Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Privacyverklaring

CMO STAMM is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en ontwikkelingen in Groningen en Drenthe. We maken thema’s bespreekbaar, verbinden en ontwikkelen samen met onze partners innovatieve oplossingen voor beleid en praktijk. Deze inzichten en innovaties delen wij actief met iedereen. 

Onze monitoringstaak vervullen we vanuit twee te onderscheiden onderdelen: Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe.

CMO STAMM hanteert een strikt privacybeleid. Wij hechten er veel waarde aan dat je de tijd neemt om mee te werken aan (een van) onze onderzoeken en vinden het belangrijk dat zorgvuldig met jouw persoonlijke informatie wordt omgegaan. Wij nemen jouw privacy en dat van andere betrokkenen zeer serieus. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop CMO STAMM met jouw persoonlijke gegevens omgaat. CMO STAMM handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onderschrijft de Gedragscode van de Vereniging voor Onderzoek en Statistiek (VSO). De gedragscode is een praktische uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook voorziet de gedragscode in een onafhankelijke beroepscommissie voor de behandeling van klachten en geschillen. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden zonder toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. CMO STAMM verwerkt en gebruikt de informatie over jou op een veilige manier. Jouw privacy staat voorop.

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

CMO STAMM verzamelt gegevens op verschillende manieren. Ten eerste verzamelt CMO STAMM data aan de hand van digitale enquêtes, panelonderzoeken (Groninger panel en Drents Panel) en interviews. Wanneer je meewerkt aan een digitale enquête, een panelonderzoek of een interview, dan wordt vooraf uitdrukkelijk jouw goedkeuring gevraagd.

Ten tweede ontvangt CMO STAMM databestanden van samenwerkingspartners. Hierbij wordt altijd gebruik gemaakt van een verwerkingsovereenkomst. We houden ons aan de wettelijke regels volgens de AVG, en de VSO gedragscode.

Ten derde verzamelen wij data via universiteiten, statistische bureaus en organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het secuur en veilig verwerken van de gegevens die zij verzamelen en handelen strikt in overeenstemming met de AVG. CMO STAMM ontvangt alleen statistische gegevens die niet herleidbaar zijn tot een individu. Alleen onder strenge voorwaarden kan CMO STAMM toegang krijgen tot geanonimiseerde microdata.

Ten vierde worden contactgegevens verzamelt wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van algemene en gerichte nieuwsbrieven.

Ten vijfde worden contactgegevens verzamelt wanneer je je aanmeldt voor een bijeenkomst. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van informatie binnen het thema van de bijeenkomst. Mogelijk worden deze gegevens opgenomen in ons CRM.

Ten zesde kunnen jouw persoonsgegevens verzameld wanneer je lid bent van het Groninger, of Drents, Panel.

Waarom worden jouw gegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het onderzoek waar je aan meewerkt. We verzamelen geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden omschreven in het onderzoek, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven. De Functionaris Gegevensbescherming van CMO STAMM ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de AVG.

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

CMO STAMM verwerkt voornamelijk gegevens over jouw visie, mening en ervaring met betrekking tot het thema waar onderzoek naar wordt gedaan. Wij vragen niet meer persoonlijke gegevens dan dat wat strikt noodzakelijk is in verband met het doel van het onderzoek; jouw privacy en veiligheid staan voorop. Afhankelijk van het type onderzoek verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  1. Contactgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze contactgegevens worden alleen gebruikt wanneer je hebt aangegeven mee te willen werken aan een onderzoek. De contactgegevens worden losgekoppeld van de overige informatie die je opgeeft, zodat de gegevens volledig anoniem kunnen worden verwerkt. De geanonimiseerde gegevens zijn daardoor niet tot jou herleidbaar.
  2. Algemene persoonsgegevens: geslacht, leeftijd, opleiding, beroep, persoonseigenschappen en huishoudsamenstelling. De algemene persoonsgegevens worden losgekoppeld van eventuele contactgegevens, zodat ze niet tot een individueel persoon herleidbaar zijn.
  3. Bijzondere gegevens: naast gewone persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over gevoelige onderwerpen zoals religie, etnische achtergrond, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden alleen in uitzonderlijke gevallen verwerkt. De gegevens worden geheel anoniem verwerkt en zijn niet tot jou herleidbaar.
  4. Overige gegevens: gegevens over jouw visie, mening en ervaring met betrekking tot het thema van het onderzoek. Deze gegevens worden te allen tijde losgekoppeld van de persoonlijke gegevens en zijn niet tot jou herleidbaar.

Bij het verwerken van de persoonsgegevens houdt CMO STAMM zich strikt aan de wettelijke grondslagen binnen de AVG.

Wie kan er bij jouw gegevens?

Alleen medewerkers van CMO STAMM die betrokken zijn bij het onderzoek waar je aan mee werkt, hebben toegang tot de door jou verstrekte gegevens. Zij hebben geheimhoudingsplicht voor alle persoonsgegevens. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij je hier expliciet toestemming voor geeft of CMO STAMM dit verplicht is op grond van de AVG.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden direct bij verwerking geanonimiseerd en zijn niet meer terug te leiden tot jou als persoon. Jouw persoonsgegevens worden een halfjaar na oplevering van de onderzoeksresultaten vernietigd.

