Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Publicatie Herstel & perspectief na corona

14 oktober 2021

De afgelopen jaren is de wereld getroffen door een crisis van ongekende omvang. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor alle inwoners van Drenthe en vraagt veel van mensen, gezinnen en
gemeenschappen. De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben tijdens de afgelopen periode vol ingezet op de ondersteuning van inwoners, ondernemers en instellingen. In eerste instantie was het zaak om snel te anticiperen op de gezondheidsgevolgen van de coronacrisis, het in goede banen leiden van de noodzakelijke maatregelen en het beperken van de directe effecten.

Hoewel de crisis nog niet geheel voorbij is, willen de Drentse overheden ook proactief anticiperen op herstel en perspectief na de coronacrisis. Het is duidelijk dat sommige gevolgen van de crisis ook in de komende jaren en op de langere termijn door zullen werken. Welke effecten zijn dat? Wat is er voor nodig om deze effecten op te vangen en in te spelen op kansen die een crisis ook kan bieden? Volstaat het bestaande beleid en de ingezette interventies of zijn extra inspanningen nodig? En zo ja, op welk (bestuurlijk) niveau?

Om deze vragen te beantwoorden heeft het algemeen bestuur van de VDG – in samenspraak met de provincie Drenthe – opdracht gegeven tot een brede verkenning van een gezamenlijke strategie voor de Drentse overheden. Naast een onderzoek naar de ervaringen van Drentse inwoners is een uitgebreide maatschappelijke impactanalyse gemaakt. Deze impactanalyse is belangrijk, omdat het laat zien waar de effecten van de crisis nu en mogelijk later neerslaan. De analyse en consequenties voor beleid zijn vervolgens besproken met de verantwoordelijke bestuurders in de diverse VDG-portefeuillehoudersoverleggen.

De verkenning naar een gezamenlijke strategie vond plaats in een uiterst dynamische context. Waar begin april 2021 nog veel onzekerheid was over het verloop van de crisis, wordt inmiddels breed geconstateerd dat de veerkracht van de Drentse samenleving en economie groter is dan verwacht. De pandemie bracht ook positieve ontwikkelingen, zoals flexibiliteit en innovatie. Last but not least blijken de steunmaatregelen en aanvullende lokale en provinciale acties effectief in de opvang van de eerste klappen in Drenthe. Echter, voor de wat langere termijn liggen er de nodige,
door corona verscherpte uitdagingen en kansen. Corona fungeert vooral als katalysator en vergrootglas van bestaande opgaven. Het huidige beleid van gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties en veel ondernemers is daar ook al op ingericht, een koerswijziging is niet nodig. De coronacrisis heeft vooral duidelijk gemaakt dat er in Drenthe voortvarend en misschien wel met nog meer energie dan voor de crisis was voorgenomen, aan deze opgaven moeten worden gewerkt. Met een scherp oog voor de landelijke (in ontwikkeling zijnde) herstelplannen en deze optimaal te benutten voor herstel in de regio.

De post-corona tijd laat zich tegelijkertijd ook kenmerken door een zekere onvoorspelbaarheid over de lange termijn effecten en het lange termijn perspectief. Gaan we leren leven met COVID-19 en alle maatregelen die daarbij horen of kunnen we het straks helemaal achter ons laten? Bestuurlijk is het van belang om om te gaan met deze onvoorspelbaarheid en noodzakelijk om een vinger aan de pols te houden om waar nodig tijdig te anticiperen op onvoorziene effecten.

Een slimme overheid is op haar toekomst voorbereid. Met deze verkenning hebben de Drentse overheden de belangrijkste opgaven en bouwstenen voor bovengemeentelijk perspectief en herstel na corona in Drenthe met elkaar in beeld. Uitdagingen genoeg, maar ze zijn er klaar voor!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X