Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Daag de democratie uit.

Voorbij bureaucratische knelpunten!

In een democratie regeert het volk, zo kennen we dat in Nederland gelukkig al heel lang. Maar wie beslist voor wie? En kan dat ook anders? Met mondige inwoners die regelmatig botsen met de structuren van de overheid, wordt het misschien tijd om nieuwe vormen van democratie uit te proberen.

Tijdens de Democratic Challenge op 26 januari 2017, komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde. De noordelijke organisaties die dit congres gezamenlijk organiseren, nodigen bewoners, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en bestuurders van harte uit. Democratic Challenge gaat over (nieuwe) vormen van democratie die we in de drie noordelijke provincies tegen komen.

De vierde D

Tijdens de Democratic Challenge geeft keynote spreker Job Cohen inzicht in de nieuwe vormen van democratie. Job Cohen, onder meer oud burgemeester van Amsterdam, was degene die actief optrad tegen de tweedeling in de samenleving. Tegenwoordig is hij hoogleraar op de Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit van Leiden. In dat verband houdt hij zich onder meer bezig met de lokale democratie. Zijn oratie ging over “De vierde D”. Cohen hield een pleidooi om de lokale – en provinciale – democratie te versterken, dit wordt in de wandelgangen inmiddels een G1000 genoemd.

Naast het verhaal van Job Cohen willen we je inspireren met de mooie initiatieven, andere vormen van democratie en de schurende elementen in de praktijk. We dagen je allereerst uit om breder te denken en met nieuwe ideeën te komen. De nieuwe ideeën die ontstaan brengen we samen en helpen we om werkelijkheid te worden.

Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet gaat een deel van de taken die nu nog bij de gemeenteraad liggen, naar het college en de samenleving. Participatie en regionale samenwerking worden daarom straks nog meer van belang. De rol van de raadsleden zal hierdoor veranderen. Veel informatie is ook terug te vinden op www.DemocraticChallenge.nl (VNG)

CMO STAMM is regelmatig betrokken bij het maken van burgerbegrotingen, right to challenge, burgertoppen, nieuwe bestemming voor leegstaande panden of het behoud van voorzieningen. Maar ook ondersteunen we bewonersinitiatieven en gemeenten bij de impact die deze energieke samenleving met zich mee brengt.

Wil je erbij zijn? Geef je dan hier op.

Woensdag werd Nederland wakker met het nieuws dat Donald Trump verkozen is tot president van Amerika. En daarmee de machtigste man van de vrije wereld wordt. Een wake up call voor velen. Waarom kozen mensen voor hem? Een man die zegt mensen uit te willen sluiten, met een sterke mening over wie er wel en niet bij hoort in de samenleving.

En wat kunnen wij hier van leren? Ons land is dan wel niet zo sterk gepolariseerd als Amerika, maar ook in Nederland is sprake van een grote, sterke onderstroom van mensen die zich niet meer gezien en gehoord voelen. Mensen die hun vertrouwde basis steeds verder zien afbrokkelen en zich zorgen maken over hun toekomst en die van hun kinderen.

Nemen wij de zorgen van deze mensen wel serieus genoeg? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dat kan en moet beter. De uitdaging ligt er om ook hen weer perspectief bieden voor een betere toekomst. En te (blijven) investeren in de onderlinge verbondenheid.

We zijn hiervoor meer dan ooit gemotiveerd. Samen met onze partners maken wij ons dagelijks sterk voor de groepen in de samenleving die dat nodig hebben. We werken elke dag aan een veerkrachtige, verbonden samenleving. In deze nieuwsbrief vindt u daarvan weer mooie voorbeelden.

Een krachtige samenleving vraagt om goed leiderschap. Tijdens het MLAB dat we voor onze relaties organiseren op 9 december, staan we uitgebreid bij dit onderwerp stil. Herman Pleij vertelt ons op die middag hoe hij aankijkt tegen de tweedeling in de maatschappij en wat dat vraagt van leiderschap. Een inspirerende ontmoeting, waar we naar uitkijken!

Yvonne Turenhout
directeur-bestuurder

In de publicatie Coöperaties in 5 stappen (2018) houdt CMO STAMM een warm pleidooi voor coöperaties als krachtig organisatiemodel voor burgerinitiatieven. In deze coöperaties wordt de lokale kracht van bewoners ingezet en te gelde gemaakt voor de eigen leefomgeving en dat heeft veel voordelen.

