Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Succesvolle Kick-off Kansen voor Kinderen.

Onder grote belangstelling werd op donderdag 12 oktober in Winschoten de Kick off van het provinciale programma Kansen voor kinderen gevierd. Het programma heeft tot doel om samen met 500 gezinnen armoede in de regio terug te dringen en de toekomstkansen voor kinderen te vergroten. Oldambt en Groningen starten als eerste gemeenten met dit innovatieve armoedeprogramma. De andere gemeenten volgen de komende jaren, om zo samen een grote beweging op gang te brengen.

Enthousiasme in Oldambt en Groningen

Wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt is opgetogen over de start van het programma. “De armoede die ik al vanaf mijn jeugd in Oldambt heb gezien, was voor mij een drijfveer om de politiek in te gaan. Ik geloof oprecht dat dit programma het verschil kan maken voor de kinderen die opgroeien in onze gemeente.” Ook Jessie Hooper, ervaringsdeskundige en buddy voor gezinnen in armoede, is verheugd over de start van het programma. Zij benadrukt het belang van vertrouwen en begeleiding als essentiële elementen voor gezinnen om stappen vooruit te zetten.

Een kansrijke toekomst

De ambitie van het programma Kansen voor kinderen is duidelijk: minder gezinnen in armoede en meer kinderen een kansrijke toekomst bieden. De regionale problematiek is aanzienlijk, en de overdracht van generatie op generatie maakt het doorbreken van armoede nog complexer. Binnen het programma worden gezinnen intensief begeleid door ervaringsdeskundige buddy’s. Daarnaast worden, indien nodig, doorbraken gerealiseerd volgens de Doorbraakmethode®. Als reguliere voorzieningen niet toereikend zijn, zoeken we samen naar alternatieve, duurzame oplossingen op maat. Op deze manier banen we de weg naar een betere toekomst.

Betere ondersteuning

Tijdens de Kick-off gaf Anna Custers, lector Armoede-interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, een lezing over de noodzaak om armoede in Nederland te doorbreken. Ze benadrukte de behoefte aan verandering in het systeem van regels en wetten, dat momenteel onvoorspelbaar en te ingewikkeld is geworden. Kansen voor kinderen anticipeert hierop door binnen het programma een lerend netwerk te vormen tussen betrokken partners. Door de grote groep gezinnen die het programma bereikt, kunnen we identificeren waar het systeem tekortschiet en actie ondernemen.

Met dank aan

Dit programma is een gezamenlijk initiatief van gemeenten, welzijnsorganisaties, buurtinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en kennisinstituten in de regio. Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Groningen en de Regio Deal Oost-Groningen. We zijn dankbaar voor de steun die dit programma ontvangt en kijken uit naar de positieve veranderingen die het zal brengen. Samen bouwen we aan een hoopvolle toekomst voor de kinderen in onze regio.

Roos Jelier is met ingang van vandaag de nieuwe directeur-bestuurder van CMO STAMM. Daarmee wordt de waarnemende status omgezet naar een definitieve benoeming. Met de ervaring die ze de afgelopen maanden heeft opgedaan, is zij bij uitstek geschikt om deze functie te vervullen. 

Als geboren Groningse en trotse inwoner van Drenthe wil Roos Jelier graag een bijdrage leveren aan het welzijn van de Groninger en Drent. Ze is al langere tijd verbonden aan CMO STAMM en is bekend met de organisatie en het netwerk. Met haar brede achtergrond in het sociaal domein en inhoudelijke drive gaat ze de komende periode samen met het team aan de slag met de opgaven in de regio.

Roos Jelier: “Ik ben zeer verheugd dat ik na een periode als waarnemend directeur-bestuurder van CMO STAMM, deze functie nu definitief mag bekleden. Ik kijk ernaar uit om met onze inzichten en vernieuwende oplossingen blijvend bij te dragen aan een krachtige Groningse en Drentse samenleving waarin iedereen meedoet.”

Impact blijven maken in Groningen en Drenthe

De Raad van Toezicht van CMO STAMM is blij met de benoeming. “We hebben er het volste vertrouwen in dat Roos samen met het team impact blijft maken in Groningen en Drenthe”, vertelt RvT-voorzitter Victor Verrijp “We hebben haar de afgelopen maanden goed leren kennen en dat versterkt dit vertrouwen.”

Over CMO STAMM

CMO STAMM is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen zijn beide onderdeel van CMO STAMM. Deze onderzoeksbureaus signaleren en monitoren trends en ontwikkelingen in het sociale domein in Drenthe en Groningen. Het kenniscentrum en de onderzoeksbureaus werken voor de provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio.

De Beweegreis is een initiatief dat zich richt op inwoners die graag willen bewegen, maar zich niet aangesproken voelen door bestaande opties. Een reis waarbij het niet gaat om sporten, maar om een benadering vanuit gezondheid. Op 23 november 2023 start de eerste training. Doet jouw gemeente al mee?

De Beweegreis is gebaseerd op actuele ontwikkelingen en op de urgentie om te voldoen aan de beweegrichtlijn. Ongeveer 50% van de inwoners voldoet aan die beweegnorm. 10 tot 15% heeft geen enkele behoefte om in beweging te komen en 35% van de inwoners wil graag bewegen, maar voelt zich niet aangesproken door alles wat tot nu toe bestaat. Duidelijk is dat de aanpak voor deze laatste groep (‘35% groep’) anders moet zijn dan tot nu toe is bedacht.

