Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe richt vizier ook op vo

6 april 2020

Aanleiding

In 2011, de tijd dat er in Drenthe sprake was van toenemende krimp in het primair onderwijs (po), is er een stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe ingericht. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld zodat het onderwijs de uitdagingen op kon pakken die de krimp bood, in samenwerking met de gemeenten en provincie. De werkgroep is in de loop van de tijd uitgebreid met enkele bestuursleden van scholen voor voortgezet onderwijs (vo). Ook het mbo sluit op thema’s aan. De stuurgroep wordt onafhankelijk voorgezeten door de burgermeester van gemeente Midden-Drenthe. De provincie faciliteert de stuurgroep.

Uitdaging

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Demografische ontwikkelingen als ontgroening en verstedelijking zorgen er op sommige plekken in Nederland voor dat steeds minder leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingendaling zet de bereikbaarheid van een passende school voor leerlingen onder druk. En dat niet alleen, ook de betaalbaarheid van het voortgezet onderwijs in delen van Nederland is niet zeker.

Aanpak

De stuurgroep die in eerste instantie is ingericht om de krimp in het po het hoofd te bieden, heeft de focus ook gelegd op het vo. Om een goede aansluiting bij dat vo te garanderen, is de stuurgroep uitgebreid met bestuurders uit het vo, uit elke Drentse regio één. De stuurgroep vergadert een aantal keren per jaar. Daarnaast is het de bedoeling eens per jaar een wat bredere oploop te organiseren. De projectleiding is in handen van CMO STAMM.

Resultaten

Eén van de belangrijkste resultaten is dat er in de subregio’s van de provincie Drenthe veel meer wordt samengewerkt tussen het po en vo, ook richting de gemeenten. Ook is bij de scholen een andere manier van denken ontstaan. In eerste instantie werd er met zorg naar de ontwikkelingen gekeken. Inmiddels ziet men de krimp als een gegeven en als een aanleiding en kans om met creatieve oplossingen te komen. Eén van de oplossingen is bijvoorbeeld de wens om personeel gezamenlijk in te zetten. Ook wordt er gedacht aan een pilot voor tienerscholen (voor kinderen van 10-14 jaar). Dit zijn scholen met een tussenleeftijdsgroep waar kinderen leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. En is er de wens om het techniekonderwijs in de regio te versterken.

Daarnaast is er, naast de relaties tussen de scholen voor po en vo onderling, een zeer constructieve samenwerking ontstaan met de gemeenten, provincie en het rijk.

Bekijk meer nieuws over onderwijs en krimp

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X