Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Veerkracht, maar ook toegenomen kansenongelijkheid.

Corona zorgde in 2021 opnieuw voor de nodige uitdagingen. Voor de Groningse en Drentse samenleving, maar ook voor onze organisatie. De veerkracht en het herstelvermogen van Groningers en Drenten, de economie en de organisatie bleek gelukkig groot. Maar dat gold helaas niet voor iedereen. Vooral de meest kwetsbare Groningers en Drenten werden het hardst geraakt en raakten verder achterop.

Kansenongelijkheid werd pijnlijk zichtbaar. De coronacrisis bleek een katalysator en vergrootglas op bestaande opgaven. Opgaven die door de huidige volgende crisis, een vreselijke oorlog in Oekraïne, nog eens verder worden verscherpt.

Opgaven waar wij in 2021 ook heel hard aan werkten. Met Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen gaven wij inzicht in de effecten van corona en andere ontwikkelingen op de Drentse en Groningse samenleving. De ervaringen en meningen van inwoners brachten wij in beeld via het Groninger- en Drents Panel. Zo gaven wij de Drenten en Groningers een stem: wat speelt er, wat willen zij en waar schuurt het? Daarmee kregen beleidsmakers en bestuurders snel goede en betrouwbare informatie over deze actuele ontwikkelingen.

Samen met onze partners ontwikkelden wij in 2021 innovatieve oplossingen voor onder meer de aanpak van armoede & schulden, gelijke kansen in het onderwijs, positieve gezondheid en preventie, goede ouderenzorg en versterking burgerkracht. Ook ondersteunden wij de Drentse gemeenten bij de verkenning van hun corona perspectief- en herstelstrategie. Alles gericht op brede welvaart voor iedereen! Daarnaast hebben wij groen licht gekregen van Toukomst voor het programma Kansen voor Kinderen Groningen . Hierin helpen we, Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en vele vrijwilligers, Groninger gezinnen om structureel uit armoede te komen.

Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet in 2021. Met elkaar zorgen we voor een veerkrachtig en sociaal Groningen en Drenthe, met gelijke kansen voor iedereen, nu en in de toekomst. Op basis van heldere feiten en cijfers, innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie wij het doen.

Ik wens jullie veel leesplezier.

Yvonne Turenhout

Directeur-bestuurder

Lees het jaarverslag 2021; Veerkrachtig door de crisis, Drenthe

Lees het jaarverslag 2021; Veerkrachtig door de crisis, Groningen

New Jobportunities 2.0 zorgt dat een talentvolle doelgroep van niet-uitkerings-gerechtigden de arbeidsmarkt op komt in de Duits-Nederlandse grensregio. Het project gaat uit van de kracht van de deelnemers. New Jobportunities helpt hen op weg door de wirwar van regels, mogelijkheden en budgetten. Als voorwaarde voor de verstrekking van de tweede helft van de gevraagde bijdrage voor het project is gesteld dat aangetoond moet zijn dat het project toekomstbestendig is.

Momenteel is Zero to One – zij ondersteunen startups – bezig met het toetsen van verschillende financiële modellen. Met als doel een toekomstbestendig en financieel onafhankelijk New Jobportunities. Reuvekamp van Zero to One: ‘Op basis van ons onderzoek neigen we nu naar het advies dat New Jobportunities beter ondergebracht kan worden bij een publieke organisatie, in plaats van bij een private partij. Hierover zijn we nu in gesprek met het UWV en Agentur für Arbeit. Dit ook met het oog op de toekomst’, licht Reuvekamp toe. ‘De krapte op de arbeidsmarkt zorgt nu voor meer vraag naar Nuggers bij bedrijven, maar we willen ook dat New Jobportunities blijft functioneren als de arbeidsmarkt straks weer veranderd.’

Samenwerking

Het project New Jobportunities 2.0 is een samenwerking van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, het UWV, de Agentur für Arbeit Nordhorn, Zero to One, de Volkshochschule Meppen, het Rijnland Instituut en CMO STAMM. Dit project is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komen. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen. Het project wordt gefinancierd uit Interreg VA-middelen.

partnerlogo's new Jobportunities 2.0

 

Foto: Jos Grooten heeft via New Jobportunities een baan gevonden bij CodeGorilla.

Brede welvaart gaat in essentie over het welzijn van mensen. Dat betekent dat er doelen worden nagestreefd op het gebied van gezondheid, onderwijs en een goede kwaliteit van de leefomgeving. Met de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken we samen met zes gemeenten, de provincie en het Rijk aan deze opgaven voor één van de mooiste regio’s van Nederland. Nog deze zomer start de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe met nieuwe projecten. Eén daarvan is het cross-over project Vitale Dorpen.

