Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De Drentse werkagenda is een ontwikkelagenda die flexibel en dienend is aan de samenwerking in de regio met alle partijen van zorg en welzijn.

Procesbegeleiding Drents Zorglandschap 2017-2018 // Samenwerking tussen de 12 Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en provincie Drenthe

4 maart 2015

Aanleiding

De grote stelselveranderingen in het sociale domein en in de zorg sector zijn aanleiding geweest voor een stevige samenwerkingscoalitie in de regio Drenthe. Het ‘Drents Zorglandschap’ is een samenwerking van Drentse gemeenten (VDG Gezond & Welzijn), Zilveren Kruis en de Provincie Drenthe. Elke partij heeft hier binnen een eigen rol en verantwoordelijkheid. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Zilveren Kruis is als licentiehouder van het zorgkantoor verantwoordelijk voor het regionale proces van zorgtoewijzing en tijdige zorgverlening aan cliënten vanuit de Wlz. De provincie Drenthe heeft een agenderende en faciliterende rol in de Drentse samenwerking binnen het Zorglandschap. Er wordt gewerkt aan de volgende doelen:

 1. Mensen kunnen langer thuis blijven wonen
 2. Zorg en ondersteuning is (meer) gericht op wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen (positieve gezondheid)
 3. Beschikbare middelen worden effectief en efficiënt besteed

Uitdaging

Transformeren is kenmerkend voor de huidige fase binnen de samenwerking in Drenthe. Er is behoefte aan bestendigen en verdiepen van de al eerder tot stand gekomen samenwerking. Middels deze samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en provincies worden de ontwikkelingen in het veld gemonitord en synergie onder initiatieven bevorderd en versterkt. Hierbij kan er ook verbinding gelegd worden met landelijke en regionale agenda’s en initiatieven.

Aanpak

Met behulp van de onafhankelijke procesbegeleiding van CMO STAMM heeft het Drents Zorglandschap deze samenwerking nader geconcretiseerd door te werken vanuit één Drentse werkagenda met drie hoofdthema’s:

 • Effectief samenwerken in de wijk
 • Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ-keten
 • Mogelijkheden voor (gezamenlijke) preventie activiteiten vergroten

De Drentse werkagenda is een ontwikkelagenda die flexibel en dienend is aan de samenwerking in de regio met alle partijen van zorg en welzijn. De werkgroep Drents Zorglandschap (twaalf ambtenaren, strategie Zilveren Kruis, Provincie) geeft inhoud en voortgang aan de werkagenda. Twee jaarlijks wordt er een Bestuurlijke Dialoogtafel georganiseerd.

Resultaten

Door de pragmatische en organische aanpak waarin vooral geïnvesteerd wordt op verbinden en aansluiten, heeft deze samenwerking inmiddels een vliegwielfunctie gekregen in de regio. Aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Ontwikkeling beleid rond de inkoop wijkverpleging (S1) 2018
 • Onderzoek rapportage “Scharnierpunten Wlz-Zvw-Wmo” (brede inventarisatie rond cliënten die tussen wal en schip vallen);
 • Document Grensvlakken in de ouderenzorg Zilveren Kruis;
 • Samenwerking Drentse KEI, Dementie Netwerk Drenthe inzake Ouderen Zorg;
 • ZonMW project: Regionale verkenning Sluitende Aanpak GGZ-mensen met verward gedrag (gemeente Emmen).

Tegelijkertijd zijn we er nog niet. Het Drents Zorglandschap is een samenwerking die voelbaar wil zijn voor inwoners en verzekerden. Daarom wordt er ook in 2018 samengewerkt om de zorg en ondersteuning in Drenthe efficiënt en in samenhang te organiseren.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X