De Beweegreis breekt met conventies en zorgt voor een omgeving waar iedereen zich welkom voelt. Dit initiatief betrekt lokale belanghebbenden en stimuleert samenwerking met zorgverzekeraars, welzijnsprofessionals, sportverenigingen en gemeentes. Het resultaat: beweegclubs waar de ‘35% groep’ zich thuis voelt en op een ontspannen manier aan hun leefstijl kan werken, voor een leven lang bewegen!

Training Beweegreis

De training Beweegreis is gestart als een pilot en wordt in 2024 landelijk uitgerold via de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Op 23 november 2023 start de eerste training in het Noorden, in het Wielercentrum in Assen. CMO STAMM is onderdeel van Drenthe beweegt. Samen met de Hanze en SportDrenthe ontwikkelen wij deze training.

De training Beweegreis is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen – Instituut voor Sportstudies, de Landelijke Academie BuurtsportcoachesDrenthe Beweegt (waar CMO STAMM onderdeel van is) en VSG. Binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing valt deze training onder onze drie thema’s: kansengelijkheid & participatiegezonde leefstijl & leefomgeving en kwetsbaarheid & passende zorg.

Het Fondsencafé 2023, georganiseerd in samenwerking met de BOKD en CMO STAMM, was met meer dan 100 aanwezigen een drukbezochte avond. Vooral de mogelijkheid om kennis te delen, inspiratie op te doen en waardevolle connecties te leggen werden gewaardeerd. De reacties waren bijzonder positief.

Informele start

De locatie voor dit inspirerende evenement in oktober was de Wenning in Pesse, die een uitstekende ambiance bood voor de avond. Het programma begon met een ontvangst waar alle aanwezigen genoten van een smakelijke maaltijd; een lekker kopje soep met belegde broodjes en zoetigheid van de plaatselijke bakker. Deze informele start zorgde voor een ontspannen sfeer en gaf de deelnemers de gelegenheid om in contact te komen met elkaar.

Pitches

Tijdens het plenaire gedeelte van de avond kregen vijf bevlogen initiatiefnemers uit Anloo, Gieterveen, Spier, Beilervaart en Tweede Exloërmond de kans om hun projecten en ideeën te pitchen. Met overtuigende presentaties deelden ze hun visie en plannen, in de hoop de interesse te wekken van de aanwezige fondsen. Van een nieuw te bouwen dorpshuis tot kleinere initiatieven, zoals het realiseren van een nieuwe geluidsinstallatie in het dorpshuis. Door de presentaties van de pitchers en de interacties met de fondsen kregen zowel de pitchers als de zaal een helder inzicht in de financieringscriteria en -mogelijkheden van de fondsen. Katalys, Provincie Drenthe, het Energiefonds Drenthe, subsidieprogramma LEADER , Rabobank coöperatiefonds, Kracht van de Veenkoloniën waren aanwezig.

Workshops

Tijdens een workshopronde konden deelnemers in korte tijd kennismaken met verschillende onderwerpen:

Marcel ging in gesprek met de deelnemers om te komen tot een duurzaam initiatief waarbij hij een methode van zes stappen hanteerde;

  1. Formeer een kopgroep van 5 tot 7 personen en bespreek je ideeën. Inventariseer welke plannen er al liggen. En deel je dromen!;
  2. Creëer draagvlak; communiceren, mensen aanhaken, facebookpagina maken en ook actiegericht onderzoeken waar wensen en mogelijkheden zijn;
  3. Werk de visie uit; wat wil je zijn? Een houtskoolschets die je met betrokkenen kunt delen;
  4. Werk je plan uit; verdienmodelsessies (inkomsten en uitgaven) organiseren, fondsen aanvragen;
  5. Ga aan de slag; dit moet voor alle betrokkenen een feestje zijn;
  6. Houd de energie vast en zorg voor continuïteit.

In januari en februari van volgend jaar bieden we graag de mogelijkheid om dieper in te gaan op de thema’s in twee uitgebreidere workshops. Op de hoogte hierover blijven? Neem dan contact op met Esther Rodenburg.

Fondsenmarkt

Aanwezigen konden ook een bezoek brengen aan de fondsenmarkt. Op de markt konden zij in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de fondsen, wat waardevolle mogelijkheden bood voor verdere ontwikkeling van hun projecten en het zoeken naar financiering.

Benieuwd welke fondsen er in Drenthe zijn? Bekijk het Fondsenboekje Drenthe

De avond werd afgesloten in een ontspannen sfeer onder genot van een borrelhapje en een drankje. Als organisatie worden we erg enthousiast van een zaal vol met mensen die actief bijdragen aan hun dorpsgemeenschap en het verschil willen maken.

Maatschappelijke waarde van bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatieven, gedreven door betrokken individuen en gemeenschappen, zetten zich in voor een betere wereld. Maar hoe meten we hun waarde? Steeds vaker staan inwoners voor deze uitdaging. CMO STAMM biedt hulp met een praktisch 10-stappenplan waarmee je iets kunt zeggen over de maatschappelijke waarde van een initiatief. Dit helpt om de doelredenatie en daardoor ook de impact scherp te krijgen. Bekijk het Stappenplan Maatschappelijke waarde!

Vrijwilligerswerk vormt een belangrijke hoeksteen van onze provincie. Toch hebben organisaties moeite met het vinden van vrijwilligers. Onder de noemer Vrijwilligers Groningen is afgelopen jaar onderzoek gedaan onder 253 vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties in provincie Groningen. Ook zijn 2.850 Groningers bevraagd over het wel of niet doen van vrijwilligerswerk. Een combinatie van de uitkomsten leidt tot een aantal feiten en kansen voor vrijwilligerswerk in Groningen.