Cross-over

De Regio Deal werkt doelgericht aan de bovengenoemde opgaven binnen de aangewezen pijlers Werken, Wonen en Welzijn. Bij het nieuwe project Vitale Dorpen is een duidelijke cross-over, dat gaat over zowel Wonen als Welzijn. De Regio Deal wil dorpen leefbaar houden en een plek laten zijn waar jong en oud plezierig kunnen samenleven. “Hoe blijven de dorpen vitaal en hoe kunnen overheden daarin ondersteunen? Wat kan snel internet bijvoorbeeld betekenen voor onderwijs en zorg in de dorpskernen? Dit zijn vragen waar het over gaat”, vertelt Saskia Duursma van CMO STAMM, één van de partners binnen het project. “We onderzoeken welke elementen in meerdere dorpen werken, zodat deze aan andere dorpen en gemeenten kunnen worden overgedragen.”

“De eerste dorpen zijn gestart met het ondersteuningsaanbod, we gaan nu met de volgende fase starten, zodat we nog meer dorpen en buurten in de regio helpen om vitaler te worden.”

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Meer informatie over de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en alle projecten, is te vinden op: www.regiodealzuidoostdrenthe.nl.

logo Regio Deal

Racisme is opnieuw de meest gemelde vorm van discriminatie in Noord-Nederland. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland. Opvallend genoeg nam het aantal meldingen op grond van racisme alleen in de provincie Drenthe af. In deze provincie nam het aantal meldingen op grond van handicap, of chronische ziekte toe. De Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland werd op 24 mei door de Politie-eenheid Noord-Nederland en de drie noordelijke anti-discriminatievoorzieningen (Meldpunten), waaronder Meldpunt Discriminatie Drenthe. Dit meldpunt wordt gefaciliteerd door CMO STAMM.

Racisme

Discriminatie op grond van afkomst of huidskleur (racisme) is in 2021 het meest gemeld bij de noordelijke Meldpunten en bij de politie. In totaal ging 32% van alle meldingen over racisme. Van racisme weten we, onder andere uit wetenschappelijk onderzoek, dat het een behoorlijke impact heeft op het leven van mensen. Racisme vindt vaak indirect plaats en mensen worden hier vaker dan eens mee geconfronteerd. Het gebeurt op het werk, op school, op straat en online. Het is daarmee een zeer hardnekkige vorm van discriminatie die alle aandacht verdient. Opvallend genoeg nam alleen bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe het aantal meldingen op deze grond juist af. In Drenthe nam het aantal meldingen op grond van handicap of chronische ziekte wel toe. En dat gold zeker ook voor het aantal meldingen onder de noemer van niet-wettelijke gronden.

Discriminatie meest ervaren vanuit overheid

Discriminatie werd in 2021 het meest ervaren vanuit de overheid. Er kwamen 137 meldingen (23%) binnen over discriminatie vanuit de overheid. Nog nooit zijn er bij de Meldpunten zoveel meldingen binnengekomen waarin gemeld werd over de overheid. Veel van deze meldingen hangen samen met meldingen die gerelateerd waren aan corona, aangezien de overheid deze maatregelen invoerde. Ook in Drenthe hadden de meeste meldingen van discriminatie vanuit de overheid te maken met corona. Uit gesprekken met melders bleek vooral dat er veel wantrouwen is richting overheid. Ook gaven melders vaak aan dat zij nergens terecht konden met hun klacht. Bij de Meldpunten vonden melders een luisterend oor en verdere informatie en advies, waardoor zij zich gehoord voelden.

Coronamaatregelen

Een groot deel van alle discriminatiemeldingen was in 2021 corona-gerelateerd. Meldingen hadden betrekking op de mondkapjes, het vaccinatiebeleid en het coronatoegangsbewijs. De coronamaatregelen waren weer van grote invloed op het (welzijns)gevoel van mensen. Ook in 2021 ervoeren mensen uitsluiting, omdat zij bijvoorbeeld om medische redenen geen mondkapje konden dragen en toch geen toegang kregen tot winkels of openbare locaties.

Meer meldingen handicap en chronische ziekte

Sinds 2016 is het VN-verdrag Handicap in werking getreden. Steeds vaker geven mensen aan dat zij ongelijk behandeld worden op grond van een handicap of chronische ziekte. Het aantal meldingen op deze grond groeit sinds 2016 jaarlijks, ook in Drenthe. In deze provincie ging het om 17,6% van alle meldingen. In het jaar hiervoor was dit nog 12,8%.

Bekijk de Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2021

CMO STAMM faciliteert Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Het programma Kansen voor Kinderen biedt de komende vijf jaar 500 gezinnen die in armoede leven nieuwe perspectieven. Daarbij maakt het dankbaar gebruik van de expertise van Kansrijk Groningen waar een dergelijke aanpak al drie jaar loopt. Hoe verloopt de samenwerking?

Erik Meij en Marloes de Bie presenteerden beide aanpakken tijdens de bijeenkomst van het Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief. Waar staan de projecten nu? Wat willen ze over een aantal jaren bereikt hebben? Deze vragen beantwoorden Erik en Marloes tijdens de bijeenkomst voor partners in het Groningse armoedewerkveld.

