Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Kwaliteit.

Kwaliteit

Kwaliteitszorg is een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering van CMO STAMM. We verbeteren en vernieuwen onze dienstverlening voortdurend met als doel tevreden klanten.

Kwaliteitsborging en evaluatie

In geval van onderzoeksopdrachten hanteert CMO STAMM de Gedragscode voor onderzoek en statistiek van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Marktonderzoek associatie (MOA). Deze gedragscode is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). CMO STAMM voldoet aldus aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

CMO STAMM hecht veel waarde aan kwaliteitsborging. Wij zijn geïnteresseerd in de bevindingen van onze opdrachtgevers over onze dienstverlening. Wij zullen daarom de dienstverlening (tussentijds) evalueren.

Klachten

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over onze dienstverlening. Laat het ons dan spoedig weten. Je kunt je klacht mondeling of schriftelijk richten aan de de directeur-bestuurder. Je krijgt binnen één week een schriftelijke ontvangstbevestiging. In die brief vermelden wij de termijn waarop je van ons een reactie krijgt.

Klachtencommissie

Als CMO STAMM je klacht niet op een bevredigende manier afhandelt, kan je terecht bij de klachtencommissie van CMOnet, netwerk provinciale centra voor maatschappelijke ontwikkeling. De leden van het CMOnet hebben een klachtenreglement opgesteld. Klachten kunnen per mail worden ingediend info@cmonet.nl.

Meer informatie

Klachtenreglement
Governance code

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X