Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Bewustzijn van krimpvraagstukken en urgentiebesef binnen de schoolorganisatie is vergroot.

Krimpstrategie Onderwijs // koepelorganisatie Viviani

4 maart 2015

Aanleiding

Viviani is een koepelorganisatie met 19 scholen voor christelijk basisonderwijs in de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn. De leerlingenaantallen in het primair onderwijs dalen in deze gemeenten al een aantal jaren. De verwachting is dat dit in de komende jaren verder door zal zetten. Om goed te kunnen anticiperen op de verdere leerlingendaling in de toekomst en goede besluiten te kunnen nemen over de toekomst van de verschillende scholen die onder het schoolbestuur vallen, wil Viviani een realistische, maar vooral krachtige strategie ontwikkelen met kansrijke perspectieven voor behoud van kwaliteit, spreiding en bereikbaarheid van protestants-christelijk onderwijs in Zuidoost Drenthe.

Uitdaging

Viviani heeft CMO STAMM gevraagd om de interne ‘denktank krimp’ (bestaande uit de voorzitter van het College van Bestuur, een schooldirecteur en twee leden van de GMR) te ondersteunen bij de analyse van de gevolgen van krimp voor Viviani en het verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen.

Aanpak

  • Deskresearch en analyse: huidige leerlingaantallen en prognoses; huidige en toekomstige situatie op terreinen huisvesting, personeel en financiën; overheidsbeleid; concurrentieveld et cetera
  • SWOT-analyse
  • Werksessies met directeuren en MR-leden over te verwachten knelpunten, visie/uitgangspunten en oplossingsrichtingen
  • Opstellen notitie op basis van verzamelde informatie en uitkomsten werksessies

Resultaten

  • Bewustzijn van krimpvraagstukken en urgentiebesef binnen de schoolorganisatie is vergroot.
  • Krimpnotitie geeft een helder beeld van te verwachten knelpunten en mogelijke oplossingen, van de sterke en zwakke punten van Viviani in de huidige situatie en van kansen en bedreigingen voor de toekomst. Dit biedt input voor een toekomststrategie.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X