Samenhang

Bij de projecten Kansen voor Kinderen en Kansrijk Groningen staat het gezin centraal, niet de regels en richtlijnen. Er is één vast aanspreekpunt voor het gezin: de buddy. Mensen maken zelf een plan voor hun eigen gezin. Dat doen ze met hun netwerk en de buddy.

Onderzoeker Erik Meij, CMO STAMM: “Wij inspireren onze aanpak van Kansen voor Kinderen op het mooie project Kansrijk Groningen en we voegen daar wat elementen aan toe. De projecten lijken in beginsel op elkaar. We haken op elkaar aan. Een verschil is dat Kansrijk voor de stad is en Kansen voor Kinderen voor de gehele provincie. Aanvullend passen wij de doorbraakmethode actief toe.”

Kansen voor Kinderen

De missie van Kansen voor Kinderen is: Meer kinderen in Groningen groeien op in gezinnen zonder armoede en hebben een kansrijker toekomstperspectief.

Erik Meij: “In de aanloop is het een heel traject geweest. Hoe komen we tot een concreet plan, wat zijn belangrijke punten en hoe gaan we samenwerken? Maar het is gelukt, dus op dit moment zitten we in de voorbereidingsfase. Ons streven is om in het laatste kwartaal van 2022 de eerste gezinnen te gaan begeleiden.”

Deelnemers werven

Een vraag uit het publiek gaat over het werven van deelnemers voor Kansen voor Kinderen. Of de organisatie ook ervaringsdeskundigen daarbij gaat inzetten?  Erik Meij: ‘Ongetwijfeld. Maar we willen graag dat dit een project wordt van de mensen, wervingsstrategieën staan dus nog niet vast. Daar kunnen mensen creatief in zijn. In Pekela zal zo’n strategie er bijvoorbeeld anders uitzien dan in een grotere gemeente zoals Groningen, waar je meer gebiedsgericht kunt werken.”

Kansrijk Groningen

De organisatie van Kansen voor Kinderen heeft veel geleerd van de ervaringen van Kansrijk Groningen. Niet alleen het buddyconcept komt daarvandaan, maar ook het inzetten van ervaringsdeskundigheid en het bouwen van goede structuren met partijen in de wijken. Marloes de Bie, projectleider Kansrijk Groningen: ‘In Kansrijk Groningen werken we al een aantal jaren op deze manier. Werving via allerlei kanalen is zeker belangrijk, daar steken wij veel energie in. Maar ook in goede, ervaringsdeskundige buddy’s. Daarom hebben wij ook onze eigen Buddy Academie. En het mooiste vind ik hoe deelnemers veel grotere stappen zetten dan ze ooit hadden gedacht. Eigen regie is cruciaal, aangeven wat je wilt, niet wat je moet. Van Moet naar Moed noemen wij dat.’

Toukomst

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties uit de provincie Groningen. Het programma gaat over beter wonen, leven en werken in de provincie Groningen. Voor de uitvoering van Toukomstprojecten is 10 miljoen euro beschikbaar over een periode van drie jaar waarbij NPG en gemeentes evenredig bijdragen. Eén van die projecten is Kansen voor Kinderen.

Op 5 april 2022 gaf Tjeert Poelman van de VNG aan ruim 70 deelnemers een update over de wetten omtrent vroegsignalering van schulden; een bruisend onderwerp sinds de invoering van de WGS in januari 2021. Wat speelt er nou allemaal in de wet- en regelgeving rondom vroegsignalering? Zijn er relevante zaken veranderd en zijn er meer of andere dingen mogelijk in het speelveld? Tjeert liep er met ons doorheen.

De sessie was een groot succes door de goede opkomst, maar vooral ook erg leerzaam en interessant. Zeven belangrijke thema’s werden besproken:

  • Brede schuldenaanpak;
  • Actualiteiten WGS, met Larissa van Es van Divosa en Richard de Leth van gemeente Midden-Groningen als gastsprekers;
  • Energietoeslag en schuldregeling;
  • Beslagvrije voet;
  • Schuldhulp voor ondernemers;
  • Ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind, met Jan Willem Scherpenzeel van gemeente Emmen als gastspreker.

Actualiteiten WGS

Divosa, een organisatie die verantwoordelijk is voor de monitoring van data omtrent vroegsignalering, deelde informatie over de eerste cijfers van verschillende aspecten in het proces van vroegsignalering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cijfers van hoe mensen voornamelijk worden benaderd bij verschillende signalen en wat voor type benadering het meeste contact oplevert. In mei komt Divosa met een eerste officiële publicatie over deze cijfers, wat interessante resultaten en inzichten biedt.