Kans 1: Organisatie op orde

Een goede organisatie blijkt belangrijk voor vrijwilligersorganisaties. Na voldoening is het op orde zijn van de organisatie volgens de ondervraagden de belangrijkste voorwaarde om vrijwilligerswerk te doen (66%). De grote meerderheid van organisaties zegt hier echter geen hulp bij nodig te hebben (77%). Omdat het voor vrijwilligers zo belangrijk is, doen organisaties zich er goed aan nog eens stil te staan bij de vraag: Hebben we echt alles goed op orde?

Kans 2: Nooit te oud voor vrijwilligerswerk

Ongeveer 10% van de mensen die geen vrijwilligerswerk (meer) doet of niet (meer) actief in de buurt is geeft aan zich te oud te voelen. Op de vraag wat men het leukst vindt aan vrijwilligerswerk noemen ze bijna allemaal de sociale contacten. Zou laagdrempelig en flexibel vrijwilligerswerk bij kunnen dragen aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen én bijdragen aan de leefbaarheid van Groningen?

Kans 3: Incidenteel in plaats van structureel

Geen tijd hebben (42%) en niet gebonden willen zijn aan structurele taken (30%) zijn de belangrijkste redenen voor Groningers om geen vrijwilligerswerk te doen. Zouden mensen die niet elke week vaste taken willen uitvoeren wel bereid zijn af en toe te helpen? Kunnen organisaties een toegankelijkheid creëren waarbij mensen zich kunnen inschrijven om in bepaalde periodes vrijwilligerswerk te doen?

Kans 4: Betrek jongeren bij vrijwilligerswerk

Bijna de helft van de vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties (47%) vindt dat jongeren minder bereid zijn vrijwilliger te worden en 68% zou graag meer jongeren willen aantrekken. Het klopt dat jongvolwassen (40%) minder vaak vrijwilligerswerk doen dan 65-plussers (54%). Geen tijd hebben is de belangrijkste reden om geen vrijwilligerswerk te doen, maar ook andere redenen spelen mee. Jongvolwassenen geven bijvoorbeeld veel vaker aan geen vrijwilligerswerk te doen omdat ze geen idee hebben waar ze een bijdrage aan kunnen leveren. 25% van de jongvolwassenen die geen vrijwilligerswerk doet geeft dit als reden, tegenover 8% van de 65-plussers. Zouden jongvolwassenen sneller vrijwilligerswerk doen als ze rechtstreeks gevraagd worden of als het duidelijk is waar en hoe ze kunnen helpen? Want ook jongeren geven aan graag verschil te willen maken en er toe te willen doen.

Vrijwilligers Groningen

De organisaties achter Vrijwilligers Groningen, Groninger Dorpen, Huis voor de Sport Groningen, CMO STAMM en KultuurLoket vinden het belangrijk om mensen die zich inzetten als vrijwilliger te ondersteunen. De Provincie Groningen maakt dit mogelijk.

Onder de noemer Vrijwilligers Groningen geven de organisaties gezamenlijk ondersteuning op maat, organiseren ze kennis- en leersessies op allerlei onderwerpen voor de huidige besturen en andere vrijwilligers en initiëren ze waarderingsacties.

Vrijwilligers maken Groningen mooier, zowel in de provincie als in de stad. Iedere vrijwilliger verdient het om af en toe waardering te ontvangen. 7 december, de Nationale Dag van de Vrijwilliger, is daar een uitgelezen moment voor. Vanaf 6 november begint een campagnemaand om de Groningse vrijwilligers te bedanken en anderen nieuwsgierig te maken naar vrijwilligerswerk.  

Doe je ook mee?

Ken jij iemand die mooie dingen doet als vrijwilliger? Verras diegene dan met een speciaal ontworpen Groningse bedankkaart. Liever digitaal iemand een pluim geven? Plaats zijn/haar/diens naam op de Wall of fame en vertel waarom het zo’n topper is. Beiden is natuurlijk helemaal fantastisch!

 

Verras ook een vrijwiliiger

 

Op vrijwilligersgroningen.nl/bedankt lees je 10 inspirerende en hartverwarmende verhalen van vrijwilligers die zich inzetten voor stad en provincie!

Vrijwilligers Groningen voert deze campagne samen met zoveel mogelijk vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers. Zij bieden input, materialen en ideeën voor promotie en campagne-activiteiten. Hoe meer organisaties en vrijwilligers de campagne ondersteunen, hoe groter de impact en hoe meer mensen geïnspireerd raken om vrijwilligerswerk te doen. Dus doe óók mee!

Vrijwilligers Groningen

De organisaties achter Vrijwilligers Groningen vinden het belangrijk om mensen die zich inzetten als vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Provincie Groningen en gemeente Groningen maken deze campagne mogelijk. De waarderingscampagne voor vrijwilligers is een initiatief van Groninger Dorpen, Huis voor de Sport Groningen, CMO STAMM, KultuurLoket, Link050, Stichting Present en Humanitas.

 

In de week van Wereldarmoededag (17 oktober) vond de tweede editie van Sterke Verhalen plaats. Sterke Verhalen is een project bedacht en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen armoede uit Groningen en Drenthe. Met het project wil de groep het taboe om over armoede te praten doorbreken en het sterke verhaal vertellen. Hieronder volgt een terugblik op een bijzondere week.

Leven in armoede is meer dan een gebrek aan geld. Sociale uitsluiting en kansenongelijkheid spelen vaak een nog belangrijkere rol. Het is belangrijk om een luisterend oor te bieden. En dat iemand in je gelooft, zodat je kansen kan pakken om uit armoede te komen.