Bewoners nemen een regierol en nemen gezamenlijk beslissingen, het bevordert samenhang en betrokkenheid, draait op eigen inzet en inbreng van bewoners, de winst vloeit terug in de gemeenschap en bewoners staan met hun coöperatie sterk in samenwerking met andere partijen. Voor overheden en maatschappelijke partijen zijn deze coöperaties een interessante partij om taken aan over te dragen.   

>> Bekijk de publicatie Coöperaties in 5 stappen (2018)

Coöperatie Klooster&Buren in gemeente De Marne

Een mooi en actueel voorbeeld hiervan is de coöperatie Klooster&Buren. Hier is vorig jaar de coöperatie Klooster&Buren opgericht: een prachtig resultaat van een indrukwekkend burgerinitiatief in vijf dorpen rond Kloosterburen in Noord-Groningen. Ook Kleine Huisjes, Hornhuizen, Molenrij en Kruisweg doen mee.
Het begon jaren geleden met de Stichting SintJan die een visie en een werkwijze ontwikkelde die deze dorpen gezamenlijk in staat stelt om verantwoordelijkheid en de regie te nemen voor de leefbaarheid in het gebied. De bewoners hebben zich in 2015 verenigd in een coöperatie om uitvoering te geven aan de plannen. Tijdens de oprichtingsvergadering in juni 2015 waren er ruim 70 leden, inmiddels is dat opgelopen tot ruim 200 leden. Het gebied telt 641 huishoudens en 1190 inwoners.

De coöperatie werkt in wat in beleidstermen een krimpgebied heet, maar de bewoners spreken liever over een dunbevolkt gebied op korte afstand van alle voorzieningen, een half uur verwijderd van de stad Groningen met een universiteit, hogescholen, een ziekenhuis, kunst, cultuur en theater, enzovoort. Alles is binnen handbereik.

De coöperatie wil ontwikkelen en de leefbaarheid versterken voor de bewoners van de vijf dorpen en focust niet op groei, maar wel op behoud en versterking van alles wat van waarde is in het gebied. Het initiatief bouwt op de unieke kwaliteiten van (de historie van) het gebied en wordt gedragen door alle aanwezige kennis en talenten van bewoners.

Kern van het initiatief is:

 • Geworteld in historische grond en rijke geschiedenis;
 • Onderlinge verbondenheid en een regierol voor bewoners;
 • Solidariteit en saamhorigheid;
 • Waar mogelijk zelfvoorzienend, waar nodig en wenselijk in samenwerking met maatschappelijke partners;
 • Een werkwijze waarin de wensen en noden van de bewoners en de (historische) waarde van het gebied leidend zijn voor het handelen;
 • Gericht op: Wonen, Zorgen, Ecologie, Cultuur en Economie.

De coöperatieve aanpak stelt de bewoners in staat om een stevige regierol te nemen die tot nu toe tot een aantal mooie resultaten heeft geleid:

 • De Kloostertuin is overgenomen en wordt volledig door bewoners onderhouden. Groenten en kruiden worden gebruikt voor eigen consumptie of voor maaltijden die voor bewoners en gasten worden bereid;
 • De Nicolaaskerk in Kloosterburen is overgenomen, inclusief een budget om het monument te verduurzamen;
 • In reactie op de plannen van zorginstellingen in het dorp om zich terug te trekken heeft de coöperatie de zorg voor gehandicapten overgenomen. De coöperatie heeft inmiddels zeven personeelsleden in dienst, een professioneel team, dat in nauwe samenwerking met alle dorpstalenten begeleiding bij wonen en dagbesteding biedt;
 • De coöperatie heeft met vrijwilligers een zorgsteunpunt opgezet (feestelijk geopend door wethouder Mariette Visser) dat hulpvragen en aanbod van dorpsgenoten aan elkaar koppelt. Alle nieuwe leden van de coöperatie krijgen drie vragen: Wat hopen ze dat de coöperatie ben kan bieden, hoe en wat zouden ze zelf kunnen bijdragen en hebben ze een goede tip?

