Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Een opgave die vraagt om een aanpak waarbij er meer in beweging komt dan het AWBZ-vervoer alleen!

Samen werken aan vervoer // Gemeenten Zuid-West-Drenthe

4 maart 2015

Aanleiding

De voorgenomen decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar gemeenten met ingang van 1 januari 2015 betekent ook dat het vervoer naar dagbesteding locaties onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen. De overdracht van taken gaat gepaard met een (forse) korting op de budgetten en stelt gemeenten (en andere partijen) voor een grote opgave. Een opgave die vraagt om een aanpak waarbij er meer in beweging komt dan het AWBZ-vervoer alleen!

Voor de gemeenten in regio Zuid-West Drenthe (Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden) is CMO STAMM bezig met een traject om in gezamenlijkheid met het veld te komen tot een visie, strategie en uitvoeringsplan voor vervoer.

Uitdaging

Duidelijk is dat de huidige situatie, mede vanuit financieel perspectief bezien, niet kan blijven bestaan. Er moeten keuzes worden gemaakt. Dit vraagt om antwoorden op vragen als:

 • Welke bijzondere vervoersstromen kunnen ook worden ingevuld door het reguliere Openbaar Vervoer?
 • Hoe organiseren we de ondersteuning, wat doen we lokaal en wat bovenlokaal?
 • Wat mag het vervoer dan kosten?
 • Wat betekent dit voor de huidige accommodaties en voor te maken afspraken met (zorg)aanbieders en vervoerders?

Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden is het belangrijk om zicht te hebben op alle vervoersstromen. Ook zal de gemeente een duidelijke visie moeten hebben op de organisatie van de compensatie van de burger. Het AWBZ vervoer kan dus niet als een op zichzelf staand thema worden beschouwd, maar moet in samenhang worden bezien met (de organisatie van) andere vervoersstromen zoals het leerlingenvervoer, het Wmo vervoer en het reguliere Openbaar Vervoer. Afstemming en samenwerking met relevante partijen is daarbij onontbeerlijk. Ook zal gekeken moeten worden naar samenhang met voorgenomen (gemeentelijk) beleid op het gebied van zorg en ondersteuning, leefbaarheid en accommodaties.

Aanpak

De aanpak bestaat uit vier fases:

 • Inventarisatie
  Het inventariseren van de huidige vervoersstromen (AWBZ, Wmo, Leerlingenvervoer, vrijwilligersvervoer, Regiotaxi) om inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen.
 • Visievorming
  Middels expert bijeenkomsten en visiedagen met belanghebbenden formuleren de gemeenten een visie op het personenvervoer van de toekomst.
 • Ontwerpen strategisch model
  Aan de hand van de visie wordt een strategisch model geformuleerd, ook in deze fase worden actief belanghebbenden betrokken.
 • Opstellen plan van aanpak
  Hoe komen we van de huidige situatie naar de gewenste? In deze fase werken we een concreet plan uit.

Resultaat

Het eindresultaat is een plan van aanpak (inclusief tijdpad) op grond waarvan de gemeenten in de regio Zuidwest-Drenthe het personenvervoer (in samenhang) kunnen gaan organiseren.

In regio Zuidoost-Drenthe loopt parallel een soortgelijk traject waar CMO STAMM als verbinder optreedt. In Noordwest-Overijssel is CMO STAMM inmiddels voor de gemeenten Staphorst, Kampen, Steenwijkerland en Zwartewaterland ook begonnen met een inventarisatie naar de vervoersstromen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X