Richard de Leth vertelde vanuit gemeente Midden-Groningen over een experiment van de toevoeging van de gemeentelijke belastingen als vroegsignaalpartner. Hij gaf aan dat deze toevoeging een brede verruiming gaf aan het aantal signalen. Dit experiment wordt binnen deze gemeente als een succes ervaren. Positief nieuws dus, wat ook weer perspectief kan bieden voor andere gemeenten.

Ondersteuningskompas bij schuldenbewind

Bij het onderwerp Ondersteuningskompas bij schuldenbewind sloot Jan Willem Scherpenzeel van gemeente Emmen aan als gastspreker. Hij sprak over de ‘Emmense aanpak’, wat inhoudt dat bij iedere inwoner die in Emmen onder bewind staat een driegesprek wordt gevoerd met de inwoner, bewindvoerder en de gemeente. Tijdens dit gesprek wordt een convenant opgesteld waarin wordt afgesproken hoe en wie het beste hulp kan verlenen aan de inwoner. Een interessante en veelbelovende manier om tot de juiste en meest efficiënte vorm van hulpverlening te komen.

Aanvullende informatie

Al met al was het een geslaagde kennissessie, met een enorme hoeveelheid aan actuele en relevante informatie van Tjeert en de gastsprekers. Ben je geïnteresseerd om achtergrondinformatie over de besproken onderwerpen te achterhalen? We delen graag de PowerPointpresentatie en de praktische documenten die (deels) zijn behandeld in deze sessie.

Terugkijken?

Bekijk de replay het webinar.

De werksessies worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe, de VNG, VDG, VGG, AVK en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.

VDG, VNG, VGG, CMO STAMM, AvK logo's

Op woensdag 11 mei lanceerde Alliantie Drentse Zorg met Ouderen een nieuw kennisplatform. Op Drentsezorgmetouderen.nl kunnen zowel zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, als ouderen terecht voor allerlei kennis over de ouderenondersteuning en -zorg in Drenthe. Het platform geeft inzicht in integrale persoonsgerichte ouderenzorg door actuele beleidsdocumenten, onderzoeken, innovaties en scholingsmogelijkheden te delen. Ook staan er adviezen, praktische tips en tools voor vraagstukken rondom integrale en persoonsgerichte ouderenzorg in Drenthe op.

Het kennisplatform zorgt voor verbinding en interactie tussen organisaties en individuen. Daarbij biedt het platform ook de mogelijkheid aan bezoekers om vragen te stellen aan experts binnen het netwerk en activiteiten voor de agenda aan te dragen. Het platform is ontwikkeld door de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, een Drents netwerk waarbij deelnemende organisaties afspraken maken tussen de financiers van zorg en ondersteuning, aanbieders van zorg, wonen en welzijn, senioren en regionale kennisinstellingen.

Naar het kennisplatform Drentsezorgmetouderen.nl

Activiteit delen via de agenda

In alle Drentse gemeenten wordt veel georganiseerd voor en door ouderen. Het kennisplatform Drentsezorgmetouderen.nl bundelt zoveel mogelijk van deze evenementen en bevat zodoende een uitgebreide agenda met evenementen die interessant zijn voor ouderen en zorgprofessionals. Bezoekers van het platform kunnen via het platform zelf een activiteit voor de agenda aandragen. Organisaties, verenigingen, of clubs die bijvoorbeeld een training voor professionals, of een informatieavond voor ouderen organiseren kunnen dit doorgeven via het platform.

Kennis delen

Het kennisplatform bundelt kennis en informatie en biedt de mogelijkheid aan ouderen, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden om kennis te delen en met en van elkaar te leren. Zo ontstaat er een interactief lerend kennisplatform voor alles wat met ouderenondersteuning en -zorg te maken heeft in Drenthe. Samen maken we het Kennisplatform tot een actief en informatief platform voor heel Drenthe.

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is een Drents netwerk, waarbij deelnemende organisaties afstemmen met en afspraken maken tussen de financierders van zorg en ondersteuning, aanbieders van zorg, wonen en welzijn, senioren en regionale kennisinstellingen. De Alliantie zet zich in op een sluitende keten en integrale aanpak voor en met ouderen en alle samenwerkende partners in verschillende sectoren.

In de Alliantie vertegenwoordigen de partners verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen: Denktank 60+ Noord, HZD, Netwerk Welzijn Drenthe, Icare, VDG, Domesta, Trendbureau Drenthe, ProScoop, Zilveren Kruis en CMO STAMM.

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Dertig Groningers presenteerden onlangs hun ideeën tijdens de online Fondsenmiddag. Van gezondheid en ontmoetingen tot aan duurzaamheid en opleidingen. De meest uiteenlopende ideeën en projecten kwamen voorbij. Adviseurs van onder andere CMO STAMM, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, VSB fonds en zestien andere landelijke- en regionale fondsen en organisaties gaven tips over de financiering van ideeën.

