Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
Marije Kooistra

Marije Kooistra.

Marije volgde een bachelor Geschiedenis en een master Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dankzij de combinatie van deze twee studies is ze zich sterk bewust van de lokale en historische context van vraagstukken. Ze heeft een brede interesse en bekijkt ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven.

Tijdens haar master deed ze onderzoek naar mobiliteit en bereikbaarheid en ontwikkelde ze een sterke interesse in het doen van onderzoek en het werken met data. Haar hart gaat sneller kloppen van grote hoeveelheden data, en het mogen analyseren hiervan. Ze is altijd opzoek naar nieuwe onderzoekmethodes en zet haar onderzoekvaardigheden graag in voor het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken.

Bij CMO STAMM is ze als onderzoeker/data-analist onder andere actief op het gebied van brede welvaart.

Erik wil als onderzoeker complexe processen achter armoede op begrijpelijke wijze inzichtelijk maken en duiden. In zijn eentje kom hij een aardig eind, maar liever vraagt hij mensen die zelf armoede ervaren (hebben) om hem een handje te helpen. Op deze manier blijven wetenschappelijke inzichten geworteld in de ervaringen van mensen en blijven daaruit voortvloeiende adviezen altijd dichtbij de realiteit van de mensen waar het om gaat.

Zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op het beter begrijpen van armoedebeleving in achterstandsgebieden. Een drieluik van studies biedt gedetailleerde inzichten in de leefwereld van armoede in verschillende contexten; Groningen stad, de Groninger Veenkoloniën en Calgary, Canada.

Dat systeemwereld en leefwereld elkaar maar moeilijk weten te vinden, is inmiddels een bekend probleem. Na de diepgaande inzichten in de leefwereld van mensen in armoede, verworven door zijn promotieonderzoek, vond Erik het daarom belangrijk om ervaring op te doen in het maatschappelijke werkveld. Ruim een jaar werkte hij als opbouwwerker in Delfzijl-Noord.

In deze prachtige rol mocht hij bewoners ondersteunen en hun belangen behartigen in de enorme sociaal-ruimtelijke opgave die de versterking van de Zandplatenbuurt (ca. 900 woningen) met zich meebrengt. Naast ontzettend veel plezier, leverde dit ook waardevolle lessen op. Over goede en minder goede samenwerkingen tussen inwoners en overheden, en waarom unieke kansen soms onbenut blijven door bureaucratische obstakels.

Heike is onderzoeker in hart en nieren. Ze hecht veel waarde aan objectief en onafhankelijk onderzoek, het liefst met een duidelijke maatschappelijke doelstelling.

De context speelt bij haar onderzoek altijd een belangrijke rol, zoals ook blijkt uit haar promotieonderzoek. Heike is gepromoveerd in de economische geografie met een proefschrift over de invloed van ondernemerschap in krimpgebieden en in de context van vergrijzing en leefbaarheid. Als economisch geograaf heeft ze in het bijzonder aandacht voor de lokale en regionale setting van vraagstukken. De inhoudelijke gemeenschappelijke delers in haar werk en onderzoek tot nu toe zijn bij uitstek regionale economie, in het bijzonder ondernemerschap en de (regionale) arbeidsmarkt en onderwijs.

Heike werkt graag cijfermatig, maar combineert daarbij graag kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De cijfers geven een objectief beeld, en bieden zicht op relaties en verhoudingen. In gesprek met mensen krijgen de cijfers vervolgens kleur en betekenis. Vanuit deze achtergrond werkt Heike voornamelijk binnen het programma Brede Welvaart.

Na de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten (2015) werkte Jelmer voor de gemeente Alphen aan den Rijn en bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze werkzaamheden wekten zijn interesses binnen het sociale domein op. Mede hierdoor raakte hij geïnteresseerd in hulpbehoevenden binnen de samenleving en de ontwikkeling van maatschappelijk beleid.

Tijdens zijn studies en eerdere werkzaamheden deed Jelmer ervaring op met het verzamelen en analyseren van grote databestanden, waaronder enquêteonderzoeken. Als data-analist en onderzoeker bij CMO STAMM gaat Jelmer aan de slag bij de programmateams Brede Welvaart en Gezondheid & Welzijn.

Jelmer voltooide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam een bachelor Geschiedenis met Educatieve minor. Daarna behaalde hij een pre-master en master Demografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Simone heeft een grote interesse voor maatschappelijke mechanismen, trends en problemen. Tijdens de bachelor Sociologie aan de RUG in Groningen heeft zij zich verder kunnen verdiepen in de theorie met betrekking tot maatschappelijke mechanismen op zowel macro- als micro niveau. Ook heeft zij daar haar onderzoeksvaardigheden kunnen ontwikkelen. De master Population Studies (RUG) heeft verdiepende inzichten opgeleverd met betrekking tot onderwerpen als integratie, vergrijzing, armoede en bevolkingsgroei. Deze studie heeft zij afgerond met een scriptie, ook onder begeleiding van CMO STAMM, over de sociale integratie van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en het verschil hierin tussen stad en dorp.

