Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

We mogen ons weer inzetten voor een krachtige samenleving waarin iedereen meedoet. Dat gaan we dan ook met goede moed en met vol vertrouwen doen.

Ook in 2022 werken we aan betekenisvolle opdrachten

26 januari 2022

We zijn weer begonnen aan een nieuw jaar. Een inspirerend jaar waarin CMO STAMM aan mooie, betekenisvolle opdrachten mag werken. We mogen ons weer inzetten voor een krachtige samenleving waarin iedereen meedoet. Dat gaan we dan ook met goede moed en met vol vertrouwen doen. Wat zijn onze plannen en werkzaamheden voor 2022?

 

Werken vanuit het principe brede welvaart

We werken sinds 2021 vanuit het principe van brede welvaart en daar gaan we in 2022 ook mee door. Dat is een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Met oog voor alles wat voor inwoners van Groningen en Drenthe van waarde is en waarin samenhang tussen economie, samenleving en leefomgeving centraal staat. Brede welvaart gaat om meer dan alleen ons inkomen, economie, of groei. Het gaat om alles wat het ‘leven de moeite waard’ maakt. Dus ook leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt. We kijken ook dit jaar niet alleen naar het ‘hier en nu’, maar ook naar ‘de toekomst’.

 

Uitdagingen van krimp in onderwijs samen zo goed mogelijk oppakken

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren te maken met steeds verder dalende leerlingenaantallen. In het basisonderwijs is nog zeker tien jaar lang sprake van krimp, in het voortgezet onderwijs is de daling nog maar net ingezet. Op verzoek van de provincie bracht CMO STAMM in kaart wat de gevolgen zijn voor het basisonderwijs in Drenthe en welke kansrijke oplossingsrichtingen er zijn voor de toekomst. Dit jaar begeleiden we de stuurgroep Onderwijs en Krimp. Dat doen we zowel inhoudelijk, als facilitair. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten over onderwerpen afgestemd op de provinciale onderwijsagenda Drenthe. Ook nemen we met CMO STAMM deel aan de werkgroep Onderwijs van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling. Hiermee willen we ervoor zorgen dat onderwijsbesturen, ambtenaren, wethouders onderwijs en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de uitdagingen die krimp biedt zo goed mogelijk kunnen oppakken.

 

Van ziekte naar positieve gezondheid

Ook de komende jaren wordt er verder gewerkt aan het realiseren van passende zorg en ondersteuning, waarin ‘van ziekte naar positieve gezondheid’ een drijvende ambitie is. Vanuit CMO STAMM zetten we ook in 2022 weer in op regionale samenwerkingen door bij te dragen in een faciliterende en adviserende rol. We hebben een procesbegeleidersrol van de VDG (Vereniging Drentse Gemeenten) Gezondheid & Welzijn, zijn regionaal aanjager mantelzorg en respijtzorg, nemen deel aan de Drentse Gezondheidstafel, nemen deel aan het Drents netwerk een leven lang bewegen en hebben een rol in kennisplatform Alliantie Drentse Zorg met Ouderen.

 

Inclusie het hele jaar door bevorderen

De provincie Drenthe is de eerste regenboogprovincie van Nederland. Daarop volgend zijn ook alle Drentse gemeenten regenbooggemeenten geworden. Hiermee geven zij een impuls aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’ers in de provincie. De provincie bevordert het belang van samenwerking tussen gemeenten op dit thema. Dit jaar gaan we de provincie Drenthe ondersteunen door beide ambtelijke werkgroepen (regenboog en toegankelijkheid) te coördineren. De ambtelijke overleggen die worden georganiseerd moeten ervoor zorgen dat kennis wordt gedeeld, er van elkaar wordt geleerd en dat deelnemers elkaar inspireren en motiveren om gezamenlijk activiteiten te organiseren, zodat inclusie het hele jaar door wordt bevorderd binnen de provincie Drenthe. Daarnaast gaan we meedenken over initiatieven om een netwerk te creëren van partijen die actief zijn op het gebied van inclusie.

 

Vroegsignalering en tweedaagse leergang intergenerationele armoede

Vroegsignalering van schulden is sinds januari 2021 een wettelijke taak voor gemeenten. Het thema staat erg hoog op de agenda in Groningen en Drenthe. Uit het rapport ‘Inventarisatie Vroegsignalering’ van CMO STAMM bleek dat alle gemeenten in Groningen en Drenthe behoefte hebben aan praktische uitwisseling en kennisdeling over dit onderwerp. In 2022 zetten we dan ook verder in op intervisie en uitwisseling met de VNG, VDG, VGG, Alliantie van Kracht en CMO STAMM. Verder borgen we de dynamische leeromgeving van de alliantie van Kracht en organiseren we een tweedaagse leergang intergenerationele armoede voor teamleiders, managers en bestuurders werkzaam in het Veenkoloniale gebied en leden van de Alliantie van Kracht. Centraal staat de vraag: wat gaan jullie doen om te zorgen dat de medewerkers in jullie organisatie mee kunnen veranderen?

 

Burgerkracht en overheidsparticipatie

Op het gebied van burgerkracht en overheidsparticipatie bouwen we in 2022 verder aan een infrastructuur voor bewonersinitiatieven. We richten ons op actieve inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeenten die deze beweging van onderop willen faciliteren. Nu we voor grote maatschappelijk opgaven staan is het duidelijk dat gemeenten moeten samenwerken met inwoners om doelen te bereiken. Deze andere manier van werken en denken wordt in 2022 in 3 pilotgemeenten verder uitgewerkt op basis van de van de actualiteit van de gemeenten, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Ook organiseren we weer Het Compliment van Drenthe en de Provinciale vrijwilligersprijs Groningen.

 

Jeugdparticipatie

Lokale overheden en organisaties zien steeds vaker het belang van het betrekken van jeugd bij hun beleid. De coronacrisis en de ontwikkelingen rond brede welvaart laten het belang van jeugdparticipatie nog eens extra zien. In 2021 is de basis gelegd voor een participatienetwerk. Er zijn een aantal VO-scholen benaderd om hun medewerking te verlenen. In 2022 gaan we verder met de ontwikkelen van een participatienetwerk bestaande uit 8 á 10 klassen verspreid over de provincie Groningen, met verschillende opleidingsniveaus en een leeftijdsgroep tussen 12 en 18 jaar. Ook leiden we een kennisatelier gericht op de thuiszittersproblematiek. Veel kinderen zitten namelijk helaas nog thuis. In het atelier zitten professionals, maar ook ervaringsdeskundigen, jongeren en ouders. Met deze methode hopen we onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het ontwikkelen van handzame kennis over wat werkt bij de aanpak van dit complexe onderwijsvraagstuk.

Al met al liggen er voor dit jaar weer een heleboel prachtige opdrachten in het verschiet. Grote opdrachten waarbij samenwerking cruciaal is. Samen met onze partners zetten wij de schouders er graag weer onder, om betekenisvolle doelen te bereiken.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X