke effecten zijn dat? Wat is er voor nodig om deze effecten op te vangen en in te spelen op kansen die een crisis ook kan bieden? Volstaat het bestaande beleid en de ingezette interventies of zijn extra inspanningen nodig? En zo ja, op welk (bestuurlijk) niveau?

Om deze vragen te beantwoorden heeft het algemeen bestuur van de VDG – in samenspraak met de provincie Drenthe – opdracht gegeven tot een brede verkenning van een gezamenlijke strategie voor de Drentse overheden. Naast een onderzoek naar de ervaringen van Drentse inwoners is een uitgebreide maatschappelijke impactanalyse gemaakt. Deze impactanalyse is belangrijk, omdat het laat zien waar de effecten van de crisis nu en mogelijk later neerslaan. De analyse en consequenties voor beleid zijn vervolgens besproken met de verantwoordelijke bestuurders in de diverse VDG-portefeuillehoudersoverleggen.

De verkenning naar een gezamenlijke strategie vond plaats in een uiterst dynamische context. Waar begin april 2021 nog veel onzekerheid was over het verloop van de crisis, wordt inmiddels breed geconstateerd dat de veerkracht van de Drentse samenleving en economie groter is dan verwacht. De pandemie bracht ook positieve ontwikkelingen, zoals flexibiliteit en innovatie. Last but not least blijken de steunmaatregelen en aanvullende lokale en provinciale acties effectief in de opvang van de eerste klappen in Drenthe. Echter, voor de wat langere termijn liggen er de nodige,
door corona verscherpte uitdagingen en kansen. Corona fungeert vooral als katalysator en vergrootglas van bestaande opgaven. Het huidige beleid van gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties en veel ondernemers is daar ook al op ingericht, een koerswijziging is niet nodig. De coronacrisis heeft vooral duidelijk gemaakt dat er in Drenthe voortvarend en misschien wel met nog meer energie dan voor de crisis was voorgenomen, aan deze opgaven moeten worden gewerkt. Met een scherp oog voor de landelijke (in ontwikkeling zijnde) herstelplannen en deze optimaal te benutten voor herstel in de regio.

De post-corona tijd laat zich tegelijkertijd ook kenmerken door een zekere onvoorspelbaarheid over de lange termijn effecten en het lange termijn perspectief. Gaan we leren leven met COVID-19 en alle maatregelen die daarbij horen of kunnen we het straks helemaal achter ons laten? Bestuurlijk is het van belang om om te gaan met deze onvoorspelbaarheid en noodzakelijk om een vinger aan de pols te houden om waar nodig tijdig te anticiperen op onvoorziene effecten.

Een slimme overheid is op haar toekomst voorbereid. Met deze verkenning hebben de Drentse overheden de belangrijkste opgaven en bouwstenen voor bovengemeentelijk perspectief en herstel na corona in Drenthe met elkaar in beeld. Uitdagingen genoeg, maar ze zijn er klaar voor!

De Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland geeft een totaaloverzicht van discriminatie volgens de registraties van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en politie Eenheid  Noord-Nederland. De meldingen van de ADV’s zijn binnengekomen via Discriminatie Meldpunt Groningen, Meldpunt Discriminatie Drenthe en Discriminatie Meldpunt Fryslân (Tûmba). In deze Monitor noemen we dit de Meldpunten. Tevens zijn er in deze Monitor cijfers opgenomen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

 

Bekijk de Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2020

Veel leesplezier met nieuwsbrief nr. 8 van de Alliantie van Kracht tegen #armoede, met o.a. de volgende onderwerpen: dynamische leeromgeving, Bestuurlijk actieagenda, Moedige dialoog Drenthe en het onderzoek “Uit de Duivelskring van Armoede”

Rapportage Vroegsignalering van schuldenRapportage Vroegsignalering van schulden

Het webinar ‘De effecten van corona voor werken & inkomen’ gaat specifiek over de provincie Groningen. We kijken vooral naar de effecten voor inwoners. In april, in de eerste maand van de coronacrisis, had deze al grote effecten op het werk of inkomen van een deel van de Groningers. Vooral zelfstandigen (zonder en met personeel), mensen met een laag inkomen en mensen met een slechte of matige gezondheid maakten zich zorgen over hun financiën, blijkt uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen. Inmiddels weten we dat de zorgen niet voor niets waren, want we zitten in een wereldwijde economische crisis, die zeker nog de rest van 2020 voortduurt.

In dit webinar presenteren we gegevens uit het onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, aangevuld met informatie uit andere bronnen (data, onderzoek derden). Samen met de deelnemers brengen we de risico’s en kansen van de huidige crisis verder in kaart. Deelnemers kunnen tijdens het webinar hun stem uitbrengen over een aantal stellingen en via de chatfunctie reageren.

Meer informatie

Erik Meij
onderzoeker
06 13 58 14 71
e.meij@cmostamm.nl

René de Vent
adviseur
06 13 58 16 73
r.devent@cmostamm.nl

 

Kijk het online webinar ’50 stemmen van mensen in armoede of schulden’ terug.

