Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Van inzicht naar impact!

Focus armoede- en schuldenaanpak CMO STAMM 2020

23 januari 2020

CMO STAMM maakt zich graag sterk voor het terugdringen van armoede en schulden in Nederland. Want ieder gezin en ieder kind dat opgroeit in armoede is er een teveel. Dit doen we door inzicht te bieden in de problematiek, deskundigheidsbevordering en investeren in innovatieve projecten die zich richten op het tegengaan van armoede en schulden. Wij geloven daarbij sterk in de kennis, de kracht en het inzicht van mensen die zelf in armoede leven. Dankzij hun inbreng kan er een nieuwe kijk op armoede ontstaan, met werkende oplossingen voor reële problemen.

Armoede en problematische schulden vormen een veelomvattend en hardnekkig vraagstuk. Het aanpakken daarvan vergt een lange adem en gezamenlijke inzet van alle betrokkenen, zoals ervaringsdeskundigen, schuldeisers, vrijwilligers, bijstandsconsulenten, wethouders, leraren, werkgevers etc.

Waar houden we ons in 2020 mee bezig?

Binnen de provincie Groningen

Sociaal Planbureau Groningen en CMO STAMM staan voor een integrale aanpak die rust op drie pijlers:

 1. Het bieden van inzicht in oorzaken, achtergronden en effectieve (of veelbelovende) interventies;
 2. Het realiseren van doorbraken;
 3. Het onderhouden van de landelijke, provinciale en bovenlokale netwerken.
 • Sociaal Planbureau Groningen wil in 2020 inzicht bieden in de vraag wat mensen belemmert om uit de schulden of uit de armoede te komen. Onze inzet is hiermee bij te dragen aan meer, snellere of voor betrokkenen minder stressvolle uitstroom uit schulden en armoede. In ons nu lopende onderzoek (ervaringen met instanties) komt naar voren dat mensen met schulden of in armoede die hun situatie willen verbeteren tegen allerlei belemmeringen oplopen. In 2020 diepen we uit wat er aan de hand is en wat er aan gedaan zou kunnen worden. We bevragen mensen in of (net) uit schulden en armoede over hun ervaringen, en ook betrokken instanties.
 • Sociaal Planbureau Groningen wil in 2020 inzicht bieden in de vraag hoe we kunnen voorkomen dat mensen in de schulden of armoede komen en wat vroegsignalering daarin kan betekenen. We publiceren een samenvatting van de beleidsrelevante uitkomsten van het Armoedeonderzoek vanuit de Alliantie van Kracht. De Rijksuniversiteit Groningen doet sinds 2018 onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën.
 • Monitoren van overige trends en ontwikkelingen. Op gemeentelijke en provinciale schaal presenteren we data en duiding over de trends en ontwikkelingen wat betreft huishoudens met een (langdurig) laag inkomen, kinderen die opgroeien in armoede en risicogroepen.
 • Het delen van data, onderzoeksresultaten en inzichten via sociaalplanbureaugroningen.nl, www.armoedegroningen.nl, onze nieuwsbrieven en feitenbladen.
 • In 2020 zetten we twee ‘living labs’ voort, waarin we met deskundigen uit het werkveld nieuwe, innovatieve aanpakken ontwikkelen die leiden tot effectievere schuldhulp. Onze inzet is om hiermee doorbraken in de dienstverlening aan mensen met schulden te realiseren.
 • Om de impact van ons werk op het armoede- en schuldenbeleid te vergroten, zoeken we in 2020 nog meer de samenwerking op met landelijke, provinciale en lokale netwerken op het gebied van armoede en schulden.

Binnen de provincie Drenthe

In de provincie Drenthe als geheel is de armoedesituatie gunstiger dan het landelijk gemiddeld. Maar in twee gemeenten, Assen en Emmen, is het percentage huishoudens met een langdurig laag inkomen hoger dan in Nederland. Specifieke aandacht verdient ook het gebied de Veenkoloniën. Dit gebied heeft van oudsher te maken met veel gezinnen die leven van een laag inkomen. Veel gaat goed in Drenthe, maar niet iedereen profiteert. Sterker nog; de verschillen tussen mensen die mee kunnen komen en mensen die dat niet redden dreigen groter te worden.

Trendbureau Drenthe biedt inzicht in de aard en omvang van de armoedeproblematiek door het signaleren en monitoren van ontwikkelingen. Intergenerationele armoede en kinderen die in armoede opgroeien krijgen speciale aandacht. Met deze focus willen wij bijdragen aan het doorbreken van vicieuze cirkels van armoede en het ontwikkelen van perspectief voor alle kinderen in Drenthe. Vanuit de adviesfunctie van CMO STAMM ondersteunen wij gemeenten bij het ontwikkelen van een effectieve (integrale) aanpak van armoede in de provincie Drenthe.

 • Trendbureau Drenthe maakt, samen Sociaal Planbureau Groningen en Rijksuniversiteit Groningen, feiten en cijfers inzichtelijk over intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Elementen zijn: de mate waarin sprake is van armoede van generatie op generatie, de mechanismen erachter en de effectieve interventies om deze armoede tegen te gaan. Trendbureau Drenthe publiceert een samenvatting van de beleidsrelevante uitkomsten op zijn website.
 • Voor een integrale aanpak van armoede is het van belang inzicht te hebben in de trends en ontwikkelingen in armoede en de groepen waarbij armoede langdurig impact heeft op het leven. De ontwikkelingen op het gebied van armoede monitoren we op basis van data van CBS. Hiermee geven we op provinciale en gemeentelijke schaal inzicht in de trends en ontwikkelingen wat betreft huishoudens met een (langdurig laag) inkomen, kinderen die opgroeien in armoede en risicogroepen. In 2020 zetten we deze monitor voort en actualiseren we de gegevens en teksten van het dossier armoede op de website www.trendbureaudrenthe.nl.
 • Het delen van data, onderzoeksresultaten en inzichten via www.trendbureaudrenthe.nl, onze nieuwsbrieven en feitenbladen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X