Maud Diemer, ideeënmakelaar: “Met onze diverse expertises proberen wij deze mensen een duwtje in de juiste richting te geven. De onderwerpen van de ideeën zijn heel verschillend. Het is inspirerend om te zien en horen wat er voorbijkomt in de pitches. We bellen deelnemers na afloop altijd ook op om nog even na te praten.”

Tips om vervolgstappen te zetten

Deelnemers hebben zelf vaak al veel research gedaan. Ze weten ongeveer waar ze moeten zijn voor advies of financiering, maar missen soms net dat stapje extra om door te kunnen gaan met een project. “Het is nooit verkeerd dat iemand anders een blik werpt op je idee”, vertelt deelneemster Hilde Strijker. “Ik kreeg goede tips om vervolgstappen te zetten.”

Fondsendag gemist?

De Fondsendag wordt jaarlijks twee keer georganiseerd door Nationaal Programma Groningen en de Ideeënbank Groningen. Na de zomer organiseren we de volgende. De datum volgt binnenkort. Kun je niet zo lang wachten? Neem gerust contact met ons op.

De kansenongelijkheid in het onderwijs is toegenomen. Dit blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor, waarin Trendbureau Drenthe cijfers van het schooljaar 2020-2021 onderzocht. Corona raakte kwetsbare kinderen extra hard. Leerlingen kregen bijvoorbeeld lagere schooladviezen. Ook waren de schooluitslagen voor de groepen 4 en 6 met kwetsbare leerlingen lager dan het jaar ervoor. 

Drenthe heeft relatief veel kwetsbare leerlingen die risico lopen op onderwijsachterstanden. Deze leerlingen hebben vaker te maken met kansenongelijkheid. Corona deed daar nog een schepje bovenop. Drenthe heeft veel plattelandsgemeenten. In landelijke gebieden wordt al jaren vaker ondergeadviseerd dan daarbuiten. Aandacht voor kansengelijkheid is daarom juist in Drenthe belangrijk. Iedere generatie moet opnieuw meegenomen worden in het bestaan van kansenongelijkheid. Kansengelijkheid is geen vanzelfsprekendheid.

Schooladviezen weer op niveau van vóór corona

Aan het eind van het schooljaar 2020-2021 kregen zo’n 5.100 Drentse groep-8-leerlingen een advies van hun basisschool voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op een voorlopig schooladvies dat nog bijgesteld kan worden als het advies van de landelijke eindtoets hoger uitvalt.

Het ontbreken van de eindtoets in 2020 zorgde ervoor dat de adviezen van de scholen niet bijgesteld konden worden op basis van de toetsresultaten. Dit zorgde ook in Drenthe voor lagere schooladviezen en laat het belang van de verplichte heroverweging zien. Juist meer kwetsbare leerlingen hebben daar baat bij. In Drenthe komt onderadvisering al jaren vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Zeker als we het vergelijken met de Randstad.

In 2021 kregen weer evenveel leerlingen een beroepsgericht vmbo-advies als in 2019, het jaar voor corona (23%). Ook de havo- en/of vwo-adviezen zijn weer op hetzelfde niveau (44%) als voor corona, maar het zijn er nog steeds minder dan landelijk (49%). Een vijfde deel van de Drentse schooladviezen die verplicht moesten worden heroverwogen is in 2021 daadwerkelijk bijgesteld. Dat is minder dan landelijk (27%). 

Gevolgen van schoolsluitingen voor taal en rekenprestaties meer zichtbaar op scholen met veel kwetsbare leerlingen

Niet ieder kind heeft een geschikte thuissituatie om goed mee te komen met het afstandsonderwijs (bijv. een eigen chromebook, rustige werkplek en hulp van ouders). In gemeenten als Emmen, Hoogeveen en Coevorden komt het vaker voor dat basisscholen te maken hebben met relatief veel kwetsbare leerlingen. Drentse scholen met veel kwetsbare leerlingen scoorden in 2021 met hun groepen 4 en 6 na 2 schoolsluitingen minder goed op taal en rekenen dan de groepen 4 en 6 van het jaar daarvoor (voor corona). Op scholen met weinig kwetsbare leerlingen zagen we deze groepsscores juist iets toenemen. Voor groep 8 zien we dat ook de taal- en rekenscores op scholen met weinig kwetsbare leerlingen zijn afgenomen.

Afstandsonderwijs speelt vooral groep-8-leerlingen parten

Vooral groep 8 scoorde in 2021 lager op taal en rekenen dan de groep 8 van het jaar daarvoor (voor corona). Of deze dip door corona wordt veroorzaakt moet op langere termijn blijken. Het is lastig een causaal verband aan te tonen, maar motivatieproblemen en minder begeleiding van ouders in vergelijking tot jongere leerlingen spelen hier mogelijk een rol.