Meer informatie

Erik Meij
onderzoeker
06 13 58 14 71
e.meij@cmostamm.nl

René de Vent
adviseur
06 13 58 16 73
r.devent@cmostamm.nl

Marcel Endendijk
adviseur
m.endendijk@trendbureaudrenthe.nl / m.endendijk@sociaalplanbureaugroningen.nl
06 543 238 36

De drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland presenteren de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

In de provincie Drenthe zijn er in 2019 in totaal 192 meldingen van discriminatie binnengekomen. Het gaat hierbij om meldingen die zijn binnengekomen bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) (in totaal 74 meldingen) en bij derden, vooral de politie (118 meldingen). In totaal is het aantal meldingen gestegen met 17% ten opzichte van het voorgaande jaar. In Drenthe komt dit vooral door de toegenomen meldingen door de politie.

Meer informatie:
Rika Ringersma

 

Aanleiding

De gemeente Emmen vindt kunst en cultuur belangrijk, omdat ze bijdragen aan Emmen als complete en dynamische gemeente. Kunst en cultuur dragen bij aan een gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is. De gemeente wilde weten welke ontwikkelingen er binnen de gemeente zijn op het gebied van cultuurparticipatie. Wie doet er mee? En wie niet? Aan welke activiteiten is behoefte? Antwoord op deze (en andere) vragen geven input voor nieuw (cultuur)beleid.

Uitdaging

Kunst en cultuur zijn niet automatisch voor iedereen bereikbaar. Zeker voor mensen die niet midden in de maatschappij staan, ligt meedoen aan kunst en cultuur niet altijd voor de hand. En dat terwijl kunst en cultuur enorm verbindend kunnen werken. Meedoen aan of genieten van kunst en cultuur is een manier om met andere mensen in contact te zijn. De gemeente Emmen streeft naar een gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur, om daarmee zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het resultaat van de monitor moest een toegankelijke rapportage van de onderzoeksgegevens zijn, waar zowel beleidsmakers als partijen uit het veld informatie uit kunnen halen.

Aanpak

Onderzoek naar behoefte en deelname aan kunst en cultuur is geen eenmalige gebeurtenis. Smaken, behoeften, omstandigheden veranderen nou eenmaal. Samen met Trendbureau Drenthe (onderdeel van CMO STAMM) heeft de gemeente Emmen daarom in 2014 de Cultuurmonitor opgezet. Bedoeld om de werkelijke mate van (actieve dan wel passieve) cultuurparticipatie van de inwoners te meten en te volgen in de loop van de tijd. En om antwoord te krijgen op de vraag hoe vraag en aanbod zich in de gemeente tot elkaar verhouden.

Trendbureau Drenthe heeft in 2014 een vragenlijst onder de inwoners van de gemeente Emmen uitgezet. Via de antwoorden op deze vragen ontstond er een beeld van de (mate van) participatie en kwam er inzicht in de ideeën en wensen over vraag en aanbod. De kracht van een monitor zit in de mogelijkheid om vergelijkingen te maken met het verleden. Daarom is de meting in 2017 en 2019 herhaald.

Resultaat

De gemeente Emmen kan het beleid over kunst en cultuur steeds goed laten aansluiten bij wat inwoners graag willen. Dankzij de (uitkomsten van de) monitor is de input voor het beleid van de gemeente actueel en compleet.

We doen een digitale uitvraag en geven inwoners daarnaast de mogelijkheid een papieren vragenlijst op te vragen. Ook is er de mogelijkheid dat inwoners met ondersteuning de vragenlijst invullen. Op deze manier kunnen alle inwoners die hun stem willen laten horen meedoen op een manier die zij prettig vinden.

Doordat de rapportage tegenwoordig digitaal gebeurt, is hij interactief en voor veel mensen toegankelijk. De digitale rapportage laat met korte teksten en interactieve figuren de resultaten van het onderzoek zien. Gebruikers kunnen elk moment van de dag snel de gewenste informatie opzoeken en deze naar behoefte downloaden.

Deze rapportage gaat over de ervaringen van mensen met instanties die hen helpen op het gebied van inkomen, schulden en weer meedoen in de maatschappij. Vijftig personen in armoede of met schulden hebben hun ervaringen gedeeld en verteld welke dienstverlening zij ontvangen, wat voor hen goed werkt en waar knelpunten liggen.

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe hebben de vijftig persoonlijke verhalen gebundeld en geanalyseerd. Hiermee willen we eraan bijdragen dat aanbieders van dienstverlening meer inzicht krijgen in het perspectief van de mensen voor wie zij bezig zijn. Ons uiteindelijke doel is (nog) betere en effectievere dienstverlening voor mensen in armoede of  schulden. We hopen daarom dat deze rapportage inspireert tot gesprek daarover en vervolgens tot actie.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X