Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Kwetsbare ouderen, maar ook inwoners met overgewicht (obesitas) zijn duidelijke risicogroepen in Drenthe.

Drents Zorglandschap bouwt aan preventiecoalitie voor risicogroepen

6 juli 2017

Door de zorg en de ondersteuning efficiënt en in samenhang te organiseren, wil het Drents Zorglandschap voelbaar zijn voor inwoners en verzekerden van Drenthe. Op 21 juni 2017 kwamen bestuurders van alle Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en Provincie Drenthe bijeen voor de tweejaarlijkse bestuurlijke dialoogtafel Drents Zorglandschap.

Ook VWS, GGD Drenthe, Programma Drenthe Beweegt, HZD (huisartsen) en Trendbureau Drenthe/CMO STAMM waren uitgenodigd om te bespreken hoe zij op dit moment in Drenthe samenwerken en wat er nodig is om in de toekomst betaalbare en bereikbare zorg in Drenthe te organiseren en te versterken. Marleen Meijer (CMO STAMM) is procesbegeleider van het Drents Zorglandschap.

Samenwerkingsthema’s

De VDG Drenthe, provincie Drenthe en Zilveren Kruis hebben binnen de Werkagenda Drents Zorglandschap 2017-2018  een aantal samenwerkingsthema’s:

  1. Wijkgericht Werken
  • Gezamenlijke inkoop
  • Integrale ouderenzorg
  • Grensvlakken ouderenzorg (Wmo, Wlz, Zvw), jongvolwassenen 18-/18+
  1. Sluitende GGZ-keten
  2. Gezamenlijke preventie

Eerste stap

Drenthe staat aan de vooravond van een aantal ontwikkelingen op het gebied van preventie rond kwetsbare groepen en leefstijl. De bestuurlijke dialoogtafel op 21 juni was een eerste stap om richting te geven aan de samenwerkingsdoelen op het gebied van gezamenlijke preventie in Drenthe.

Zowel gemeenten als zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om preventieve activiteiten voor hun inwoners en verzekerden te organiseren. Met de kernpartners is tijdens de bestuurlijke dialoogtafel vanuit ieders eigen rol de preventie besproken:

  • GGD Drenthe reflecteerde op preventie met behulp van gezondheidsgegevens van GGD Drenthe. De GGD is een belangrijke partner in de preventie, als uitvoerder van de WPG (wet publieke gezondheid).
  • Zilveren Kruis besprak de uitgangspunten, het afwegingkader en de inzet van preventiecoalities die door VWS zijn ingezet als stimulans voor de onderlinge samenwerking gemeenten en verzekeraar.
  • Drenthe Beweegt lichtte de preventieactiviteiten toe die gericht zijn op kwetsbare groepen in Drenthe.

Uitkomst Dialoog

Conclusie van deze ochtend was dat de samenhang in Drenthe steeds beter in beeld komt en toch ook nog verder ontwikkeld moet worden.

Preventie voor risicogroepen vraagt om een integrale aanpak. Sport is nu bijvoorbeeld verbonden met het sociale domein; Jeugd, Onderwijs en Werk zijn ook terreinen waar de preventie gezamenlijk moet worden opgepakt.

Ook werd het belang van de inwoner benadrukt. Hoe sluit je aan bij de inwoner, hoe bereik je dat mensen daadwerkelijk hun gedrag veranderen. Vaak wordt er nog over bewoners/inwoners gesproken, niet met ze. Teveel denken we in systemen, terwijl we veel meer naar de leefwereld van mensen moeten kijken. De uitgangspunten van positieve gezondheid kunnen ook voor preventie een mooi kader bieden.

Heel duidelijk kwam naar voren uit de GGD-data dat kwetsbare ouderen, maar ook inwoners met overgewicht (obesitas), duidelijke risicogroepen zijn in Drenthe. Regionaal zijn de verschillen groot. Opvallend is dat in stedelijke gemeenten het kwetsbaarheidspercentage hoger is dan verwacht. Er is behoefte om deze gegevens verder uit de diepen.

Vervolg

Bestuurlijk is er ingezet op samenwerking, die de komende maanden zijn uitwerking gaat krijgen in de verschillende werkgroepen en uitkomsten van de landelijke expertgroep Preventiecoalitie.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X