Groninger Panel en Drents Panel

De privacy van de leden van het Groninger Panel en Drents Panel worden gegarandeerd op de volgende wijze. De antwoorden van deelnemers op de vragenlijsten worden zeer vertrouwelijk behandeld. De antwoorden van deelnemers worden gepseudonimiseerd opgeslagen voor de duur van 50 jaar. De bestanden worden op een afgeschermd gedeelte van de server bewaard, waar alleen onderzoekers toegang toe hebben. De server is alleen op afstand toegankelijk via een beveiligde verbinding via VPN over SSH. Deze server bevindt zich op een ISO 27001 en NEN 1010 gecertificeerd serverpark. Tot slot worden de gegevens die wij verzamelen alleen voor statistische doeleinden gebruikt. In onze publicaties gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. De resultaten van het onderzoek gaan alleen over groepen. Het gaat niet om individuele personen of hele kleine groepen. De uitkomsten zijn niet terug te herleiden naar individuen. We hanteren de gedragscode van de VSO.

Sociaal Planbureau Groningen verricht structureel panelonderzoek in samenwerking met Planbureau Fryslân en Trendbureau Drenthe. Ook met andere partners, zoals de RUG en GGD, wordt samengewerkt. Het Groninger Panel wordt alleen ingezet voor onderzoeken die worden uitgevoerd door, of in samenwerking met, Sociaal Planbureau Groningen.

Het Drents Panel valt sinds 2010 formeel volledig onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. De uitvoering van het Drents Panel is sinds 2020 een gezamenlijk verantwoordelijkheid van Provinciale Staten en Trendbureau Drenthe. Het Drents Panel wordt alleen ingezet voor onderzoeken die worden uitgevoerd door, of in samenwerking met, Provinciale Staten of Trendbureau Drenthe.

Wat wordt er met cookies en gegevens via de nieuwsbrief gedaan?

Om je meer service te bieden, wordt op veel websites gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn handige technieken die het gebruik van een website makkelijker maken. Op de website van CMO STAMM wordt ook gebruik gemaakt van cookies: technische cookies, google analytics en overige cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en het gebruik makkelijker te maken.

CMO STAMM anonimiseert de gegevens en deze worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het inzichtelijk maken van website gebruik. Je kan je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Indien je gebruik maakt van de nieuwsbrief van CMO STAMM, of één van de onderdelen van CMO STAMM, ontvang je alleen een bericht als er een algemene of gerichte nieuwsbrief wordt verstuurd. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief wordt een link opgenomen waarmee je je kan afmelden voor de nieuwsbrief. Het adressenbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Wat zijn jouw rechten op het gebied van privacy?

Onder de AVG hebben betrokkenen een aantal rechten. Op deze manier kun je voor jezelf opkomen bij het verwerken en opslaan van jouw persoonsgegevens. Allereerst bestaat het recht op inzage. Dit betekent dat je aan CMO STAMM kunt vragen of je inzage mag hebben in jouw persoonsgegevens. Ten tweede hebben betrokkenen recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens te ontvangen. Als derde bestaat het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat CMO STAMM in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens moet wissen als je erom vraagt. Tenslotte moet CMO STAMM je duidelijke informatie geven over het doel van het onderzoek en wat er wordt gedaan met jouw persoonsgegevens.

De rechten hebben alleen betrekking op jouw persoonsgegevens. Het is nooit en te nimmer toegestaan om persoonsgegevens van anderen in te zien. Omdat wij werken met geanonimiseerde data zijn jouw persoonsgegevens in veel gevallen niet meer te herleiden. Wij kunnen op dat moment helaas niet voldoen aan jouw vraag over inzage van persoonsgegevens.

CMO STAMM voldoet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken aan een verzoek. Mocht het om een complex verzoek gaan, dan geldt een periode van maximaal drie maanden.

Welke beveiligingswaarborgen neemt CMO STAMM?

CMO STAMM treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onrechtmatige toegang of tegen enige andere onrechtmatige vorm van verwerking. De antwoorden op vragen uit vragenlijsten zijn losgekoppeld van namen en adressen. CMO STAMM beschikt ook niet over deze gegevens. Deze gegevens zijn alleen eenmalig gebruikt om mensen te benaderen voor lidmaatschap van een panel. De verzamelde gegevens worden alleen voor wetenschappelijke en statistische doeleinden gebruikt. De analyses vinden plaats op een beveiligd computersysteem waartoe onbevoegden geen toegang hebben. In de publicaties die CMO STAMM naar buiten brengt, zijn personen nooit te herleiden, behalve als hier uitdrukkelijke afspraken over zijn gemaakt.

Heb je vragen of opmerkingen?

Mochten er ontwikkelingen zijn op het gebied van privacy, dan wordt de privacyverklaring aangepast. CMO STAMM houdt het recht om de privacyverklaring aan te passen mocht de wet hier om vragen. Wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring door te nemen. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met de Functionaris Gegevensbescherming van CMO STAMM: Ewout van Spijker via e.vanspijker@cmostamm.nl.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


logo CMO STAMM, zonder de diensten

Weiersstraat 1e, Assen
Laan Corpus den Hoorn 100-2, Groningen
050 577 0101

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X