We zagen de afgelopen jaren dalende taal- en rekenprestaties in meer groepen, maar het valt op dat de dalende trend zich in groep 8 doorzet. Iets meer dan een kwart van de groep-8-leerlingen scoorde zwak tot zeer zwak op begrijpend lezen, voor rekenen was dat 30%. Het is belangrijk goed te volgen hoe het deze leerlingen na hun overstap naar het voortgezet onderwijs vergaat en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden.

Bekijk de brochure Gelijke kansen in het onderwijs 

Bekijk de uitgave Nulmeting Gelijke kansen

De Drentse Onderwijsmonitor bestaat ruim 15 jaar. De monitor geeft een uitgebreide verzameling trendgegevens over de stand van zaken in het Drentse onderwijs, met als doel de Drentse onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Trendbureau Drenthe is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan, in opdracht van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit, provincie Drenthe en de Vereniging Drentse Gemeenten.

SportDrenthe en CMO STAMM coördineren samen het vervolg op Drenthe doet mee – Drenthe beweegt. Het programma richt zich op 35% van de Drenten die wel wil, maar niet kan of gaat bewegen/sporten. Er gebeurt al veel. Hebben we dat in beeld? Wie zijn dat dan? Weten we het van elkaar en wat kunnen we nog meer doen? In het magazine #eenlevenlangbewegen staat dit duidelijk beschreven.

De helft van de inwoners van Drenthe beweegt. Dat betekent dat de helft van de inwoners minimaal een half uur per week intensief beweegt of elke dag gemiddeld een half uur rustiger beweegt. Dat is mooi. 35% van de Drenten zou graag willen bewegen, maar komt er niet aan toe. We willen dat de mensen die bewegen, dat met veel plezier blijven doen. Dit blijven we stimuleren. We snappen dat mensen soms liever niet willen bewegen. Als we iets kunnen betekenen, dan graag, maar het is eigen keus.

Bekijk het magazine #eenlevenlangbewegen

Beweegladder

Waar zit nu die 35% die wél in beweging willen komen, maar bij wie dat nog niet lukt? Wat zijn stappen en waar liggen verantwoordelijkheden? We noemen het de Beweegladder. Een praatpapier én wellicht een kader.

Beweegladder Drenthe

Het zijn kleine stapjes, maar wel in de goede richting.

#eenlevenlangbewegen

#eenlevenlangbewegen is een initiatief van:

  • Alle gemeenten in Drenthe (met name middels de Buurtsportcoaches);
  • Maatschappelijke instellingen nationaal en regionaal als Actium, HZD, Naoberschap United, Gezond Natuur Wandelen, diverse woonzorgcentra, Vereniging van seniorensportleiders Noord Nederland, Drenthe college;
  • Coördinerende partners zijn CMO STAMM en SportDrenthe.

Per 1 mei 2022 start Saskia Duursma, adviseur bij CMO STAMM, als de nieuwe projectleider van de Alliantie van Kracht. Ze neemt het stokje over van Marleen Oostland die de afgelopen anderhalf jaar deze functie met veel inzet en bevlogenheid vervulde. Saskia gaat zich o.a. bezig houden met het motiveren en uitdagen van organisaties rondom het thema overerfbare armoede, het aanjagen van initiatieven en het delen van kennis over alles wat er rondom dit thema in de Veenkoloniën gebeurt. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de 42 netwerkpartners die samen de Alliantie van Kracht vormen.

Afgelopen 20 april kwamen bij het Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief (TmP) alle partners in het Groningse armoedewerkveld weer bijeen. Bijzonder aan deze editie was de organisatie. Ditmaal niet alleen door de gemeente Groningen, maar in goede samenwerking met CMO STAMM en Moedige Dialoog Groningen. Aanleiding voor het verbreden van de organisatie is om beter af te stemmen wie wanneer welke bijeenkomst organiseert. Door het samen te doen, combineren de organiserende partijen netwerken, kennis en de infrastructuur voor het regelen van bijeenkomsten.

Mariëlle Reneman van de gemeente: ‘Er zijn zoveel organisaties als het gaat om armoede. Al die krachten en kennis van de partijen die er sterk in zijn, moeten we koppelen. We moeten meer samen doen en alles beter op elkaar afstemmen.’ Anja Aaldering van Moedige Dialoog Groningen bevestigt het: ‘De koppen bij elkaar steken, dat is belangrijk. Meer verdieping en meer geconcentreerde aandacht, dan bereiken we met elkaar veel meer.’

Meer  informatie

logo's partners

De groep mensen die nu niet werkt én geen uitkering heeft noemen we binnen het project New Jobportunities de ‘stille reserve’. Zeer gemotiveerde arbeidskrachten die graag weer herintreden op de arbeidsmarkt. Onder deze groep zit een veelvoud aan ervaring en kwaliteiten. Op 31 maart kwamen stakeholders van New Jobportunities bijeen in de raadszaal van de gemeente Coevorden om de voortgang van het project en de contouren van het bekostigingsmodel te bespreken. Social Return on Investment (SROI), een concept dat nog niet erg bekend is in Duitsland, blijkt als duurzaam bekostigingsmodel voor het project gunstig uit de bus te komen. Daarnaast kunnen, dankzij het succes van het project, nu prestatie-afspraken met recruiters en werkgevers worden gemaakt. 