Belangrijke succesfactoren voor de coöperatie zijn:

 • Gezamenlijk vormgeven van de toekomst met alle bewoners, weet waarvoor je het doet;
 • Stevig draagvlak en actieve deelname van bewoners;
 • Onafhankelijkheid, lef en ontwikkelkracht;
 • Investeren in strategische samenwerking met overheden en maatschappelijke partijen.

Zo werden de dorpen van Klooster&Buren een plek waar je gezien wordt. Waar voor elkaar gezorgd wordt, waar wordt geïnvesteerd in leefbaarheid en waar bewoners zelf de regie in handen hebben.

CMO STAMM adviseert en ondersteunt de initiatiefnemers van Klooster&Buren

LEADER Zuidoost-Drenthe

Vanaf halverwege mei 2016 is  voor vernieuwende projecten rond burgerkracht en ondernemerschap die de regio sociaal-economisch versterken een bedrag van 8 miljoen (verdeeld over 8 jaar) beschikbaar

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor de ontwikkeling van het platteland. Voor de komende jaren kan onder meer Zuidoost-Drenthe (veengebied van Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en plattelandsgebied Emmen) hier gebruik van maken.

Vanaf halverwege mei 2016 is  voor vernieuwende projecten rond burgerkracht en ondernemerschap die de regio sociaal-economisch versterken een bedrag van 8 miljoen (verdeelt over 8 jaar) beschikbaar. Daarvan komt 30% van Europa, 15% van de gemeenten en 15% van de provincie. 40% moeten de initiatiefnemers zelf financieren.

Ingezet wordt op vijf thema’s die het hart vormen van de LEADER-strategie voor Zuidoost-Drenthe:

 • Versterken lokale samenwerking;
 • Versterken toeristische sector;
 • Versterking en innovatie MKB;
 • Optimaliseren (digitale) bereikbaarheid;
 • Versterken woon- en leefomgeving.

De regie voor LEADER in Zuidoost-Drenthe ligt bij de LAG, de Lokale ActieGroep, die in samenwerking met de provincie, de gemeenten, bewoners en ondernemers verantwoordelijk is voor de strategie en het creëren van kansen voor initiatieven. Ook beoordeelt de LAG de subsidie-aanvragen. De LAG bestaat uit de vier wethouders uit de vier gemeenten in het gebied en vijf burgerleden.

Naar verwachting kunnen vanaf half mei aanvragen worden ingediend. Nu al kunnen initiatiefnemers een eenvoudig projectformulier invullen en dat naar de provincie sturen, zodat ze snel kunnen vaststellen of hun initiatief “LEADER-waardig” is.

Volg de ontwikkelingen rond LEADER Zuidoost-Drenthe op www.burgerkrachtindrenthe.nl. Hier kun je ook het projectformulier voor een eerste toets op LEADER-waardigheid downloaden.

Op zaterdag 20 februari kwamen ruim 200 mensen bij elkaar voor de Burgertop in Appingedam. De jongste deelnemer was 16 jaar, de oudste 87! De burgertop was een idee van de gemeenteraad.  Het was een bruisende bijeenkomst, die veel enthousiasme en ideeën opleverde voor de toekomst van de stad.

Met de organisatie van de burgertop wil de gemeenteraad de burgerkracht en de contacten met de burgers in Appingedam verder versterken. Goede contacten die belangrijk zijn als in de toekomst het gemeentebestuur van Appingedam mogelijk opgaat in een groter geheel.

CMO STAMM heeft advies gegeven bij de voorbereiding en inrichting van de Burgertop en was samen met de griffier verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de uitvoering.

Burgertop

Een Burgertop is een initiatief om in één dag met een groep burgers een agenda of een plan voor een stad of dorp te maken. Het idee komt uit België, waar David van Reybroek het initiatief nam voor een Burgertop toen het anderhalf jaar duurde voor er een nieuw kabinet werd gevormd. De deelnemers aan een Burgertop worden door loting geselecteerd. Ze zetten met elkaar op één dag al hun denkkracht en creativiteit in voor de toekomst van hun stad. Tafelgesprekken in kleine groepen leveren inspirerende sessies en frisse ideeën op. Over de ideeën wordt gestemd. Zo ontstaat een agenda voor de stad, volledig gedragen door bewoners. Een Burgertop is een bruisend fenomeen en een schitterend alternatief voor meer gangbare vormen van plannen maken.

