Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

We vinden al concrete voorbeelden van de nieuwe doe-democratie: plaatselijke initiatieven waarbij bewoners gewoon aan de slag gaan en zich daarin niet afhankelijk voelen en opstellen van de overheid.

Dorpen en gemeenten werken samen

11 februari 2016

Op 19 januari heeft CMO STAMM samen met de VGG en de VGD een versnellingssessie georganiseerd over Overheidsparticipatie voor de wijk- en dorpencoördinatoren van de gemeenten in de provincie. Deze bijeenkomst is de start van een gezamenlijk traject genaamd ‘Dorpen en gemeenten werken samen aan bewoners- en overheidsparticipatie’ dat gezamenlijk wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de VGG, VGD en CMO STAMM.

In de troonrede van 2013 werd gesteld dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker is veranderd in een participatiesamenleving. Voor veel dorpsbewoners was dat geen nieuws meer. Op verschillende plekken in de provincie Groningen vinden en vonden we al concrete voorbeelden van de nieuwe doe-democratie: plaatselijke initiatieven waarbij bewoners gewoon aan de slag gaan en zich daarin niet afhankelijk voelen en opstellen van de overheid. Op deze wijze ontstaan er naast zorgcoöperaties, initiatieven voor een duurzame energievoorziening voor het dorp of de aanleg van een eigen glasvezelnetwerk. Actieve inwoners kloppen aan de poorten van het gemeentehuis. Tijdens de versnellingssessi werd duidelijk dat gemeenten verschillend omgaan met de vraag en dat het nog best lastig is om goed om te gaan met initiatieven van inwoners.

Uitkomsten versnellingssessie

De aanwezige wijken- en dorpencoördinatoren zijn de vooruitgeschoven post in de dorpen en wijken. Deze ambtenaren zijn degenen die veel contact hebben met burgers. Er zijn om te beginnen een aantal stellingen voorgelegd. Vrijwel alle aanwezigen vinden dat het gemeentelijk beleid bepaald zou moeten worden op basis van input van de inwoners. Dit begint in een aantal gemeenten vorm te krijgen, maar er zijn ook deelnemers die aangeven dat het nog lastig is om gemeentelijke organisatie mee te krijgen in dit idee. Op de stelling ‘mijn gemeente is er klaar voor om meer over te laten aan inwoners’ antwoordt bijna de helft met ‘oneens’. De aanwezigen lopen nog vaak tegen belemmeringen aan binnen het gemeentehuis.

  • “Deze methodiek is erg leuk! Het zou goed zijn om collega ambtenaren, raadsleden en het college ook deze vragen voor te leggen in een eigen versnellingssessie.” Gemeenten Winsum, Eemsmond en Delfzijl
  • “We hebben nu veel goede voorbeelden gehoord. Er moet echter binnen onze eigen ambtelijke organisatie nog best wel het een en ander gebeuren om overheidsparticipatie een goeie plek te geven.” Gemeente Appingedam
  • “Bij onze gemeente leeft de ontwikkeling van onze organisatie momenteel.” Gemeenten De Marne en Slochteren

Waar zien de aanwezigen belemmeringen en kansen?

Overheidsparticipatie druist op een aantal punten vrijwel loodrecht in tegen de bestaande rol en werkwijze. Als knelpunten wordt door de aanwezigen aangegeven dat de communicatie met burgers nog onvoldoende is. Het leeft in sommige gemeenten nog niet echt en raad, college en ambtenaren hebben verschillende beelden bij inwonersparticipatie. Bovendien is er nog niet overal draagvlak voor overheidsparticipatie. Er wordt ook aangegeven dat inwoners de routes binnen het gemeentehuis niet kennen. Initiatieven zwerven dan van afdeling naar afdeling en dat werkt ontmoedigend voor de inwoners. De organisatiestructuur van de gemeente is nog niet overal toegerust om in te spelen op inwonersparticipatie.

De aanwezigen hebben vervolgens aangegeven wat goed gaat. Uit de antwoorden blijkt dat veel gemeenten inmiddels regelmatig in gesprek zijn met de inwoners. Dorpen en wijken worden bezocht door ambtenaren en door het college. Steeds meer collega’s binnen het gemeentehuis vinden het leuk en staan open voor initiatieven. Er wordt in sommige gemeenten een integraal visietraject in de dorpen en wijken ontwikkeld op basis van input van de inwoners. Daar zijn vaak ook budgeten voor gereserveerd. De kracht zit hem, aldus de aanwezigen, onder andere in het organiseren van korte lijnen intern en extern en een open communicatie, waarbij echt wordt geluisterd en wordt nagedacht over oplossingsrichtingen. Daarnaast is het van belang dat de visie over overheidsparticipatie gedeeld wordt binnen de verschillende gemeentelijke afdelingen, maar ook binnen college en raad.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X