Sterke Verhalen middagen

Deze tweede editie vonden Sterke Verhalen middagen plaats in Coevorden, Stadskanaal, Groningen en Oldambt. Het waren indrukwekkende middagen met persoonlijke, gevoelige levensverhalen die het publiek stil maakten. Per middag vertelden vier ervaringsdeskundigen open over de moeilijke, ingewikkelde weg die ze aflegden. Ze vertelden over armoede, verslaving, schulden, eenzaamheid, dakloosheid, gebrek aan liefde en schaamte. Over patronen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Over het durven vragen van hulp, niet alleen aan professionals maar ook aan mensen die misschien toevallig jouw pad kruisen. Want juist diegenen kunnen ‘haakjes’ in het leven zijn.

Sterke Verhalen in Coevorden

De middag in Coevorden vond op dinsdag 17 oktober plaats in Ravelijn Verbindt, onder leiding van dagvoorzitter Annouchka Ringers-Straatsma (gemeente Coevorden). Wethouder Joop Slomp schoof aan bij het tafelgesprek.

Sterke Verhalen in Coevorden

“Het is nooit te laat om wat van je leven te maken”, ervaringsdeskundige Dennis in Coevorden.

Foto: gemeente Coevorden

Sterke verhalen in Stadskanaal

De volgende dag, woensdag 18 oktober, was Sterke Verhalen in Stadskanaal, in jeugdsoos De Kwinne. Dagvoorzitter Angelique Smid (Welstad) ging in gesprek met de ervaringsdeskundigen en Jur Mellies, wethouder armoede.

Sterke Verhalen Stadskanaal

“Je kunt helpen door je oor te delen en niet te oordelen”, ervaringsdeskundige Lineke in Stadskanaal

Foto: CMO STAMM

Sterke Verhalen Groningen

Donderdag 19 oktober vond de middag plaats in Groningen, in MFC De Wijert/Helpman. De middag kende twee dagvoorzitters, Lineke Smit en Maud Diemer (Sterke Verhalen).

Sterke Verhalen Groningen

Ervaringsdeskundige Soheel in Groningen: “We zijn allemaal mensen. We zijn hier om elkaar te helpen.”

Foto: CMO STAMM

Sterke Verhalen in Winschoten

De laatste middag vond op vrijdag 20 oktober plaats in Northbase Inloophuis in Winschoten. Deze bijzondere plek opende kortgeleden en is een thuisbasis voor veteranen. Iedereen is van harte welkom om hier te komen voor koffie en een goed gesprek. Dagvoorzitter Marike Broekema (CMO STAMM) ging met vier ervaringsdeskundigen in gesprek over hun verhaal.

Sterke Verhalen Winschoten

Ervaringsdeskundige Miranda tijdens de middag in Winschoten: “Het is zo belangrijk om iemand naast je te hebben staan die in je gelooft”.

Foto: MVBFotografie

Gesprekken tussen ervaringsdeskundigen en professionals

Elke middag voerden ervaringsdeskundigen en professionals gesprekken in twee- en drietallen. Dit zorgde voor onderlinge verbinding en respect. Een veel gehoorde uitspraak was “Je moet niet over mensen praten, maar mét mensen”. Er was vervolgens ook alle gelegenheid voor gesprekken tijdens de soep en broodjes waarmee de middag werd afgesloten.

een-op-een-gesprek-Sterke Verhalen Winschoten

In gesprek in Winschoten.

Foto: MVBFotografie

Uitreiking Zo-Kan-Het-Ook-award

Dit jaar werd voor het eerst de Zo-Kan-Het-Ook-award uitgereikt. Met deze award zet Sterke Verhalen een persoon of organisatie in het zonnetje die een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden van armoede. De award ging naar Stichting VoorDoor uit Wildervank. De award bestaat uit een bronzen beeld. Daarnaast ontving de stichting een cheque van 500 euro. Tiny van Stichting VoorDoor biedt samen met haar man en tal van vrijwilligers in een oud bedrijfspand achter hun woning een huiskamer voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Samen eten, samen een spelletje doen, samen zijn zonder oordeel, daar draait het om. Tiny was zichtbaar geëmotioneerd door de waardering voor haar burgerinitiatief. Kijk vooral terug hoe de stichting werd verrast met het winnen van de award, uit handen van Colin Mooijman:

Drie nieuwe podcasts

Het is van groot belang dat de verhalen van ervaringsdeskundigen worden gehoord (en benut). Iedereen kan in een situatie van armoede terechtkomen. Het is niet iets om je voor te schamen én je kunt er weer uit komen. Om deze verhalen vast te houden en voor een breder publiek toegankelijk te maken, is er sinds vorig jaar de Sterke Verhalen podcast. Dit jaar zijn er drie nieuwe podcasts opgenomen die te beluisteren zijn via Spotify.

Een praatplaat en een gedicht

Naast de mooie gesprekken die  plaatsvonden, zijn er nog twee mooie dingen ontwikkeld die we graag delen. Zakelijk tekenaar Wietske Westra maakte een praatplaat van de middag in Coevorden. Deze praatplaat kan dienen in gesprekken over armoede. Laat je hier vooral door inspireren!

Praatplaat

Praatplaat Wietske Westra tijdens Sterke Verhalen Coevorden

Tijdens de middag in Winschoten schreef beleidsmedewerker Anke de Klerk, die ook dichter is, een prachtig gedicht wat heel treffend beschrijft wat mensen in een lastige situatie nodig hebben. Deel dit gedicht vooral!