Wethouder Brink van de gemeente Coevorden: “Met de krapte op de arbeidsmarkt weet New Jobportunities een doelgroep te bereiken die graag aan het werk wil, maar net wat extra hulp en maatwerk nodig heeft. De mogelijkheden voor werk stoppen niet bij de grens. Ook in Duitsland zoeken werkgevers gemotiveerde vakmensen. In New Jobportunities streven we naar een 360 graden arbeidsmarkt. Als we niet over de grens heen kijken, benutten we maar de helft.” Economisch heeft dat grote voordelen voor de regio. Europees onderzoek heeft aangetoond dat, als wij de grens in deze regio kunnen vervagen, de lokale economie tussen 15 en 20 procent kan groeien.

Deelnemer Galina Krohne (foto), oorspronkelijk uit Azerbedjan, bleek een goed voorbeeld van de succesvolle samenwerking tussen de partijen. Zij vond via New Jobportunities een baan bij Woningbouwcooperatie Woonservice, één van de partners. Ze vertelde dat het zonder die hulp niet gelukt was om die baan van haar dromen te vinden. En haar werkgever bleek niet minder enthousiast. “Aan Galina hebben we de gemotiveerde en representatieve administratieve kracht, die we zochten”.

Inmiddels hebben 28 deelnemers de weg naar een passende baan of opleiding gevonden. Er is plek voor maximaal 100 deelnemers.

Bekostigingsmodel

Er zit een verschil in hoe de financiering in Duitsland en Nederland geregeld is. De landen maken niet gebruik van dezelfde middelen. Social Return on Investment (SROI), een methodiek om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt die langer dan drie maanden buiten het reguliere arbeidsproces vallen, blijkt een gunstig duurzaam bekostigingsmodel te zijn voor het project dat draait om niet-uitkeringsgerechtigden. Organisaties kunnen aan zichzelf SROI-eisen stellen, als maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat. Vanuit de Nederlandse rijksoverheid wordt dit gestimuleerd, bijvoorbeeld door een SROI-verplichting bij aanbestedingen.

Bijeenkomst over Social Return on Investment op 19 juli

Op 19 juli organiseert CMO STAMM vanuit het project New Jobportunities een bijeenkomst over Social Return on Investment (SROI) voor Duitse overheden en belangstellenden. De bijeenkomst is op 19 juli van 10.00 – 12.00 uur. Locatie: Agentur fur Arbeit te Nordhorn. André Kolk van gemeente Coevorden geeft de workshop.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Maud Diemer.

New Jobportunities

New Jobportunities wordt gefinancierd vanuit Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, met als leadpartner de gemeente Coevorden. CMO STAMM voert de projectleidersrol uit. De thema’s werkgelegenheid, economie, welzijn en grensoverschrijdende samenwerking komen hierin samen.

partnerlogo's new Jobportunities 2.0

 

Fotocredit: Alieke Eising

Wegens groot succes komt er ook dit jaar een activiteitenprogramma voor en door jongeren in de zomervakantie. Om dit programma in te vullen liet de provincie Drenthe, net als afgelopen twee jaar, een flitspeiling uitvoeren onder Drentse jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een derde vindt dat er onvoldoende te doen is voor Drentse jongeren in de zomer. De helft van de jongeren vindt dat er activiteiten georganiseerd moet worden. CMO STAMM zorgt samen met jongeren en de buurtsport-, cultuurcoaches en lokale partners van de Drentse gemeenten voor een activiteitenprogramma per gemeente.Door corona zat het sociale leven de afgelopen twee jaar op slot. Iedereen werd hierdoor getroffen, maar met name voor jongeren was het een extra zware tijd. Jongeren kregen digitaal onderwijs, konden bijna niet sporten en samenkomen met vrienden werd afgeraden. Jongeren hebben volgens de online vragenlijst van Trendbureau Drenthe, onderdeel van CMO STAMM, vooral behoefte aan ontmoeting, sport, ontspanning en muziek. In totaal deden 833 jongeren mee aan het onderzoek. Daarvan hebben 114 jongeren aangegeven betrokken te willen zijn bij de organisatie.

Een levendig en sociaal Drenthe

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Twee zomers zijn er prachtige activiteiten georganiseerd voor en door jongeren, op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Een prachtig resultaat, wat niet alleen leidde tot de sociale contacten die zo werden gemist, maar ook heeft gezorgd voor nieuwe samenwerkingen tussen partijen in Drenthe. Als provincie blijven we de flitspeiling onder jongeren ondersteunen, zodat we er samen met gemeenten en maatschappelijke partners voor gaan dat we een levendig en sociaal Drenthe blijven – voor iedereen.”