Toekomst

De toekomst ziet er veelkleurig uit, als het aan de Damsters ligt. Een greep uit de meest populaire (veelgestickerde) wensen: een ontmoetingsplek voor jongeren, in het algemeen meer aandacht voor jongeren (“We willen niet in een stad wonen met alleen maar ouderen”), meer groen en recreatiemogelijkheden, een bereikbaar ziekenhuis, een energieneutrale stad, bereikbare en betaalbare zorg, voldoende werkgelegenheid, een bruisende stad met evenementen, een mooi historisch centrum, behoud van onderwijs en andere voorzieningen.

Een belangrijke vraag was ook: hoe kunnen we samen vorm geven aan wat we willen? Wat kunnen burgers zelf doen, hoe kan de gemeente daarbij helpen? En in een nieuwe, grotere gemeente? Er kwam een lawine aan ideeën uit, soms al heel concreet, soms ook meer als ideaalbeeld neergezet. Veel mensen blijken graag actief te willen zijn, meestal rond een bepaald onderwerp.

De top was een succes!! Een aantal reacties:
“Mensen kenden elkaar niet, maar wisselden adressen uit om elkaar in de toekomst op te zoeken.”
“Mensen willen best wat doen, maar dan moet het praktisch zijn.”
“Positieve, constructieve sfeer.”
“Gisteravond had ik er spijt van dat ik me had opgegeven. Mijn vrouw zei dat ik wel moest gaan. Nu ben ik blij dat er ben!”
“We zijn erg benieuwd of we iets terugzien van onze ideeën.”

Op 19 januari heeft CMO STAMM samen met de VGG en de VGD een versnellingssessie georganiseerd over Overheidsparticipatie voor de wijk- en dorpencoördinatoren van de gemeenten in de provincie. Deze bijeenkomst is de start van een gezamenlijk traject genaamd ‘Dorpen en gemeenten werken samen aan bewoners- en overheidsparticipatie’ dat gezamenlijk wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de VGG, VGD en CMO STAMM.

In de troonrede van 2013 werd gesteld dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker is veranderd in een participatiesamenleving. Voor veel dorpsbewoners was dat geen nieuws meer. Op verschillende plekken in de provincie Groningen vinden en vonden we al concrete voorbeelden van de nieuwe doe-democratie: plaatselijke initiatieven waarbij bewoners gewoon aan de slag gaan en zich daarin niet afhankelijk voelen en opstellen van de overheid. Op deze wijze ontstaan er naast zorgcoöperaties, initiatieven voor een duurzame energievoorziening voor het dorp of de aanleg van een eigen glasvezelnetwerk. Actieve inwoners kloppen aan de poorten van het gemeentehuis. Tijdens de versnellingssessi werd duidelijk dat gemeenten verschillend omgaan met de vraag en dat het nog best lastig is om goed om te gaan met initiatieven van inwoners.

Uitkomsten versnellingssessie

De aanwezige wijken- en dorpencoördinatoren zijn de vooruitgeschoven post in de dorpen en wijken. Deze ambtenaren zijn degenen die veel contact hebben met burgers. Er zijn om te beginnen een aantal stellingen voorgelegd. Vrijwel alle aanwezigen vinden dat het gemeentelijk beleid bepaald zou moeten worden op basis van input van de inwoners. Dit begint in een aantal gemeenten vorm te krijgen, maar er zijn ook deelnemers die aangeven dat het nog lastig is om gemeentelijke organisatie mee te krijgen in dit idee. Op de stelling ‘mijn gemeente is er klaar voor om meer over te laten aan inwoners’ antwoordt bijna de helft met ‘oneens’. De aanwezigen lopen nog vaak tegen belemmeringen aan binnen het gemeentehuis.

 • “Deze methodiek is erg leuk! Het zou goed zijn om collega ambtenaren, raadsleden en het college ook deze vragen voor te leggen in een eigen versnellingssessie.” Gemeenten Winsum, Eemsmond en Delfzijl
 • “We hebben nu veel goede voorbeelden gehoord. Er moet echter binnen onze eigen ambtelijke organisatie nog best wel het een en ander gebeuren om overheidsparticipatie een goeie plek te geven.” Gemeente Appingedam
 • “Bij onze gemeente leeft de ontwikkeling van onze organisatie momenteel.” Gemeenten De Marne en Slochteren

Waar zien de aanwezigen belemmeringen en kansen?