Gedicht Vang me

Gedicht ‘vang me’ door Anke de Klerk, Sterke Verhalen Winschoten

 

Armoede is een belangrijk probleem in onze samenleving en gaat om veel meer dan een gebrek aan geld alleen. Maar beleid wordt vaak gemaakt door mensen die zelf weinig, of geen directe ervaring hebben met armoede. Daardoor past de lijst die op armoede wordt geplakt te vaak niet bij het perspectief van mensen die het ervaren. Dat moet anders, vinden de initiatiefnemers van Sterke Verhalen. Tijd voor ervaringsdeskundigen om de lijst op te pakken en hun kijk op wat anders moet te delen. Vanuit Sterke Verhalen doen we dit onder andere met drie nieuwe podcasts, die vanaf nu te beluisteren zijn via Spotify.

In de nieuwe podcasts gaan ervaringsdeskundige Karin en armoedeonderzoeker Erik in gesprek met vier bijzondere mensen over hun ervaringsverhaal:

Podcast Armoede en verslaving

René groeide op in armoede en zocht zijn sociale contacten in de coffeeshop. Later raakte René verslaafd aan harddrugs en kwam hij in de schulden. Hij is hier heel sterk weer uitgekomen.

Beluister de podcast Armoede en verslaving

Podcast Armoede en ervaringsdeskundigheid

Tamara zet zich al jaren in als ervaringsdeskundige armoede. Tamara vertelt in deze aflevering wat de kracht is van het inzetten van ervaringsdeskundigheid, en hoe volgens haar dit beter ingezet kan worden.

Beluister de podcast Armoede en ervaringsdeskundigheid

Podcast Armoede en migratieachtergrond

We horen ook het verhaal van Maryam en Nadia. Beide vrouwen hebben een migratieachtergrond en hebben armoede gekend. Ze vertellen welke obstakels ze daarin hebben gekend en wat ze mensen willen meegeven over verschillende culturen.

Beluister de podcast Armoede en migratieachtergrond

 

De podcasts zijn mede mogelijk gemaakt door Noorderpoort, die hiervoor hun podcastruimte en een kundige stagiair ter beschikking stelden.

Hoe ziet de brede welvaart in jouw gemeente eruit? Wat zijn de verwachtingen en wensen voor de toekomst? En welke rol kan brede welvaart spelen in gemeentelijk beleid? CMO STAMM start met een collegetour om antwoord te geven op deze vragen en meer.

Aanleiding van deze tour is de Monitor Brede Welvaart Groningen en de Monitor Brede Welvaart Drenthe. Op basis van deze monitor geven we tijdens de colleges inzicht in de brede-welvaartssituatie in jouw gemeente. Maar we doen meer. We vertellen over het gedachtegoed van brede welvaart: wat is het en waarom is het van belang? We gaan met jullie het gesprek aan over hoe brede welvaart in de eigen gemeente gebruikt kan worden: hoe kan het concept gebruikt worden om een visie en doelstellingen te bepalen? En hoe kan het gebruikt worden om beleidskeuzes te maken?

College Brede Welvaart in jouw gemeente

Wij bieden het College Brede Welvaart aan omdat wij het belangrijk vinden om de uitkomsten breed te bespreken in de provincie. Voor de deelnemers zijn hier geen kosten aan verbonden. De collegetour wordt mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe. De duur van een sessie is 1 uur, datum en tijdstip in overleg.

Interesse in een college voor jouw gemeente? Neem contact op met Heike Delfmann of Aleid Brouwer. Samen bespreken we waar we de focus op leggen en hoe we aansluiting vinden op de vragen en wensen vanuit jouw gemeente.

Goed bedoeld beleid gericht op het ondersteunen van mensen in armoede kan anders uitpakken dan bedoeld. De lijst (het frame) waardoor we naar het probleem armoede kijken, past vaak niet bij hoe mensen het ervaren. Dit komt doordat we leven in verschillende werelden. Sterke Verhalen pakt de lijst stevig terug in handen door mensen met ervaring in armoede zélf aan het woord te laten. 

Sterke Verhalen begon met drie ervaringsdeskundigen en is inmiddels uitgebreid naar acht ervaringsdeskundigen uit Groningen en Drenthe. Doordat deze mensen met ervaring zélf activiteiten organiseren in gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe, wordt het échte verhaal verteld. Om zo de wereld van ervaren armoede te verbinden aan de wereld van beleid, bestuur en praktijk. In navolging op de succesvolle editie van Sterke Verhalen 2022 wordt het initiatief in 2023 voortgezet en uitgebreid. Sterke Verhalen kent de volgende onderdelen:

  • Sterke Verhalen, Diepe Dialogen;
  • Zo-Kan-Het-Ook-Award;
  • Podcasts.

Sterke Verhalen, Diepe Dialogen

Op dinsdag 17 oktober in Coevorden,  18 oktober in Stadskanaal, 19 oktober in Groningen en 20 oktober in Winschoten organiseert Sterke Verhalen een middag waarin ervaringsdeskundigen en professionals elkaar ontmoeten. De middagen kennen drie onderdelen: er worden levensverhalen verteld door ervaringsdeskundigen (de sterke verhalen), de ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met professionals vanuit armoede(beleid) (de diepe dialogen). De middag wordt afgerond met een debat, waarin een stelling wordt ingenomen die vanuit ervarings- en professsionalsperspectief wordt belicht. Je kunt je inmiddels aanmelden voor deze middagen.