Meedoen en meer informatie

Organisaties en jongeren zijn van harte welkom om mee te doen. Aanmelden kan door contact op te nemen met Saskia Duursma via s.duursma@cmostamm.nl en/of Esther Rodenburg via e.rodenburg@cmostamm.nl. Bij hen is ook meer informatie te verkrijgen.

Inspiratie voor de activiteiten? Lees het in het verslag van de Zomerprogrammering van 2021.

 

jongerenpeiling

jongerenpeiling

 

Op 11 maart 2022 organiseerden BOKD en CMO STAMM in samenwerking met de provincie Drenthe het tweede Inspiratiecafé Inwonerskracht Drenthe. Dit Inspiratiecafé vloeit voort uit de Sociale Agenda van de provincie Drenthe. In toenemende mate staan eigenaarschap, zeggenschap en participatie op de beleidsagenda. Binnen het sociaal domein is bovendien sprake van een veelvoud van actoren met uiteenlopende budgetten. Het idee achter deze Inspiratiecafé’s is dat de verschillende organisaties en inwonersinitiatieven elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar inspireren rond de thema’s van de sociale agenda. In dit tweede Inspiratiecafé stond een specifieke groep centraal: de jongeren!

In dit kader zijn twee jongerenorganisaties uitgenodigd om te inspireren, te weten de Jongerenadviesraad Drenthe (JAR) en Passie op het Platteland. Allereerst stonden presentaties op de planning waarmee de twee organisaties zich plenair inleidden. Vervolgens kon men kiezen welke workshop hij of zij wilde bijwonen.

Jongeren Laat je Horen

Jongerenadviesraad Drenthe (JAR) is een organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geeft over tal van onderwerpen die jongeren binnen de provincie Drenthe aangaan. Waarover maken jongeren zich druk, hoe kan de JAR andere jongeren ondersteunen en welke tips hebben zij voor gemeenten en organisaties die samen met jongeren beleid willen maken?

Zo gaven zij in 2021 adviezen over de Regionale Energie Transitie (RET) en mobiliteit in het openbaar vervoer in Drenthe. Ook maken zij zich hard om andere jongeren te betrekken bij, of te laten participeren in, de lokale politiek. Daarnaast staat leefbaarheid en duurzame energie hoog op hun agenda. Zij legitimeren hun adviezen gebaseerd op de mening van jongeren. Die meningen kunnen zij inwinnen via hun eigen afgenomen jongerenpanel.

In de workshop wordt allereerst het thema Onderwijs uitvoerig behandeld. Hoe is het onderwijs in Drenthe vormgegeven en wat vinden jongeren daarvan? Hoe houd je jongeren nou geïnteresseerd in onderwijs? Hun advies, gewonnen uit de mening van hun achterban, is: geef jongeren meer autonomie en vrijheid om te doen wat zij zelf willen.

Stap één is een inventarisatie van het probleem en een oplossing ervan formuleren. Stap twee moet zijn mensen en geld vrijmaken. Dus waar loop je tegenaan, maar ook: hoe kunnen de mensen met invloed (!) daarbij helpen. 

www.jongerenadviesraaddrenthe.nl

Passie op het Platteland

De initiatiefnemers komen uit de gemeente De Wolden en rijden met een knalgele bus en een eigen bushalte langs jongeren op het platteland. Er wordt namelijk verondersteld dat jongeren veelal wegtrekken en dat er niets te beleven valt op het platteland, maar niets is minder waar. Hun doel is om jongeren de mogelijkheden op cultureel-maatschappelijk gebied in de provincie te laten inzien.

In de workshop wordt er vanuit de groep gevraagd hoe jongeren het beste bereikt kunnen worden. Antwoord hierop is social media (Facebook/Twitter/TikTok/maar ook nieuwe communicatiekanalen als Discord). Ook bereik je ze door ze aan te spreken op straat of via een jongerenpanel (zoals de JAR heeft). Maar gebruik ook jongeren om jongeren te bereiken, dat maakt het contact laagdrempelig.

Opgemerkt wordt dat contact via social media vluchtig aanvoelt (je plaatst een twitterbericht met een maximum aantal tekens, men is het bericht al snel vergeten), maar hoe houd je het contact vast? Het antwoord is door vervolgstappen te blijven zetten rondom het initiatief. Ter reactie volgt uit de zaal dat bereiken geen doel op zich moet zijn; er moet een belang zijn voor jongeren om te participeren in de dialoog. Dit belang kan variëren, maar moet aanwezig zijn.

www.passieophetplatteland.nu

Meer informatie

Op maandag 14 maart 2022 wordt een nieuwe subsidieregeling opengesteld: Subsidieregeling Wijk-buurt-dorp initiatieven. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Drenthe, Sociale Agenda.

logo's

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X