Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

We willen graag weten welke factoren een rol spelen bij het bepalen van het vo-advies.

Drentse Onderwijsmonitor 2016

29 november 2016

De 11e editie van de Drentse onderwijsmonitor is in de maak. Dit rapport verschijnt jaarlijks in opdracht van de Provincie Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten. Het bevat analyses over ontwikkelingen in het Drentse onderwijs. Uitkomsten worden voorgelegd aan professionals uit het werkveld. We vragen hun verhaal, verklaring, duiding en voorbeelden. Ze geven kleur aan de Onderwijsmonitor. Er is aandacht voor Drentse leerlingen en scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Daarnaast gaan we in op keuzes die Drentse leerlingen maken voor het vervolgonderwijs in het middelbaar en hoger beroeps onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

Drentse basisscholen geven lagere voortgezet onderwijs adviezen dan landelijk, terwijl de prestaties taal en rekenen (boven)gemiddeld zijn. Dat blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor 2015 en voorgaande edities. Hoe komt dat? Deze vraag is tijdens de presentatie van de Drentse Onderwijsmonitor (Bunne, maart 2016) voorgelegd aan de aanwezigen, waaronder schoolbesturen, schooldirecteuren, leerkrachten/docenten en beleidsmedewerkers. Veel aanwezigen zochten de oorzaak in ‘lage verwachtingen bij docenten, ouders en leerlingen.’ Is dit daadwerkelijk ook het geval en hoe verloopt het adviestraject nu eigenlijk?

Klik hier voor de Drentse Onderwijsmonitor 2015 (PDF)

Update maart 2017: Klik hier voor de Drentse Onderwijsmonitor 2016 (PDF)

Wat speelt een rol?

Vanwege de bevindingen uit de Drentse Onderwijsmonitor en van de Onderwijsinspectie (kansenongelijkheid; opleiding ouders bepaalt vo-advisering bij gelijke prestaties) heeft de regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit aan CMO STAMM gevraagd aanvullend onderzoek te doen. Het doel is om meer te weten te komen over factoren die een rol spelen bij het bepalen van het vo-advies en over de relatie tussen het advies en het vervolg in de voortgezet onderwijsloopbaan.

Op zoek naar antwoorden doet CMO STAMM de komende maanden verschillende onderzoeken:

  • Analyse schoolloopbaangegevens

CMO STAMM heeft (geanonimiseerde) bestanden met leerlinggevens opgevraagd en ontvangen van DUO. WE kunnen zo een groot deel van de onderwijsloopbaan van leerlingen in kaart brengen. Dit is uniek omdat deze gegevens normaliter niet zo maar verkrijgbaar zijn. In opdracht van het Ministerie van OCW heeft DUO deze gegevens beschikbaar gesteld. CMO STAMM analyseert gegevens rond advies, eindtoets en plaatsing vanuit groep 8 in het basisonderwijs. Ook de schoolloopbaangegevens in de onderbouw (inclusief op- en afstroom en doubleren) worden bestudeerd. Daarnaast zoomen we in op resultaten en schoolloopbaangegevens van eindexamenkandidaten.

  • Internetenquête onder ouders

Vanaf de tweede helft van november kunnen ouders van kinderen die vorig jaar in groep 8 van de basisschool zaten een internet enquête invullen. De vragenlijst moet inzicht geven in het verloop van het schooladviestraject, houding en ambitie ten aanzien van de vo-opleiding van hun kind en factoren die een rol spelen bij de keuze voor een vo-school.

  • Discussiebijeenkomsten met leerkrachten

Voor mei 2017 staan discussiebijeenkomsten gepland (in verschillende regio’s) met groep-8-leerkrachten in het basisonderwijs/opstellers van het vo-advies. We houden deze bijeenkomsten om van leerkrachten te horen wat hun ervaringen zijn en of ze zich in de cijfers herkennen.

  • Groepsgesprekken met ouders

Volgend jaar mei staan eveneens groepsgesprekken met ouders gepland. We willen op deze manier van ouders zelf horen wat hun ervaringen zijn en deze toetsen aan de onderzoeksresultaten. Zo krijgen we een beeld van de mening van alle betrokkenen.

Zowel de bijeenkomsten met leerkrachten als de gesprekken met ouders verschaffen inzicht in en bewustwording van (het verloop) van het adviseringstraject en welke aspecten daarbij een rol spelen. Het gaat om ervaringen delen, van elkaar leren. Samen komen tot verbeterpunten en mogelijkheden waarop de overgang naar het voortgezet onderwijs voor elke leerling zo optimaal kan worden gerealiseerd, met gelijke kansen voor elke leerling.

Resultaten

De eerste resultaten verwachten we begin maart. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op analyses van de cijfers en de resultaten van de gehouden enquête onder ouders over ervaringen met de overgang naar voortgezet onderwijs en de houding ten aanzien van de schoolloopbaan van hun kinderen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X