Zo-Kan-Het-Ook-Award

Nieuw dit jaar is de introductie van de Zo-Kan-Het-Ook-Award. Dit is een award voor een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden van armoede in de samenleving. Mensen en organisaties kunnen zichzelf opgeven of genomineerd worden. De kerngroep Sterke Verhalen (als zijnde de jury) bepaalt de winnaar. De award wordt uitgereikt in de vorm van een passend beeld. Daarnaast krijgt de winnaar een geldbedrag van € 500,-. De uitreiking vindt plaats op Wereldarmoededag, dinsdag 17 oktober tijdens de bijeenkomst Sterke Verhalen, Diepe Dialogen in Coevorden. Nominaties kunnen de hele maand september worden aangemeld.

Vier nieuwe podcasts

Voor de ervaringsdeskundige is het vertellen van het eigen verhaal ontzettend belangrijk. Ook is het belangrijk dat deze verhalen worden gehoord. Iedereen kan in een situatie van armoede terecht komen. Het is niet iets om je voor te schamen én je kunt er weer uit komen. Om deze verhalen vast te houden en voor een breder publiek toegankelijk te maken, worden er dit jaar vier nieuwe podcasts opgenomen en beschikbaar gemaakt op Spotify. Vanaf maandag 16 oktober zijn ze te beluisteren op het Sterke-Verhalenkanaal op Spotify. Er staan al vier podcasts online die ook zeker het (weer) beluisteren waard zijn.

Over Sterke Verhalen

Sterke Verhalen wordt ondersteund door gemeente Groningen, gemeente Coevorden, gemeente Stadskanaal, gemeente Oldambt, CMO STAMM, Alliantie van Kracht, Noorderpoort, Welstad en Northbase Inloophuis.

De inschrijving voor Hét compliment van Drenthe is gestart op 4 september. Ook dit jaar waardeert de provincie Drenthe het vrijwilligerswerk. Dit is het derde achtereenvolgende jaar dat de provincie Drentse vrijwilligers in het zonnetje zet. Het thema voor dit jaar is ‘Gelijke kansen’. Een vrijwilligersorganisatie/-initiatief aanmelden kan tot en met 30 september via www.provincie.drenthe.nl/compliment.

Met Hét compliment van Drenthe waardeert de provincie de inzet van vrijwilligers en krijgen zij een kans om wat extra’s te doen met 3.000 euro voor hun vereniging, club, initiatief of organisatie in Drenthe. CMO STAMM onderschrijft het belang van vrijwilligers in de provincie; zij verdienen de schijnwerpers. Ook dit jaar organiseren wij weer met veel enthousiasme Hét Compliment van Drenthe.

Aandacht voor gelijke kansen

De provincie kiest elk jaar een ander thema uit de Sociale Agenda Drenthe. In 2023 gaat Hét compliment van Drenthe over het thema gelijke kansen. Gelijke kansen betekent dat iedereen zich kan ontwikkelen en mee kan doen in de samenleving: zowel op sociaal als economisch vlak. Ongeacht waar en onder welke omstandigheden je geboren wordt. Het moet niet uitmaken wat bijvoorbeeld je afkomst of gender is, hoe gezond je bent of waar je woont.

Inschrijven tot en met 30 september

Werken jullie als vrijwilligersorganisatie aan gelijke kansen? Inspireer je anderen en werk je samen? Doe dan mee en maak kans op Hét compliment van Drenthe 2023. Meld je eigen organisatie/initiatief vanaf 4 tot en met 30 september 2023 aan of nomineer een andere organisatie.

Hét compliment van Drenthe

Na de sluitingsdatum selecteert de onafhankelijke jury vijf genomineerden. Op de ‘Dag van de Vrijwilliger’ op 7 december 2023 wordt de ontvanger van het compliment bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking op het Provinciehuis. Meer informatie staat op www.provincie.drenthe.nl/compliment.

Vorig jaar ging Hét compliment van Drenthe naar Stichting Dierenweide Stroomdal.

Meer informatie

CMO STAMM ondersteunt de provincie Drenthe met ‘Hét compliment van Drenthe’. Daarnaast helpt CMO STAMM vrijwilligersorganisaties bij het vergroten van kennis en vaardigheden en adviseren hen bij het aangaan van duurzame samenwerkingen.

Bekijk de flyer Hét compliment van Drenthe – waardering voor vrijwilligers.

We stellen het zeer op prijs als je deze flyer zo veel mogelijk in jouw vrijwilligersnetwerk wilt verspreiden! Alvast heel erg bedankt. Wil je meer informatie, bel of mail ons!

Ieder mens is uniek en heeft recht op een gelijkwaardige behandeling. Dat maakt onze samenleving zo rijk en boeiend. CMO STAMM vindt het belangrijk dat ieders eigenheid wordt gezien en dat we elkaar met respect behandelen. Hierin is geen ruimte voor discriminatie en uitsluiting. Toch ervaren mensen nog dagelijks in hun eigen omgeving discriminatie. Dat heeft grote impact op hen én op onze samenleving. Voor gemeenten is een belangrijke taak weggelegd om discriminatie aan te pakken en te voorkomen. Ook in Drenthe.

Samen werken aan een krachtige Drentse samenleving!

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat inwoners die discriminatie ervaren, of dit zien gebeuren, dit kunnen melden bij een onafhankelijk meldpunt. Gemeenten zien echter ook een belangrijke taak in het voorkomen en aanpakken van discriminatie, zo blijkt uit de monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022 van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). In 2022 zegt 35% van de gemeenten dat zij beleid hebben. Opvallend veel gemeenten geven aan dat ze bezig zijn om een beleidskader te ontwikkelen (33%).