Met een open blik en een goede portie enthousiasme verdiept Simone zich in haar werk. Daarbij houdt zij ervan om data in een bredere context te kunnen plaatsen. Haar ervaring bij verschillende gemeentes en op verschillende onderwerpen, zoals jeugd, gezondheid, wonen en leefbaarheid, helpen daarbij.

Bij CMO STAMM is Simone aan het werk als onderzoeker op diverse thema’s.

Jessy heeft de masters sociale psychologie en culturele geografie gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studies heeft zij genoten van het doen van onderzoek, met name van de ontwikkeling van een onderzoeksvraag naar een passende onderzoeksmethode. In beide studies stond de connectie tussen mensen en hun omgeving centraal. Wat zorgt ervoor dat mensen zich fijn voelen op de plek waar ze zijn? En welke aspecten van de omgeving hebben een invloed op het welbevinden en het gedrag van mensen? Dat zijn vragen waar Jessy zich graag mee bezig houdt.

Tijdens haar studie culturele geografie heeft zij kwantitatief onderzoek gedaan naar de woonredenen en tevredenheid van inwoners van nieuwbouwwijken. Hierin heeft ze haar kennis van psychologische processen kunnen combineren met aspecten uit de fysieke ruimte.

Als onderzoeker bij CMO STAMM is Jessy actief bij verschillende projecten op het gebied van armoede en zorg. Zij zet zich graag in om relevante data te verzamelen en deze op een waardevolle manier in beeld te brengen.

Ewout is een creatieve en breed inzetbare data-analist met een passie voor het optimaliseren van onderzoeksprocessen. Ewout heeft een scherp oog voor details en een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen. Bij CMO STAMM houdt hij zich onder andere bezig met het stroomlijnen en analyseren van grote hoeveelheden data, het beheren van het Groninger Panel, online enquêtes, technische ondersteuning, webdesign en IT.

Ewout heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd en in 2016 zijn masterdiploma Culturele Geografie behaald.

Ewout is tevens aangesteld als functionaris Gegevensbescherming. Je kunt bij hem terecht voor vragen over het privacybeleid van CMO STAMM.

Martin gaat voor kennisontwikkeling volgens het principe van leren van en met elkaar. Hij brengt zijn inhoudelijke en methodologische expertise graag in bij complexe vraagstukken op het gebied van jeugd(hulp), gezondheidszorg en psychiatrie. Martin is een gedreven praktijkgerichte onderzoeker, data-analist en projectmanager met een sterke analytische blik. Actiegerichtheid, kwaliteit en gezamenlijke betekenisgeving zijn belangrijke aandachtspunten in zijn werk. Het uitgangspunt van zijn werkwijze is het stimuleren van kennisontwikkeling. Hij ziet gezamenlijke betekenisgeving bij praktijkgericht onderzoek idealiter als een integraal onderdeel van het traject. Het is volgens Martin belangrijk om tijdens een traject al gezamenlijk betekenis te kunnen geven aan (voorlopige) resultaten. Dit levert snel inzicht en kennis op.

Martin is afgestudeerd maatschappelijk werker en socioloog met als specialisaties ‘Beleid en Consultancy’ en ‘Medische sociologie’. Hij is gepromoveerd op onderzoek binnen de jeugdpsychiatrie op het gebied van ontwikkeling en stressvolle gebeurtenissen. Na zijn promotie is hij als postdoc onderzoeker betrokken geweest bij verschillende projecten binnen het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL): o.a. leren van incidenten in de zorg, risico-analyses binnen SEH’s, kwaliteitsindicatoren binnen verpleeghuizen. Martin heeft voor Stichting Pionn gewerkt als projectmanager/senior onderzoeker binnen het sociale domein in Drenthe. Binnen deze werksetting heeft hij zich vooral bezig gehouden met het ontwikkelen en uitvoeren van de monitorings- en kwaliteitssystematiek voor de transformatie jeugdhulp. Daarnaast is hij een Prince2 gecertificeerde projectmanager.

Imke werkt sinds 2013 voor CMO STAMM. Onderwijs is haar specialiteit, maar ook andere onderwerpen hebben haar interesse. Bijvoorbeeld onderzoek naar klant- en medewerkerstevredenheid. Imke werkt veel met grote databestanden. Waar anderen stoppen met in de cijfers duiken, gaat zij door, op zoek naar antwoorden. Imke werkt nauwkeurig, houdt erg van afspraak is afspraak, is kritisch, houdt ervan het goede te benadrukken in mensen en trajecten, om zo ontwikkelingen in gang te zetten en te houden.