Overheidsparticipatie druist op een aantal punten vrijwel loodrecht in tegen de bestaande rol en werkwijze. Als knelpunten wordt door de aanwezigen aangegeven dat de communicatie met burgers nog onvoldoende is. Het leeft in sommige gemeenten nog niet echt en raad, college en ambtenaren hebben verschillende beelden bij inwonersparticipatie. Bovendien is er nog niet overal draagvlak voor overheidsparticipatie. Er wordt ook aangegeven dat inwoners de routes binnen het gemeentehuis niet kennen. Initiatieven zwerven dan van afdeling naar afdeling en dat werkt ontmoedigend voor de inwoners. De organisatiestructuur van de gemeente is nog niet overal toegerust om in te spelen op inwonersparticipatie.

De aanwezigen hebben vervolgens aangegeven wat goed gaat. Uit de antwoorden blijkt dat veel gemeenten inmiddels regelmatig in gesprek zijn met de inwoners. Dorpen en wijken worden bezocht door ambtenaren en door het college. Steeds meer collega’s binnen het gemeentehuis vinden het leuk en staan open voor initiatieven. Er wordt in sommige gemeenten een integraal visietraject in de dorpen en wijken ontwikkeld op basis van input van de inwoners. Daar zijn vaak ook budgeten voor gereserveerd. De kracht zit hem, aldus de aanwezigen, onder andere in het organiseren van korte lijnen intern en extern en een open communicatie, waarbij echt wordt geluisterd en wordt nagedacht over oplossingsrichtingen. Daarnaast is het van belang dat de visie over overheidsparticipatie gedeeld wordt binnen de verschillende gemeentelijke afdelingen, maar ook binnen college en raad.

Westerveld bijt spits af in Drenthe. Wie volgt?

De Wmo is sinds 2015 verrijkt met een bijzondere bepaling: het Right to Challenge. Het Right to Challenge biedt burgers de mogelijkheid tegen hun gemeente te zeggen: wij willen een taak van jullie overnemen, omdat wij het beter of goedkoper kunnen. Noem het een gepeperde benadering van burgerkracht. Een gemeente die het Right to Challenge erkent, nodigt haar burgers expliciet uit om met ideeën te komen en verplicht zichzelf hier adequaat op te reageren.

Zo’n tien procent van de gemeenten heeft de handschoen al opgepakt. Ze zijn op dit moment bezig met het optuigen van een werkbaar kader. Het Right to Challenge is niet vrijblijvend. Je moet als gemeente reageren wanneer burgers je uitdagen. Als burgers aantonen dat ze een gemeentelijke taak beter of goedkoper kunnen uitvoeren, ga je hier als gemeente ook echt iets mee doen. Voordat je de poort openzet, is het dus zaak goed na te denken over wat er op je afkomt.

De kier van Westerveld

Laat dat vooral geen reden zijn om niet mee te doen. Burgerkracht staat bij alle gemeenten hoog op de agenda en het Right to Challenge kan wel eens precies de peper zijn die uw plannen nodig hebben. De gemeente Westerveld is één van de eerste Drentse gemeenten die de poort op een eerste, voorzichtige kier heeft gezet. Aan de hand van een bestaand bewonersinitiatief gaat de gemeente – met een beetje hulp van CMO STAMM – op zoek naar de goede voorwaarden voor een Right to Challenge.

Het initiatief in kwestie is Naobuur, in het dorp Vledder. Met Naobuur wil Vledder wijkverpleging en welzijn beter met elkaar combineren in het dorp. De bewoners willen daar zelf een sturende en uitvoerende rol in. Om dat te organiseren hebben ze zowel de gemeente als de zorgverzekeraar nodig.

Qua inhoud en strekking heeft Naobuur alles van een Right to Challenge. Het is daarmee een interessante casus. Waar lopen de burgers tegenaan bij de gemeente en vice versa? Waar loopt de gemeente intern tegenaan? Hoe toets je de kwaliteit van de geplande zorg? Wat is het financieringsplaatje? Waar liggen de verantwoordelijkheden? Hoe leg je dingen vast? Hoe houd je tijdens de uitvoering een vinger aan de pols? Zomaar een greep uit de vragen die bij iedere Right to Challenge om de hoek komen kijken.

