Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Er moeten nieuwe wegen worden ingeslagen. De tijd is rijp voor creatieve en innovatieve oplossingen.

Conferentie Publiek Vervoer // Diverse opdrachtgevers in provincies Groningen en Drenthe

4 maart 2015

Opdrachtgevers

Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Vereniging Drentse Gemeenten, Vereniging Groningse Gemeenten en het OV bureau

Aanleiding

Regionale overheden zijn verantwoordelijk voor publiek vervoer. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor doelgroepenvervoer. Het openbaar busvervoer wordt in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen geregeld door het OV-bureau Groningen Drenthe. Al deze vormen van vervoer staan onder druk. De financiële middelen worden minder. Tegelijkertijd krijgt het toch al ijle landelijk gebied te maken met een verdere afname van inwoners en voorzieningen. Doorgaan op dezelfde weg leidt tot een afnemende kwaliteit en toenemende exploitatietekorten.

Uitdaging

Van belang is dat de komende periode met alle partijen nauw wordt samengewerkt om te kijken hoe we met minder middelen toch kunnen voorzien in de vervoersbehoefte van de verschillende doelgroepen. Er moeten nieuwe wegen worden ingeslagen. De tijd is rijp voor creatieve en innovatieve oplossingen.

Aanpak

CMO STAMM organiseert in opdracht van de provincie Groningen, provincie Drenthe, Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en Vereniging Groningse Gemeenten (VGG) een bijeenkomst ‘Publiek vervoer: een collectief belang’.
Het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van informatie, draagvlak creëren, inspiratie opdoen, urgentiebesef aanwakkeren en argumenten aangeven voor een gezamenlijke stip op de horizon.
In samenwerking met de provinciale stuurgroepen en de werkgroepen Vervoer is de inhoud van de conferentie bepaald. In deze stuur- en werkgroepen zijn de beleidsterreinen Verkeer & Vervoer en Wmo vertegenwoordigd. In de periode voorafgaand aan deze conferentie heeft CMO STAMM de Drentse ambtelijke werkgroep Vervoer begeleid.

Op het programma staan de volgende onderdelen:

  • Informatie over de context en stand van zaken in Groningen en Drenthe
  • Presentatie van de uitkomsten van de bestuurlijke verkenning in Groningen en Drenthe door Marc Jager.
  • Forumdiscussie met key- players.
  • Afspraken over het vervolg.
  • Genodigden zijn ambtenaren en bestuurders van alle gemeenten in Groningen en Drenthe op het gebied van vervoer, verkeer én Wmo en van de Provincie Groningen en de Provincie Drenthe en het OV-bureau Groningen-Drenthe.

Resultaat

De conferentie leverde een bijzonder breed draagvlak op voor een gezamenlijke aanpak. Alle 35 betrokken gemeenten willen zich inzetten om samen de kansen van de integratie van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer te verzilveren. Daarbij vragen zij wel nadrukkelijk aandacht voor de positie van kwetsbare groepen: vanaf het begin moet duidelijk zijn dat hun vervoer gegarandeerd blijft. Ook wordt er veel waarde gehecht aan een blijvende, goede begeleiding van de doelgroepen, aan de betrouwbaarheid van het publieke vervoer en aan een focus op bus én trein.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X