Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het urgentiebesef is toegenomen: de gevolgen van krimp, zeker op de langere termijn, zijn ingrijpend.

Krimpstrategie // Onderwijsgroep Noord

4 maart 2015

Aanleiding

Net als in het basisonderwijs leidt krimp ook in het voortgezet onderwijs tot vraagstukken op het gebied van financiën en onderwijskwaliteit. Het Dollard College (onderdeel van Onderwijsgroep Noord) verwacht de komende jaren dalende leerlingenaantallen. Tegen die achtergrond had Onderwijsgroep Noord behoefte aan een helder beeld van kansen en bedreigingen – om op basis daarvan kansrijke scenario’s te ontwikkelen voor de toekomst. Dat was de reden om CMO STAMM te vragen een proces in te richten om goede en gedragen plannen te maken voor de toekomst.

Aanpak

Het Dollard College heeft zeven vestigingen in Oost-Groningen. Voor alle vestigingen is in 2012 in beeld gebracht welke consequenties de daling van het aantal leerlingen kan hebben op de terreinen onderwijsaanbod, personeel, huisvesting en financiën. Hiervoor is allereerst een uitgebreide analyse gemaakt van cijfermatige informatie op vestigings- en stichtingsniveau. Ook ‘de buitenwereld’ is in de analyse betrokken: wat zijn relevante ontwikkelingen in Rijks- en gemeentebeleid, welke ontwikkelingen zien we in de regionale arbeidsmarkt, hoe ziet het concurrentieveld er uit? Naast een inventarisatie van feiten en cijfers is kwalitatieve informatie verzameld door middel van interviews met de vestigingsdirecteuren en de wethouders van de betrokken gemeenten.

De verzamelde informatie is vervolgens in meerdere bijeenkomsten besproken met vestigingsdirecteuren, personeelsleden en ouders – eerst per vestiging, vervolgens voor het Dollard College als geheel. Dat heeft geresulteerd in een zogenaamde SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) per vestiging en voor het gehele Dollard College. Op basis daarvan is een eerste verkenning naar mogelijke oplossingsscenario’s uitgevoerd.

Resultaten

Het traject heeft bijgedragen aan bewustwording en verdiepend inzicht in de gevolgen van demografische krimp binnen de verschillende geledingen van het Dollard College. Het urgentiebesef is toegenomen: de gevolgen van krimp, zeker op de langere termijn, zijn ingrijpend. Het onderzoek was een eerste stap; op basis van de uitkomsten zal de directie van Dollard College, samen met het CvB, de aangereikte oplossingsscenario’s verder uitwerken en komen tot besluiten.

De aanpak van het traject is verwoord in een methodiekbeschrijving. Op aanvraag is een gedrukte versie van deze methodiekbeschrijving verkrijgbaar.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X