Juist de afwisseling van kwantitatief en kwalitatief onderzoek spreekt haar aan. “Het is heel verfrissend om door middel van interviews en groepsgesprekken verhalen achter cijfers boven water te krijgen. Zo helpen verhalen en ervaringen van cliënten in de zorg bijvoorbeeld om het werken met zorgplannen te evalueren.”

Een van haar grotere en boeiende opdrachten is het verzorgen van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport verschijnt jaarlijks en brengt de ontwikkelingen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in kaart. Daarnaast is er aandacht voor Drentse leerlingen en hun afstudeerrichting in het mbo, hbo en wo. Het onderhouden van contacten met de regiegroep, scholen en andere betrokkenen in het onderwijsveld, het verzamelen en analyseren van gegevens maakt het werk bijzonder afwisselend.

Als getogen Groninger en nu import Drent vindt Imke het prettig samenwerken met en voor Noordelingen. Niet kletsen, maar doen, nuchter, maar wel met humor.
Haar manier van werken typeert zich door “Luisteren, meedenken en doen.”

Imke is in 1995 afgestudeerd in Beleidssociologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Eerst werkzaam geweest als marktonderzoeker, daarna als onderzoeker bij Onderzoek en Statistiek van de gemeente Haarlem. Met deze ervaringen kan Imke de vertaalslag naar bruikbare informatie voor beleidsmakers en bestuurders van gemeenten, provincies en andere organisaties prima maken.

Femke is een enthousiaste onderzoeker die het liefst projecten doet waarin onderzoek direct gekoppeld wordt aan de beleidspraktijk. Ze is constant op zoek naar een goed evenwicht tussen het toepassen van haar onderzoeksexpertise, een praktische resultaatgerichtheid en toepasbaarheid in de praktijk. Zij vindt het een uitdaging om informatie en kennis over te dragen op een toegankelijke en begrijpelijke manier. Goed leesbaar voor beleidmakers, politici en burgers.

Femke kan haar expertise goed kwijt binnen het Sociaal Planbureau Groningen. Zij is voornamelijk werkzaamheid op het gebied van leefbaarheid en krimp, veiligheid en jeugd. Zij zet veelal kwalitatieve onderzoeksmethoden in om zicht te krijgen op de beleving en ervaringen van burgers. Femke is binnen CMO STAMM aanspreekpunt voor de inzet van de Versnellingssessie. Een instrument (digitale brainstorm) dat in korte tijd veel informatie oplevert, door de gestructureerde en gelijkwaardige inbreng van alle deelnemers.

Daarnaast is zij coördinator van het Groninger Panel. Femke is verantwoordelijk voor de werving, persoonlijke benadering en terugkoppeling van de uitkomsten naar panelleden. Inmiddels telt het Groningen Panel ruim 4.700 leden.

In 2008 heeft Femke de studie Sociologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen afgerond.

Marja heeft een diep doorleefde visie op participatie. Haar nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze steeds aan de voorkant van maatschappelijke ontwikkelingen aan de slag wil zijn. Om dat goed te laten werken, hanteert Marja als uitgangspunt dat je steeds weer buiten bestaande kaders moet durven treden en grenzen moet willen verleggen.

Marja is sterk in het vertalen van praktijk naar beleid, bestuur & politiek én andersom. Ze zet haar expertise op het gebied van maatschappelijke vernieuwing graag in. Helderheid en enthousiasme zijn kenmerkende eigenschappen voor Marja. Zij luistert actief, brengt problemen terug tot de kern en denkt vervolgens vanzelfsprekend in oplossingen. Sterke punten van Marja zijn onder meer het overzicht houden en geven, samenwerken, mensen stimuleren om hun talent in te zetten, zorgen voor draagvlak en verandering en bewerkstelligen dat veranderingen ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

Marja is een ervaren (sociaal) onderzoeker en adviseur in binnenland, in Europees verband en ver daar buiten. Ze heeft veel expertise waar het gaat om integratie- en diversiteitvraagstukken, het combineren van arbeid en (mantel)zorg, krimp- en leefbaarheidsvraaggstukken. Ook deed ze ruime ervaring op in projectontwikkeling, advies en evaluatie en onderzoek op die terreinen.

Haar studies Sociale Geografie en Niet-Westerse Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, vormden de springplank voor een lange carrière in internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s in Afrika. Weer terug in Nederland maakte ze eerst de overstap naar Partoer en Enova om vervolgens naar CMO STAMM te gaan.

Binnen CMO STAMM houdt Marja zich bezig met de thema’s krimp, leefbaarheid en sociaal economische vitalisering van het platteland. Ze is lid van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland en verantwoordelijk voor de monitor leefbaarheid Drenthe. Binnen het sociale domein adviseert Marja gemeenten op het terrein van monitoring & verantwoording.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X