Gemeenten kunnen hierbij gebruikmaken van hun antidiscriminatievoorziening (adv). De meeste adv’s in Nederland zijn aangesloten bij de landelijke branchevereniging Discriminatie.nl. In het Noorden zijn dat Tûmba, Discriminatie Meldpunt Groningen en Meldpunt Discriminatie Drenthe. De laatste is een onafhankelijk onderdeel binnen CMO STAMM. Jaarlijks publiceren de drie noordelijke adv’s samen met de politie hun geregistreerde cijfers (Monitor Discriminatie Noord-Nederland). Steeds vaker gaat het om discriminatie in buurten en wijken. Ook uit cijfers van het SCP (2020) blijkt dat tussen de 9 en 13 procent van de Nederlanders discriminatie ervaart op straat of bij de woning.

Wat kan een gemeente doen om discriminatie aan te pakken en te voorkomen?

Vanuit gemeenten zijn er verschillende manieren om discriminatie aan te pakken. Zij kunnen een beroep doen op adv’s om meer inzicht te krijgen in de geregistreerde cijfers (weten wat er lokaal speelt). Ook kan de adv meedenken hoe de gemeente vanuit inclusiebeleid of diversiteitsbeleid aandacht kan besteden aan antidiscriminatie. Bijvoorbeeld door een Regenbooggemeente te zijn, zoals de gemeente Meppel. Andere gemeenten ontwikkelen zelf een overkoepelend beleid en vragen om procesbegeleiding om te kunnen komen tot een integrale en lokale aanpak en start van de uitvoering hiervan, zoals de gemeente Emmen. Samen werken we aan een krachtige samenleving!

Kenniscentrum inclusie, diversiteit en gelijkheid

Binnen CMO STAMM is er volop kennis op het gebied van inclusie, diversiteit en gelijkheid. Deze kennis delen we graag. De focus van de antidiscriminatievoorziening binnen CMO STAMM is iedereen in de provincie Drenthe. Onze inzet is altijd gericht op depolarisatie, dialoog, verbinding en wederzijds respect. We zetten de mens centraal en staan altijd open voor nieuwe ontwikkelingen en visies. Daar waar het schuurt, zoeken we samen naar verbindingen, oplossingsrichtingen of handelingsperspectieven. We staan voor inclusie, diversiteit en gelijkheid. Of het nu gaat om het ontwikkelen van gericht beleid, om de uitvoering hiervan, om het verkrijgen van draagvlak bij bestuurders of bewoners of om algemene vragen voor informatie of advies.

Met vrijwilligerswerk en activiteiten in eigen buurt of wijk tonen mensen betrokkenheid bij anderen en de samenleving. Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe hebben begin 2023 inwoners gevraagd naar verschillende vormen van participatie in de samenleving. Het gaat hier om vrijwilligerswerk binnen organisatieverband en het actief zijn in eigen buurt. In totaal hebben 2.850 Groningers en ruim 3.400 Drenten meegedaan aan het onderzoek. Het onderzoek onder de inwoners geeft antwoord op vragen als: Hoeveel Drenten en Groningers verrichten vrijwilligerswerk? Waarom zijn ze actief in organisaties of in de buurt en wijk? En hoe denken de inwoners over vrijwilligerswerk in de toekomst?

Bekijk de publicatie ‘vrijwilligerswerk en buurtparticipatie’ met alle resultaten van dit onderzoek. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.

Drenten en Groningers zijn actief

In Drenthe heeft 54% van de inwoners vrijwilligerswerk verricht in het afgelopen jaar; in Groningen gaat het om 47% van de inwoners. Hiermee doen inwoners weer evenveel vrijwilligerswerk als in 2019, en meer dan tijdens afgelopen twee (corona) jaren.

In Groningen volgt Sociaal Planbureau het aandeel vrijwilligers al over langere periode, en dit schommelt sinds 2014 rond de 45%. Hierbij is ook een trend zichtbaar dat relatief veel 65 tot 74 jarigen vrijwilligerswerk verrichten.

Het CBS constateerde landelijk een terugloop van vrijwilligers, met de kanttekening dat de meest recente cijfers uit de coronaperiode stammen. Het ging hier landelijk vooral om een daling bij jongvolwassenen en 75-plussers. In Groningen en Drenthe kunnen we deze trend niet constateren, wel zien we dat jongvolwassenen (18 tot 35 jarigen) relatief minder vrijwilligerswerk doen en minder betrokken zijn in de eigen buurt.

Overwegingen bij het doen van vrijwilligerswerk

Ongeveer de helft van de  Groningers en Drenten die nu niet actief zijn, overweegt dit wel voor in de toekomst. Tijdgebrek is een veelgenoemde reden om geen vrijwilligerswerk te doen. Dit heeft deels met betaald werk te maken, maar ook met het verlenen van mantelzorg. In de eigen buurt weten mensen soms niet waar ze zich voor kunnen inzetten of zeggen hier geen tijd voor te hebben. Veel mensen dragen vooral graag bij aan hun directe leefomgeving. In het onderzoek Geven in Nederland 2022 becijferde de Vrije Universiteit van Amsterdam dat twee derde van alle Nederlanders informele, onbetaalde hulp verlenen aan anderen buiten het eigen huishouden. Formeel valt deze hulp niet onder georganiseerd vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk in de toekomst

Ex- vrijwilligers geven aan dat ze stoppen vanwege ouderdom of gezondheidsklachten, maar het merendeel haakt eigenlijk af om andere redenen. Het gaat om hinder van bureaucratie en onduidelijke regelgeving, teruglopende ledenaantallen, en gebrek aan andere vrijwilligers. Dit levert allemaal meer werk en druk op, terwijl er juist minder vrijwilligers beschikbaar zijn. Als organisaties en verenigingen deze zorgen deels kunnen wegnemen, staat er potentieel een groep (nieuwe) vrijwilligers klaar.