Zelf aan de slag

CMO STAMM gaat samen met de gemeente Westerveld de komende maanden deze kaders in kaart brengen en verder ontwikkelen. We gebruiken hiervoor Naobuur, maar kijken natuurlijk ook met wat voor moois andere gemeenten komen. Wordt vervolgd dus, alhier in de nieuwsbrief.

Zelf aan de slag met Right to Challenge of er eens over te sparren? Praat met ons.

LEADER-programma beloont initiatieven van burgers, voor burgers

LEADER is een programma van de Europese Unie. Het doel is om plattelandsgebieden economisch te versterken. Vanaf februari 2016 is Zuidoost-Drenthe een van de gebieden die voor subsidie in aanmerking komt. Bijzonder aan LEADER: de lokale gemeenschap doet zelf de selectie en goedkeuring van projecten.

Hoe werkt het in de praktijk

Er is voor de komende jaren 8 miljoen euro beschikbaar. Dat is wel inclusief 40% eigen financiering. Financiering kan worden aangevraagd door bewoners en ondernemers. Het LEADER-programma zet vooral in op burgerkracht, op bottom-up initiatieven.

Dorpen kunnen een bijdrage vragen als hun project in één van deze thema’s past:

 1. Versterken lokale samenwerking
 2. Versterken van de toeristische sector
 3. Versterking en innovatie van het MKB, banenmotor in Zuidoost-Drenthe
 4. Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid
 5. Versterking van woon- en leefomgeving.

LAG

Een Lokale ActieGroep, LAG in vaktermen, beoordeelt de aanvragen. De LAG bestaat uit wethouders en bewoners uit de regio. De LAG zorgt ook voor promotie van LEADER.

CMO STAMM droeg bij aan de opstelling van de strategie voor dit LEADER-programma en ondersteunt provincie en LAG bij de uitvoering, onder meer bij de organisatie van inloopbijeenkomsten in de regio en het maken van nieuwsbrieven.

www.burgerkrachtindrenthe.nl

Samen oud worden. De leefbaarheid versterken. Zelfvoorzienend zijn. En dat als bewoners regisseren. Een uniek burgerinitiatief van vijf Groningse buurdorpen: Kleine Huisjes, Hornhuizen, Molenrij, Kruisweg en Kloosterburen.

Met trots zetten bewoners hierbij de bijzondere kwaliteiten van hun woongebied in:
•    de rijke geschiedenis, monumentale panden en de historische grond,
•    de talenten, kennis en ervaring van de bewoners.

Kloosterburen en de omliggende dorpen horen bij krimpgemeente De Marne.
Het gebied telt bijna 1500 inwoners, 640 huishoudens. Pakweg een vijfde van de inwoners is jonger dan 18. Ontgroening en vergrijzing zetten hier de leefbaarheid onder druk.

Toch is het gebied naast kwetsbaar ook vooral kansrijk. Bewoners herkenden die kansen en pakten ze op. Bij het vormen van een visie en het ontwikkelen van een strategie is gezocht naar verbindende schakels in het gebied en naar dat wat mensen bindt. Alle domeinen die betekenis hebben voor de leefbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar onderling. Vanuit dat besef is een veelomvattend burgerinitiatief ontstaan, met grote ambities voor de toekomst.

De basis voor de initiatieven is gelegd door de stichting SintJan.
Zij zette al een reeks inspirerende projecten in gang:

 • De oude kloostertuin is in ere hersteld en is nu de plek waar dorpsbewoners ontwerpen, aanleggen, zaaien, planten, onderhouden en oogsten. Voor eigen gebruik, gezamenlijke maaltijden, en voor de verkoop;
 • De historische Nicolaikerk is overgenomen door het dorp en er worden plannen gemaakt voor renovatie, duurzame energie en een nieuwe invulling met veel activiteiten en ontmoeting;
 • Feestelijke opening van een zorgsteunpunt voor alle vragen en aanbod van hulp, steun en zorg voor elkaar;
 • Start gesprekken over het overnemen van het plaatselijke verzorghuis voor ouderen en verstandelijk gehandicapte bewoners;
 • Dorpsbewoners brengen hun inzet en hun activiteiten onder in een coöperatie. Afgelopen zomer richtten zij de Coöperatie Klooster&Buren op. Inmiddels telt de coöperatie meer dan 180 leden.

