Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De afgelopen jaren is op verschillende thema’s binnen het zorglandschap de (ervaren) gezondheid van Drenten verbeterd. Hiervoor zijn verschillende netwerken actief, ieder met hun eigen doel en specialiteit, maar altijd versterkend aan elkaar.

Het Drents Zorglandschap is volop in beweging!

24 januari 2022

In Drenthe gebeurt er veel op het gebied van zorg, gezondheid en preventie. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst staan de thema’s vergrijzing, een stijgende zorgbehoefte, overgewicht en hoge zorgkosten hoog op de agenda in Drenthe. Een hele uitdaging! De afgelopen jaren is op verschillende thema’s binnen het zorglandschap de (ervaren) gezondheid van Drenten verbeterd. Hiervoor zijn verschillende netwerken actief, ieder met hun eigen doel en specialiteit, maar altijd versterkend aan elkaar. In deze eerste nieuwsbrief vertellen we daar iets over in grote lijnen. In de volgende nieuwsbrieven gaan we in op concrete projecten die bijdragen aan de goede, bereikbare en betaalbare zorg!

Het Drents Zorglandschap

Goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe. Dat is de ambitie van het Drents Zorglandschap. Hier werken de 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en zorgverzekeraar Zilveren Kruis ieder vanuit hun eigen kracht en verantwoordelijkheid samen om de zorg in Drenthe te verbeteren. Het doel? Het sociaal domein en het zorg domein met elkaar verbinden en samen(hangend) beleid ontwikkelen en uitvoeren. Er staan hierbij drie thema’s centraal:

 • Ouderenzorg;
 • GGZ;
 • Sport & preventie.

Een werkagenda heeft de afgelopen 2 jaar geleid tot samenhangende meerjarenprogramma’s voor deze thema’s. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een agenda voor de volgende periode 2022-2026, gericht op de uitvoering door middel van allerlei projecten. Wilt u meer over deze projecten weten? Neem dan contact met ons op!

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Ouderdom komt met vele veranderingen op alle levensdomeinen. Veel ouderen blijven vitaal en anderen worden steeds kwetsbaarder, afhankelijker van (medische)zorg en begeleiding. Wat hebben zij nodig om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Vroegtijdig zicht krijgen op de persoonlijke vragen en beleving van de ouderen is van belang. De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen zet zich in voor een sluitende zorgketen en integrale aanpak voor en vooral mét ouderen. De ambitie van de Alliantie is om een regio te zijn waarin wonen, welzijn & zorg en passende ondersteuning voor ouderen integraal en toekomstbestendig worden georganiseerd. De wensen en behoeften van de ouderen en hun netwerk vormen steeds het vertrekpunt van alle innovatie, plannen en oplossingen.

Via verschillende werkgroepen en middels een werkagenda wordt er binnen de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen gewerkt aan de onderdelen ouderenparticipatie, monitoren & leren, grensvlakken in de wetten in de ouderenzorg, wonen, welzijn & zorg en persoonsgerichte zorg & ondersteuning.

De Alliantie bestaat uit CMO STAMM, Trendbureau Drenthe, Denktank 60+ Noord, de Drentse gemeenten, HZD, het netwerk welzijn Drenthe, het Zilveren Kruis, Actium Wonen, Icare en Proscoop.  De provincie Drenthe sluit aan op enkele van de thema’s, zoals wonen.

Sluitende GGZ-Keten

De samenwerking rondom het thema GGZ draait om samen werken aan een inclusieve samenleving. Dit betekent dat er wordt ingezet op:

 • de acceptatie van inwoners met een psychische kwetsbaarheid;
 • dat deze mensen zoveel mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen wonen;
 • dat deze mensen begeleid en ondersteund worden, richting zowel medisch als maatschappelijk herstel en zelfredzaamheid.

Afhankelijk van de opgave werken gemeenten, zorgverzekeraar/zorgkantoor en zorgaanbieders samen. Specifieke opgaven waar momenteel aan gewerkt worden zijn:

 • een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag;
 • de Wet Verplicht GGZ;
 • pilotprojecten als Optimaal Leven;
 • de decentralisatie van Beschermd Wonen;
 • de doorontwikkeling en verbinding met het Zorg & Veiligheidshuis;
 • FACT 18-/18+.

Ook bij deze themagroep zijn de opgaven vastgelegd in een meerjarenprogramma. Deze wordt dit najaar uitgewerkt tot een uitvoeringsplan.

Sport & Preventie

Binnen het thema Sport en Preventie is het doel om de ervaren gezondheid van Drenten te verhogen in een omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl. Hierin draait het om meedoen aan de maatschappij, mentale en lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving in het leven en de kwaliteit van leven.

Inmiddels is een aantal projecten hiermee al aan de slag, te weten:

 • Drenthe Beweegt;
 • Drenthe Gezond;
 • Jongeren Op Gezond Gewicht;
 • Aan de slag met preventie binnen de Drentse gemeenten.

In het  Uitvoeringsprogramma Drenthe, Samen Gezond in Beweging 2021-2024 wordt beschreven op welke projecten we ons verder richten, welke resultaten deze opleveren, hoe we daarin samenwerken en van elkaar kunnen leren. Dit jaar worden er stappen gezet op vooral Gezond Gewicht en Verantwoord middelengebruik. Elk jaar wordt deze extra focus, samen met betrokkenen, opnieuw bepaald.

De Drentse Gezondheidstafel

Het Drents Zorglandschap werkt samen met de Drentse Gezondheidstafel. Deze tafel (voorheen de Zorgtafel genoemd) faciliteert het netwerk rondom de zorg en sluit aan bij de inhoudelijke beleidsvorming en uitvoering in het Drents Zorglandschap. Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd, waarin gezondheidsvraagstukken die spelen in Drenthe op de agenda worden gezet en waarvoor lobby’s richting het Rijk worden opgezet. Zo is onlangs de notitie ‘De Drentse Regiodoorbraak’ opgesteld.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X