Het is hoopvol voor vrijwilligersorganisaties dat Groningers en Drenten mogelijkheden zien om actief te worden. Vrijwilligerswerk kan aantrekkelijk gemaakt worden door duidelijk te maken dat het incidenteel kan zijn, de vrijwilligersorganisatie zelf op orde is, en dat er persoonlijke waardering wordt uitgesproken richting vrijwilligers. Groningse en Drentse vrijwilligers vinden het belangrijk dat er voldoende aansluiting is op hun wensen. Zij hechten vooral waarde aan het vinden van nieuwe vrijwilligers.

Wat doe je om je huidige vrijwilligers te behouden? Hoe zorg je dat vrijwilligers bijgeschoold worden? Hoe kom je aan nieuwe vrijwilligers? Op 25 mei 2023 kwamen zo’n 35 mensen die in Midden-Groningen actief zijn in een vrijwilligersorganisatie samen voor de bijeenkomst van Vrijwilligers Centraal. 46% van de aanwezigen was bestuurslid. De aanwezigen gaven zichzelf voor aanvang van de bijeenkomst gemiddeld een rapportcijfer 6 voor het vinden, boeien, waarderen en opleiden van vrijwilligers. Tijd om kennis te delen en inspiratie op te doen dus!

De inspiratie kwam o.a. van Rob Bezema van het Nationale Bus Museum, de initiatiefnemers van het nieuwe cultureel festival Happen Stappen Klappen en van Anne Kranenborg en Marieke Kostwinder van hockeyvereniging Dash. Maar ook tijdens de één op één dates werden mensen op slag verliefd op projecten, initiatieven en de aanpak van anderen.

Tekenverslag

verslag van de avond in een tekening

Alle problemen waar vrijwilligersorganisaties tegen aan lopen zijn natuurlijk niet opgelost in één avond. Nieuwe bestuursleden vinden, is bijvoorbeeld een grote zorg voor velen. Wél gingen wij allen naar huis met nieuwe energie, contacten en ideeën.

Dank aan alle aanwezigen en speciaal aan Wietske van Studio Tekenkracht voor het tekenverslag van de avond (in beeld!).

Vrijwilligers Centraal

In dorpen, buurten en bij sport- en culturele verenigingen draaien activiteiten vaak op vrijwilligers. Veel verenigingen ervaren dat het steeds lastiger is actieve vrijwilligers te vinden om de boel draaiende te houden. Provincie Groningen, Groninger Dorpen, Huis voor de Sport Groningen, CMO STAMM en KultuurLoket hebben de handen daarom ineen geslagen om al deze verenigingen te versterken en ondersteunen.

Foto’s

Dank aan Nienke Maat voor de foto’s van deze bijeenkomst van Vrijwilligers Centraal bij MFC Het Houtstek in Slochteren.

Hoe borg je voorzieningen die mantelzorgers ondersteunen structureel in de regio Drenthe? Vanaf 2020 staat mantelzorg hoog op de landelijke agenda. Vanwege de toenemende vergrijzing, personeelstekorten in de zorg, toenemende overbelasting van mantelzorgers en de veranderingen in het Nederlandse zorglandschap wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor mantelzorg(ers). Om ook op lokaal niveau aandacht te besteden aan dit thema startten Drents Platform Mantelzorg, de provincie Drenthe en Trendbureau Drenthe in 2020 een regionale agenda voor mantelzorg. Voor de regionale agenda mantelzorg doen we de organisatie van de sessies, proces en inhoud. En voegen we kennis toe vanuit Trendbureau over mantelzorg. Binnen de regionale werkagenda mantelzorg komen netwerkpartners meerdere keren per jaar op themabijeenkomsten bijeen om kennis uit te wisselen en tot vervolgacties te komen. Voor de regionale agenda mantelzorg doen we de organisatie van de sessies, proces en inhoud. En voegen we kennis toe vanuit Trendbureau Drenthe over mantelzorg.

Actuele ontwikkelingen

Op 6 april 2023 vond een bijeenkomst van de Drentse regionale werkagenda mantelzorg plaats waar beleidsambtenaren, mantelzorgconsulenten en buurtwerkers aanwezig waren. De nieuwe directeur van MantelzorgNL, Esther Hendriks, trapte de bijeenkomst af. Zij besprak enkele landelijke zaken op hoofdlijnen. Hierna gaven vertegenwoordigers vanuit vier Drentse gemeenten, die zijn gestart met een pilot op het gebied van mantelzorg, presentaties. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk werksessie.

Vier Drentse pilots

Onlangs startten vier Drentse gemeenten een pilot, ondersteund door het ministerie van VWS. Assen en Meppel kozen voor een pilot om de toeleiding van en voor mantelzorgers te verbeteren. In Hoogeveen is gekozen voor het thema van mantelzorg en werk. In Midden-Drenthe is een intensief traject uitgewerkt onder de titel “Ketenaanpak preventie en terugdringen van depressies bij mantelzorgers”.

Bekijk de presentaties van de pilots, de resultaten van de werksessie en het verslag van de bijeenkomst op de website van Drents Platform Mantelzorg.

Vervolg werkagenda Mantelzorg Drenthe

In oktober staat de laatste bijeenkomst van dit jaar gepland. Informatie hierover volgt binnenkort.

Meer informatie?

Voor meer informatie over mantelzorg, volg het nieuws en de ontwikkelingen via de website van Drents Platform Mantelzorg en de website van Trendbureau Drenthe. Ben je al nieuwsgiering? Klik hieronder op de betreffende onderwerpen.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X