Fenna Bolding van CMO STAMM heeft de oprichting van de coöperatie begeleid. De bewoners  kozen deze organisatievorm voor hun initiatief. Ook professionals in de zorg die in het gebied werken – veelal ook bewoner – zijn betrokken. De coöperatie heeft afspraken gemaakt over samenwerking met maatschappelijke partners in het gebied, o.a. op het gebied van zorg.

Ambitie en daadkracht gaan bij Klooster&Buren hand in hand. En leiden tot klinkende resultaten.
De noden en de kracht van de gemeenschap zijn leidend. Dwars door de schotten heen. Het gaat om wonen èn zorgen èn ecologie èn cultuur èn economie. Alles is gericht op duurzaam samenleven voor alle generaties, met een regierol voor bewoners.

Meer weten of een keer praten over uw eigen plannen? We horen graag van u.

Publicatie CMO STAMM over coöperaties

Persbericht: www.volkskrant.nl/binnenland/in-kloosterburen-doen-ze-het-weer-zelf~a4018614/

 

Steeds meer bewoners maken werk van goede ideeën om hun leefomgeving te verbeteren. Bijna altijd moeten ze het wiel opnieuw uitvinden. Twee websites – ideeenbankgroningen.nl en burgerkrachtindrenthe.nl – steken de helpende hand uit. De websites staan bomvol inspirerende projecten, tips, advies en het beste van alles: je kan er makkelijk contact leggen met wie je ook maar nodig hebt.

Ideeën surfen

De balkonmoestuinen van Groenterand, de zorgcoöperatie Loppersum, de Rijdende Popschool – het is maar een zeer bescheiden greep uit de grabbelton van fraaie projecten op de website van de Groningse Ideeënbank. Ideeënmakelaar Esther Rodenburg, namens CMO STAMM verbonden aan de Ideeënbank, vertelt over het groeiende succes.

“Mensen zeggen tegen elkaar: staat jouw project nog niet op de Ideeënbank? Die status heeft het inmiddels.” Er is veel contact tussen de onderlinge projecten. Rodenburg: “Dat is ook een van de belangrijkste doelen. Via de websites, ook die in Drenthe, kunnen mensen elkaar bevragen en tips geven. Je vindt er projecten die misschien sterk op jouw plannen lijken, maar je komt er ook op nieuwe ideeën. Het draait om zowel informatie als inspiratie.“

Ideeënmakelaars

Beide sites bieden ook een optie om hulp te vragen van professionals. CMO STAMM zit achter de knoppen. Rosenburg: “Wij lossen zelf geen problemen op, maar brengen je in contact met de juiste organisaties of de gemeente. We kennen de weg en dat is vaak het halve werk.” En als deuren moeilijk opengaan? “Uiteraard loodsen we je actief naar binnen, mocht dat nodig zijn.” Handig.

Benieuwd naar projecten, op zoek naar informatie in de uitgebreide kennisbank of hulp nodig van een ideeënmakelaar? Ga naar de website van je provincie en laat je inspireren.

Meer informatie:
Esther Rodenburg (Ideeënbank)
www.ideeenbankgroningen.nl

Marcel Endendijk (BurgerkrachtinDrenthe)
www.burgerkrachtindrenthe.nl

Sociale cohesie is de sleutel-voorwaarde voor het ontstaan van organisatiekracht in gemeenschappen en dus voor het ontstaan van informele zorgnetwerken, coproductie voor de inrichting van buurten en dorpen en betrokkenheid van mensen die in de regio wonen, werken, leven. Daarom formuleerden de partijen in de Stuurgroep PLUS van het Woonleefbaarheidplan Eemsdelta, sociale cohesie als regionale opgave voor het WLP Eemsdelta.

Versterken organisatiekracht

Het project zet in op het versterken van de organisatiekracht van bewoners in kernen om daardoor de zelfredzaamheid te vergroten. De kracht die bewoners met elkaar kunnen ontwikkelen is cruciaal voor de leefbaarheid van onze regio in de komende twintig jaar. Om volwaardig in te zetten op sociale cohesie is het daarnaast ook noodzakelijk om in te zetten op de gemeentelijke organisatie. Deze moet ‘participatie proof’ ingericht worden en in staat zijn om bewonersinitiatieven integraal te faciliteren. De aanpak bestaat uit verkenning, activerend onderzoek, ondersteuning en advies, training en leren. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeentelijke vertegenwoordigers, SWD en de Hanzehogeschool. En loopt van augustus 2015 t/m augustus 2017.

CMO STAMM zet binnen dit project haar kennis en ervaringen met Overheidsparticipatie in en er zal gebruik worden gemaakt van het burgerpanel. Er worden provinciale bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de VGD en VGG om te zorgen dat de ontwikkelde kennis en ervaringen binnen Eemsdelta met alle andere overheden en maatschappelijke organisaties wordt gedeeld.

 

Basisschool Kromme Akkers in Garnwerd stond op punt van sluiten, maar door inzet van leerkrachten, schoolbestuur en bewoners blijft het open. Een gezamenlijke projectgroep heeft de mogelijkheden verkend om de school in Garnwerd te behouden. Dorpelingen moeten de handen uit de mouwen steken, wil de school blijven bestaan.
Lees meer in het artikel van het Dagblad van het Noorden.

Marcel Endendijk van CMO STAMM heeft vanuit zijn inhoudelijke kennis en kunde ondersteuning geboden aan de projectgroep.

 

Verbinden, inspireren, uitwisselen: samen voor het Groninger platteland!

Geïnspireerd door het eerste landelijke PlattelandsParlement in 2005 heeft Groninger Dorpen het initiatief genomen voor provinciale bijeenkomsten eens in de vier jaar, waarbij de kracht van het Groninger platteland en het verbinden van mensen en initiatieven centraal staat. Alle Groninger plattelandsbewoners, lokale en provinciale politici en overige geïnteresseerden zijn welkom op dit platform voor het uitwisselen van initiatieven, het opdoen van nieuwe kennis en het versterken van netwerken.

Klik hier voor aanmelden en meer informatie.

Samen eten is gezelliger en goedkoper dan in je eentje. Het fenomeen is erg in opkomst. Veel mensen missen contact met buurtgenoten. Er zijn maar weinig mensen die zij kennen en bij wie ze kunnen aankloppen. Dat bleek onlangs weer uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Op steeds meer plekken in Drenthe ontstaan initiatieven om buurt- of stadsgenoten samen te laten eten. Met louter samen eten los je eenzaamheid niet op. Daar is meer voor nodig. Maar het zorgt er wel voor dat mensen de deur uit gaan en aanspraak hebben.
De landelijk opererende Resto van Harte dient maaltijden op in Assen en Groningen. Daarnaast zijn er veel lokale initiatieven.

Dorpscoöperaties

CMO STAMM is betrokken bij de oprichting van meerdere dorpscoöperaties, onder meer in Valthermond, Nieuw-Dordrecht, Kloosterburen en Finsterwolde. De ene keer gaat het om het overnemen van een wijkcentrum, dan weer om het zelf organiseren van de zorg, het oprichten van een wooncoöperatie of het runnen van een heel dorpsbedrijf. In alle gevallen staat het samen eten hoog op het lijstje. Het voorziet heel erg in een behoefte.

Niet alleen voor eenzame mensen

De etentjes zijn niet louter bedoeld voor eenzame mensen. Het is ook een mooie manier op een goedkope manier aan een gezonde maaltijd te komen. En het is gewoon gezelliger om in gezamenlijkheid te eten. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor de mensen die thuis zitten te verpieteren.

Bron: DvhN, 31 januari 2015

De verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart 2015 bepalen wie de komende vier jaren het provinciale beleid uitstippelen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in de aanloop naar de Statenverkiezingen van elke provincie cijfermateriaal bij elkaar gebracht over de provinciale beleidsterreinen. Het provinciale beleid gaat onder meer over verkeer en vervoer, welzijn, economie, milieu, recreatie en natuur. Een factsheet Nederland maakt het mogelijk om te kijken hoe de provincie het doet ten opzichte van de rest van Nederland.

Drenthe

Drenten behoren tot de meest gelukkige en tevreden Nederlanders. Drenten voelen zich veilig, ze hebben relatief vaak een eigen huis en maken in hun auto meer kilometers dan andere Nederlanders.
Drenthe heeft het kleinste aandeel sociale woningbouw en het hoogste aandeel 65-plussers.
Dit blijkt uit de factsheet Drenthe.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X